عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

އެގާރަ ބަނޑުން ތިރީސް ހަރާންދަރިން ހޯދި ފިރިހެނެއް!

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 31 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 10 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

އޭނާގެ އާއިލާގައި 30 ދަރިންނާއި 11 މައިން ވެ އެވެ. އެ 11 މައިންނަކީ، ކާވެނީގެ އިމުން ބޭރުގައި އޭނާއަށް 30 ހަރާންދަރިން ވިހޭ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ. ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތުގައި އެކުދިންނަށް ކިޔަނީ، "ލަވް ޗައިލްޑް" ...

އިތުރަށް ...

 

ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ހަރާންދަރި

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 31 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 10 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ހަރާންދަރިންގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ވެ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި "ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި" އާއި، "ޝަރުޢީ ދަރި" އާއި، "ލަވް ޗައިލްޑް" (Love child) ހިމެނެ އެވެ. "ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި" އަކީ، ހަރާންދަރިއެއްގެ ހަރާންދަރިއެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 31 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 10 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތަކުން ބައެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ވެ އެވެ. އެކަންތައް ބެލުމާމެދު ފަރުވާކުޑަކޮށްފިނަމަ، ފަހުން ގެއްލުން ލިބޭނެ ފަރާތަކީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތެވެ. ހޯދަންޖެހޭ ...

އިތުރަށް ...

 
ވަކިކުރުމާއި ގުޅުވުމާއި ދެމެދުގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތާއި ގޯތި

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 31 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 10 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު | 1574

 

 

މިއިން އެނގޭ އެއްޗަކީ، އެއްމެދު ޢިމާރާތެއް ވިއްކާއިރު، ނުވަތަ އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގައި ހިމެނޭ ފްލެޓެއް ވިއްކާއިރު، ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމެވެ! އެހެނީ، ޓެކްސް ނަގަނީ ވިއްކާ ...

އިތުރަށް ...

 

ދެމަފިރިން އެއްދާންނުކުރުމަކީ، ކާވެނި ރޫޅޭ ކަމެކެވެ.

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 30 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 9 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު | 1573

 

 

ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެއްދާންކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ނެތުމުގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާއަށް މައްސަލައިގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިޙުސާސްކުރެވެނީ، ވަރިފަށަށް އެރުމުންނެވެ. އެހިސާބަށް ކަންތައް ދާއިރު، ކާވެނި ރޫޅާނުލައި ...

އިތުރަށް ...

 

އެންމެ ބިރުވެރި ޤައުމީސަލާމް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 30 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 9 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު | 1572

 

 

ދުނިޔޭގެ ޤައުމެއްގައިވާ އެންމެ ބިރުވެރި ޤައުމީސަލާމަކީ، އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމެވެ. އެ ޤައުމީސަލާމުގެ ލަވަ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި، ބިރުވެރި ހަނގުރާމައާއި، ލޭ އޮހޮރުވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ޔޫއެސްއޭ ...

އިތުރަށް ...

 

ފިރިހެނުންނަށް ރީތިވަނީ ކޮންކަހަލަ ޖިންސްލަޠީފުން؟

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 30 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 9 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު | 1571

 

 

ކުލައިގެ ގޮތުން ބަލާއިރު، ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް ރީތިވަނީ، ދޮން ޖިންސްލަޠީފުންނެވެ. ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް ރީތިވަނީ އޮޅަލި ޖިންސްލަޠީފުންނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ރޫފައިގެ ގޮތުން ބަލާއިރު، ފިރިހެނުންނަށް ރީތިވަނީ ކޮންކަހަލަ ...

އިތުރަށް ...

 

ފަލަ އަންހެން ކުދިން މާ ބުއްދިވެރި އެވެ.

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 29 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 8 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1570

 

 

އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕިޓްސްބަރގް އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ލޫޅާފަތި ޖިންސްލަޠީފުންނަށްވުރެ، ސަމައްތަރު ހެޔޮ ފަލަ ޖިންސްލަޠީފުން މާ ބުއްދިވެރި އެވެ. އެ ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

"ގަންނާނެބާ އަޅު އަންހެނެއް! ގަންނާނެބާ ޖާރިޔާއެއް!!!"

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 29 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 8 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1569

 

 

އޭނާ އެއިން ކުއްޖަކު ވިއްކައިލަނީ އެންމެ 1000 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށެވެ. އަދި ބުރުސޫރަ ރިވެތި، ސަމައްތަރު ހެޔޮ އަންހެން ކަނބަލުން 1200 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ވިއްކާފައި ވެ އެވެ. އެއިން ބައެއް އަންހެން ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސްލަޠީފުންގެ ހާމަނުވާ ބައެއް ސިއްރުތައް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 29 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 8 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1568

 

 

ޖިންސްލަޠީފުންގެ ކިބައިގައި އާންމުކޮށް ހާމަނުވާ ކިތަންމެ ސިއްރުތަކެއް ވެ އެވެ. އެ ސިއްރުތައް ހާމަވަނީ، ޖަންގައްޔެއް ކަޝްފުކުރަން އުޅޭ މީހެއް ފަދައިން ޖިންސްލަޠީފުންގެ ކަންތައްތައް ހޯދަންއުޅޭ މީހަކަށެވެ. އެފަދަ ...

އިތުރަށް ...

 

ދިހަ ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު އެއްދާންކުރި އަނތްބެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 29 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 8 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1567

 

 

ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު އެއްދާންކޮށް ޒިނޭކުރަންފެށީމެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހަކާއެކު އެއްދާންކުރާއިރު އެއީ ފިރިމީހާ ކަމަށް ޚިޔާލުކުރަމެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފޭ ކަމަށް ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 
ދެ ދަރިން ލިބިފައިވާ ފިރިހެން މަންމައަކާއި އަންހެން ބައްޕައެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 28 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 7 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ | 1566

 

 

އެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންނަކަށް އެ ދެމަފިރިންގެ ޙަޤީޤަތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެ ދެ ކުދިންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ، އަންހެން މަންމައަކާއި، ފިރިހެން ބައްޕައެކެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ މީގެ އިދިކޮޅު ގޮތްކަން އެނގޭ ދުވަހަކުން ...

އިތުރަށް ...

 

"ލޯބިވަންޏާ ގޮރު ވެސް ބޯނެ އެވެ!"

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 26 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 5 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޯމަ | 1565

 

 

އޭނާގެ ކަމަކީ، ކޮންމެވެސް އަންހެން ކުއްޖަކާ އަޅައިގަނެގެން އުޅުމެވެ. އެއްވެސް އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާއާ ރައްޓެހިވެ ލޯބީގެ ގުޅުން ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފައިގައިވާ އައިބުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ބުރުސޫރަ ...

އިތުރަށް ...

 

ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މަހަރު އީމަޖައްލާ ފަހިވެއްޖެ

ފޮތް އަލަމާރި: މަހަރު އީމަޖައްލާ | 26 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 5 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މަހަރު އީމަޖައްލާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ މަގު ފަހިވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން މި މުހިންމު އީމަޖައްލާ ފަހިކޮށްދެވިފައިވަނީ، ހަމައެކަނި އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ. މި މަޖައްލާ ...

އިތުރަށް ...

 

ގޮރުތެރަޕީ އަކީ ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ ފަރުވާއެކެވެ!

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 25 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 4 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1564

 

 

ކްރިސްޓީ ވަނީ، ގޮތުތެރަޕީގެ ފަރުވާ، ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން ދިނުން ފަހަނަޅައި، ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެފުށަށް ވެސް އޭގެ ފަރުވާ ވާޞިލުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި ފެންވެރުމާއި މަސާޖުކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ...

އިތުރަށް ...

 

13 އަހަރުގެ ބައްޕައަކާއި 15 އަހަރުގެ މަންމައެއް

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 24 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 3 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ފޮޓޯގައިވާ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ނަމަކީ، އަލްފީ އެވެ. ޢުމުރަކީ 13 އަހަރެވެ. މިކުއްޖާގެ ގަރލްފްރެންޑްގެ ނަމަކީ، ޗެންޓަލް އެވެ. ޢުމުރަކީ 15 އަހަރެވެ. ފޮޓޯގައިވަނީ މިދެކުދިންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅެވެ. މި ދަރިފުޅުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ދަރިފުޅުގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ވިއްކާލަން އުޅުނު މަންމައެއް

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 24 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 3 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ފެލީޝިއާ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ވިއްކަން އުޅޭކަން އެނގުނީ އޭނާ ފޮނުވާފައިވާ އެސްއެމްއެސް ތަކަކުންނެވެ. އޭގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަކީ އެއްދާންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

އެންމެ ފަލަ މަންމަ

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 24 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 3 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކާބޯތަކެއްޗަށް 750 (ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް) ޔޫއެސް ޑޮލަރ ޚަރަދުކުރެ އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބަރުދަން 1000 ރާތަލަށް ވާޞިލުކުރުމަށެވެ. އޭނާއަށް އެންމެ މީރު ކާނާއަކީ، ޗޮކްލެޓާއި ...

އިތުރަށް ...

 

ބައްޕައާ އިންނަންއުޅޭ ޅަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 22 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 1 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1563

 

 

އޭނާއަށް ބައްޕަ ފެނުނީ، ބައްޕައާ ވަކިން އުޅޭތާ ދިހަ އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔަ ފަހުންނެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށްފަހު ބައްޕައާ ބައްދަލުވުމުން އޭނާ އަވަސްވެގަތީ ބައްޕައާއެކު އެއްދާންކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު، ބައްޕައާއެކު ޒަވާޖީ ...

އިތުރަށް ...

 

ފިރިހެން ނަންފޮތަކާއި، އަންހެން ނަންފޮތެއް

ފޮތް އަލަމާރި: ނަންފޮތް | 21 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. އަންގާރަ | 1562

 

 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ، ބަފައިފުށަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުދިންނަށް ނަންކިއުމަށެވެ. މައިފުށަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ކުދިންނަށް ނަން ކިއުމަކީ، ޔަހޫދީންގެ ދީނާއި އެމީހުންގެ ސަގާފަތުގައިވާ ކަމެކެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ކަކުލުހުޅުން އަޑުގޮވާ ސަބަބާއި އެކަމުގެ ޙައްލު

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 21 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ބުދަ | 1561

 

 

ކަސްރަތުކުރާއިރު ކަކުލުން އަޑުގޮވުމަކީ، ބައެއް މީހުން ބިރުގަންނަ ކަމެކެވެ. އެކަމާހެދި ބައެއް މީހުން ކަސްރަތުކުރުން ހުއްޓާލަ އެވެ. އެކަމުގެ ޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ މީހުން ސުވާލުކުރެ އެވެ. އަދި ކަސްރަތުކުރާއިރު ކަކުލުން ...

އިތުރަށް ...

 

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދު

ފޮތް އަލަމާރި: ފޮތް | 20 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. އަންގާރަ

 

 

މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށާއި ވިލިނގިލި ނުވަތަ ވިލިމާލޭ ގައި ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާޢިދަކީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، މި ޤަވާޢިދަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ...

އިތުރަށް ...

 

ކޮފީ ބުއިމަކީ ދެ އުރަމަތި ކުޑަވާ ކަމެކެވެ.

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 18 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1560

 

 

ކޮޕީ ބުއިމަކީ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ދެ އުރަމަތި ކުޑަވާ ކަމެކެވެ. މިނަތީޖާއަށް ވާޞިލުވެވުނީ، 300 (ތިންސަތޭކަ) އަންހެން ކަނބަލުންގެ ދެ އުރަމައްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެކަނބަލުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ހުންނަ ...

އިތުރަށް ...

 

ކިސްކުރުމާބެހޭ މުހިންމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 18 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1559

 

 

އަނބިމީހާއާއެކު ލޯބިން ކިސްކުރުމަކީ ޢުމުރުދިގުވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އަނބިމީހާއާ ލޯބިން ކިސްކުރުމަކީ އެ ދެ މީހުންގެ ޢުމުރަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އަކުރު އީމަޖައްލާ މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮވެއްޖެ!

އަކުރު އީމަޖައްލާ | 18 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުންނަށްޓަކައި ނެރޭ އަކުރު އީމަޖައްލާ މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮވެއްޖެ އެވެ. މި މަޖައްލާއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ތަރައްޤީކޮށް، އެކުދިންގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކުރުމަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންސް ބަދަލުކޮށް އިސްލާމްވި، އާދަޔާ ޚިލާފު ޝަޚުޞިއްޔަތެއް

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 17 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ފޮޓޯގައިވާ އަންހެނަކީ، ކުރިން ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ޖިންސް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ހަ އަހަރު ފަހުން އިސްލާމްވި އެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ސަފުތަކުން އޭނާ އުންމީދުކުރި ޖާގައެއް ނުލިބުނެވެ. އޭނާ ހީކުރި ފަދައިން މުސްލިމުން ...

އިތުރަށް ...

 

ޢަޤީޤާ ކަތިލުން

ދީން: މުޢާމަލާތު | 17 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

އިސްލާމީ ފިޤުހުވެރިންގެ އަރިހުގައި، ޢަޤީޤާގެ ޙުކުމް ބުނެދޭ ތަފާތު ހަތަރު ރައުޔެއްވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ރައުޔުގައިވަނީ އެއީ، ސުންނަތެއް ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ރައުޔުގައިވަނީ އެއީ، ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ. ތިންވަނަ ރައުޔުގައިވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

"ރާޔިޙު ޢުމްރާ، ވާޔިދު މައްކާ ޙިލްވާ!"

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 17 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ޖަރުމަނުވިލާތަކީ، ފިނިގަދަ ގައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރުމަނީން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދާނީ އިރުގެ އަލިކަން ލިބޭ ގައުމުތަކަށެވެ. އެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާނީ، އޮރިޔާން ޙާލުގައި، އަވީގައި ތިބެގެންނެވެ. އަވީގައި ތިބުން ...

އިތުރަށް ...

 

ދޮންދަރިންގެ ބަނޑުން އެގާރަ ހަރާން ދަރިން ލިބުނު ދޮންބައްޕަ

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 16 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

ދޮންބައްޕަގެ ކިބައިން އުންމީދުކުރެވުނީ، އަނބިމީހާގެ ހަތަރު އަންހެން ދަރީންނަށް އަމާނާތްތެރިވުމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާވީ، އެ އަންހެން ދަރީންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތް މިނިކާ ގިތެލެއް ކަމުގަ އެވެ! އެންމެ ހައިރާންވާޖެހޭ ކަމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

ޔަޒީދީން އުފެދުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ނަޒަރެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 16 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހުކުރު | 1558

 

 

ޔަޒީދީންގެ ޖާހިލުކަން ބޮޑުކަމުން، އެމީހުން މަގުފުރެދި، އިބްލީހަށާއި، ޔަޒީދު ބްނު މުޢާވިޔަތަށާއި، ޢިޒުރާއީލަށް ތަޤުދީސްކުރަން ފެށި އެވެ. އެމީހުން އިބްލީހަށް ކިޔަނީ، "ޠާވޫސް މަލިކު" (طاووس مَلِك) އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ކޮފީ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ބާހުގެ ބާރަށް ކުރާ އަސަރު

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 16 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހުކުރު | 1557

 

 

ބާހުގެ ބާރު ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމުގެ ބާރާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު، އެ ވާހަކައިގައި ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ވެސް ޝާމިލުވެ އެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަން ...

އިތުރަށް ...

 

އަނބިމީހާގެ އުމުރަށްވުރެ ފިރިމީހާގެ ޢުމުރު ދޮށިވުން

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 16 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ހުކުރު | 1556

 

 

ފިރިމީހާގެ އުމުރު ދޮށިވުމަކީ، ގިނަ އަންހެނުން އެދޭ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ އުމުރަށްވުރެ ތިމާގެ ފިރިމީހާގެ އުމުރު 5 އަހަރު ނުވަތަ 7 އަހަރު ދޮށިވުމަށް ގިނަ އަންހެނުން އެދެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބަކީ، ފިރިމީހާގެ އުމުރު ދޮށިވުމުން ...

އިތުރަށް ...

 

އައިއެސްގެ ޖާރިޔާއިންގެ ވާހަކަ: މަރަށްވުރެ ހިތި ވާހަކައެއް!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 15 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1555

 

 

ކޮންމެ ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ އަތުގައި ޖެހޭ އަންހެނަކީ، އޭނާގެ ޖާރިޔާއެކެވެ. އެމީހުންގެ އަތްދަށުވާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދަނީ، ޖާރިޔާކަމުގެ ކުޑައިގެ ހިޔަލުގަ ...

އިތުރަށް ...

 

ބަރަހަނާވަމުންދާ ޢަރަބި އަންހެން ކުދިންގެ ވާހަކަ

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 15 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1554

 

 

އޭނާގެ ތަރި މެދުއުޑުގައި ފިޔަޖަހައިލީ، އޭނާ ކުޅުނު ބަދުއަޚުލާޤީ ފިލްމަކުންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާ އުޅެނީ މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކަމަށާއި، ހަށިގަނޑު އެހެން ހުރިހައި ބައިތަކެއް ކަޝްފުކޮށްގެން ކަމަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އޮޓެ ކުދެ ރުކަކު މަޓަހަ އޮތެ ކައުއްޓެކެ

ސަގާފަތު: އަތޮޅު ސަގާފަތު | 15 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު، އެ ތަރުޖަމާތައް ދިރާސާކުރެއްވީ ހަމަތަކެއްގެ މަތިންނެވެ. އެކިލެގެފާނު ކުރެއްވި ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި، ދިވެހިން ވާހަކަދައްކާ އެންމެ ރީތި، އެންމެ ލަޠީފީ، އަދި އެންމެ ޝާޢިރީ ބަހުރުވައަކީ އައްޑޫ ބަހުރުވަ އެވެ!!

އިތުރަށް ...

 

ކުކުޅު ނިންދަވަން ކިޔާ ބަނދި

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 15 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1553

 

 

ކުޅޭގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުކުޅު ނިންދަވަން ކުދިންވެރިން މި ބަނދި ކިޔަ އެވެ. ހުކުޑާ! ހުކުޑާ! ތަގަންމާއި ތަގައްޕާއި ދެވެރި ތިއެތާ! ހަތެ މުގުރާޑެ ހިފައިގެން! ތަގައު ތަޅައި މަރަން! ހުކުޑާ! ހުކުޑާ! ...

އިތުރަށް ...

 

"ވަގުފިރިއެއް ހޯދުމަށް މަގޭ ފިރިމީހާ މަށަށް އެހީތެރިވެދިނެވެ."

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 14 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 ހ. ބުދަ | 1552

 

 

ކާވެނީގެ އިމުން ބޭރުގައި ޢިޝްޤީ ގުޅުންތަކާއި، ލޯބީގެ މާފޮޅުވުންތައް ބޭއްވުމަކީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި އެ ގުޅުންތަކުގައި ޝަހުވާނީ ކުލަވަރު ޖައްސައި، ކާވެނީގެ އިމުން ...

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ކަށްވަޅުން ނިކުތް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

ގެއަށް ނުވެއްދުމުން މަންމަގެ ގައިގައި ހުޅުޖެހި ޒުވާނެއް

އަކުރު އީމަޖައްލާ މިހާރު ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

ސެކްސް ފަރުބަދައަށް "ޙައްޖުވެ" ޒިނޭކުރުމުގެ ސަގާފަތު

މަހަރު އީމަޖައްލާ

މީލާދީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

އަކުރު އީމަޖައްލާ: 1

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ޒިޔާރަތްފުޅު، މަސްޖިދުއްނަބަވީން އެއްފަރާތްކުރުން

ހުވަފަތް އަނބިކަނބަލުން ސުހާ ގެ ބަސްދީގަތުމެއް

ޔާސިރު ޢަރަފާތު

ޔަހޫދީންނާއި ޢަރަބީންގެ ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން

ފަލަސްޠީނުގެ ނަމަށް ނަޒަރެއް

ޣައްޒާގެ ބިންގަރާސް މަގުތަކުގެ ސިއްރުތައް

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު

ފަލަސްޠީނު މައްސަލައިގެ ޙައްލު

ޣައްޒާއަށް ދޭ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގެ ބައިވެރިން

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް