بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ރަމަޟާނިއްޔާތު: 1

މިއީ، ރަމަޟާންމަހާ ގުޅުންހުރި މަޢުޟޫޢުތައް ހިމެނޭ ފޮތްބަޔެއްގެ ފުރަތަމަ ފޮތެވެ.

އިތުރަށް ...

ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

މިއީ، މަރްޙޫމް އޒ. ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަވަހާރަވުމާ ވިދިގެން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

މުޙައްމަދު (ޞ)

މިއީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކުރު ސީރަތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ސަރަކަ: 1

މިއީ، ސަރަކަ އީމަޖައްލާގެ 1 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ ވާހަކައަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ސަރަކަ: 2

މިއީ، ސަރަކަ އީމަޖައްލާގެ 2 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ ވާހަކައަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

އަރުޝީފުކުރުމަށް ...

މިއީ، އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، މަޞްދަރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރު ...

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ފޯނު ފޮތްބައި

މިއީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަ ފޮތްބަޔެކެވެ.

އިތުރަށް ...

އަލްޤާމޫސުލް މުޙީޠު

މިއީ، ޢަރަބި ބަހުގެ ބަސްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުޢުތަބަރު އެއް ފޮތެވެ.

އިތުރަށް ...

މަހަރު: 2

މިއީ، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ 2 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ، ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

މަހަރު: 1

މިއީ، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ 1 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ، ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...