عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

މއ. ޝިމާގު، މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ނަސަބު

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 25 ޖޫން 2016 މ. 20 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1839

 

 

އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރަކީ، މާލެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންކްރީޓް ތަޢާރަފުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު، ކޮންކްރީޓް ބިނާތައް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ޑިޒައިނަރެކެވެ. އަދި ޢަމަލީގޮތުން އެކަމުގައި އުޅުއްވާފައިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ރޯދައަށްހުރެ ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ދީން: އެހެނިހެން | 25 ޖޫން 2016 މ. 20 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ރަމަޟާން މަހު ރޯދައަށްހުރެ، ދުވާލު ނިދުމަކީ، ރޯދަ ޝަރުޢުކުރެއްވި ޙިކުމަތާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. އެހެނީ ރޯދަ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވަނީ، އެކިއެކި އެދުންތަކާއި، ދުންޔަވީ ބައެއް ބޭނުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ނަފުސުގެ ޖިހާދެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ދީން: އެހެނިހެން | 25 ޖޫން 2016 މ. 20 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ދުޢާ އިޖާކުރައްވާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރެއެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ރޭ ދުޢާކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އީމާންކަމާއެކު، ފާފަފުއްސެވުމާއި ސަވާބަށް އެދިގެން، އެ ރޭ ...

އިތުރަށް ...

 

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ދިޔަ ހިނދު ....

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 18 ޖޫން 2016 މ. 13 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1838

 

 

1.
ބިނާވާ ފާލަމުގެ ފާލުން، ސަމާ އުންމީދުތައް ވީތީ،
          އިނާމު ކަމަށް ރައީސަށް، ފޯޅަވައްސާ، މަލިކު ވެސް ދީފިން!
2.
ފުރާނަތަކާއި ރޫޙުތަކަށް، އުޖާލާވާށެ އަދު ގޮވަމުން،
          އިރާ ހަނދު އޭގެ ދީލަތިކަން، މި ދޭހަށަ ދީފިޔޭ ބުނެފިން!

އިތުރަށް ...

 

ޒ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 16 ޖޫން 2016 މ. 11 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ބަޙުރުގައި ގެނެސްދޭ ގިނަ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތަކީ، ކޮންމެވެސް ދަރިވަރެއްގެ އެދުމުގެމަތިން ގެނެސްދެވޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވާހިތްވާ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ވާނީ، ވަރަށް މުހިންމު ލެކްޗަރތަކެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ވަރަށް މުހިންމު ލެކްޗަރތަކެއް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 16 ޖޫން 2016 މ. 11 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މި ލެކްޗަރތަކަކީ، ޢަރަބި ބަސް އުނގެނޭ ދަރިވަރުންނަށާއި، ޢަރަބި ބަހުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އަދި މި ލެކްޗަރތައް، ޔޫޓިއުބުން އުނިކުރެވުމުގެ ކުރިން މީގެ ބޭނުން ހިއްޕެވުމަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ޞައްދާމު ޙުސައިނުގެ ނަސަބުފުޅު

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 16 ޖޫން 2016 މ. 11 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1837

 

 

ޢިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް އައްސައްޔިދު ޞައްދާމު ޙުސައިނަކީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަރިކަނބަލުން، ފާޠިމަތުގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޒ ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތައް

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 16 ޖޫން 2016 މ. 11 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

إِعْجَام, تَشْكِيل, حَرَكَات, الحروف الساكنة, حروف العلة القصيرة, أحرف العلة الطويلة, الإدغامات, حرف علة, حركة طويلة ގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަނެއްސުވާލަކީ އަރަބި ބަހުގެ ކޮންސަނަންޓް އައްކިޔަނީ ފިއްތި އަޑު ...

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ ނަންތަކާއި އޭގެ މާނަ

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 14 ޖޫން 2016 މ. 9 ރަމަޟާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1836

 

 

ޢަރަބި އަލިފުބާގެ ނަންތަކާއި އޭގެ މާނަތައް ވާރިދުވެފައިވާ މަޞްދަރުތަކަށް ބަލާއިރު، އަލިފުބާގެ ކޮންމެ އަކުރަކަށް ނަމެއް ވާކަމާއި، އެ ނަމުގައި މާނައެއް ވާކަން އެނގެ އެވެ. އަދި މުސްލިމުންގެ އެކި ސަގާފަތުތަކުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ދ ގެ ޚިޔާލު

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 12 ޖޫން 2016 މ. 7 ރަމަޟާން 1437 ހ. އާދީއްތަ

 

 

އަދި ޚިޔާލެއްވެސް އެބައޮތެވެ. ޢަރަބި އެންމެ ބޭސިކު އަލިފުބާއިން ފެށިގެން ގޮސް އެޑްވާންސް ލެވެލް އަށް ލެސަންސްތަކެއް ގޮތުގައި ލޭންގުއޭޖައް ހާއްސަ މަޖައްލާ ތައްޔާރުކޮށް ޕޭ ކޮށްގެން ކިޔޭގޮތަށް ހަދަން ފޭނޭ. ދެން ކޮށްލަން ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ

ތާ: ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރުން

ފޮތް އަލަމާރި: ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ | 12 ޖޫން 2016 މ. 7 ރަމަޟާން 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1835

 

 

ތަރާވީޙު ނަމާދަކީ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ތަރާވީޙު (التراويح) އަކީ ތަރުވީޙާ (ترويحة) ގެ ގިނަ ގޮތެވެ. ތަރްވީޙާ އަކީ، އެއްފަހަރު އަރާމުކޮށްލުމެވެ. ތަރާވީޙް ނަމާދަށް އަރާމުކުރުމުގެ ނަމުން ނަން ދެވުނީ ...

އިތުރަށް ...

 

3 ގަޑިއިރު ރޯދަހިފާ ކަމަށް ބުނެވޭ މީހުންގެ އަވަށުގެ ޙަޤީޤަތް

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 10 ޖޫން 2016 މ. 5 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1834

 

 

ވަކާން އަވަށުގެ ރަށްވެއްސަކު މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، އެ އަވަށުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ދުވާލު އިރުގެ ދޯދިތައް ފޯރަނީ ތިންގަޑިއިރު ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އެމީހުން ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ...

އިތުރަށް ...

 

އާމީން ކިޔާ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 10 ޖޫން 2016 މ. 5 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1833

 

 

1.
ވައިރޯޅިތައް ޖެހިލައިފިޔޭ ބުސްތާން ތެރަށް ފެތުރޭ ހިޔާ،
          އައި ރޫޙަކުން ފެތުރިއްޖެޔޭ ބަރަކާތްތަކާ، ވެދުމާ، ނަޔާ!
2.
އާފާޤުގައި އުފުލިއްޖެޔޭ ކުރިބޯށިތައް އެކި ރޮނގުރޮނގުން،
          އާ ފާލެކޭ އަންގާލަމުން، ކިޔަމުންމެ ޤައުމީ ތާނިޔާ!

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ ޢަދަދު

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 10 ޖޫން 2016 މ. 5 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1832

 

 

ޢަރަބި ބަހުގެ އަލިފުބާގެ އަކުރުތައް އެތައް ގޮތަކަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ވެ އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ، 28 އަކުރެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ، 29 އަކުރެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި އަކުރު އުފެދުނުގޮތް ބުނެދޭ ނަޒަރިއްޔާތައް

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 10 ޖޫން 2016 މ. 5 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހުކުރު

 

 

ޢަރަބި އަކުރު އުފެދުނު ގޮތުގެ ވާހަކައަކީ ދިގުވާހަކައެކެވެ. ތަފާތު ރިވާޔަތްތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެވާހަކަ ކިޔައި އުޅެތެވެ. އެއްރިވާޔަތެއް ބުނާގޮތުގައި ޢަރަބި ލިއުމަކީ މާތްﷲ އާދަމުގެފާނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި ...

އިތުރަށް ...

 

އިޢުލާން: އަގަށް ލިޔެދެމު އެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 9 ޖޫން 2016 މ. 4 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1831

 

 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލިޔުންތެރިން ހޯދަން އިޢުލާނުތައް ނެރެ، އެ އިޢުލާނުތައް އިޝްތިހާރުކުރެ އެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ، ލިޔެދޭކަމުގެ އިޢުލާނެވެ. ތިޔަ ފަރާތުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮން މައުޟޫޢަކަށް ލިޔެފައި ...

އިތުރަށް ...

 

3 ގަޑި 30 މިނެޓްއިރު ރޯދަހިފާ މީހުން އުޅޭ ރަށެއް!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 9 ޖޫން 2016 މ. 4 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1830

 

 

މި ރަމަޟާން ފެށުމާއެކު، ދުވާލަކު ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ރޯދަހިފާ ބަޔަކު އުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ އަވަށްގަނޑެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށި އެވެ. އެ އަވަށްގަނޑަށް ދިއުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި އެވެ. ރަމަޟާންމަހު ކުރުކޮށް ރޯދަ ...

އިތުރަށް ...

 

ނޫ ސިޙުރު

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 9 ޖޫން 2016 މ. 4 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1829

 

 

ނޫ ސިޙުރަށް ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ސިޙުރުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތަކީ، ނޫ ސިޙުރެވެ. އެ ސިޙުރު ޖެހިއްޖެ މީހަކަށް، އެއިން ސަލާމަތްވުމަކީ ލާހިކު ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާތީ އެވެ. އެ ސިޙުރު ޖެހުމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

ދިވެއްސަކު ހިނިތުންވެލުމުގެ މާނަ އަކީ ....؟

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 8 ޖޫން 2016 މ. 3 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ | 1828

 

 

ބައެއް އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، ހިނިތުންވުން ފަދަ އިޝާރާތްތަކުގެ މާނަ ބަލިކަށިވެ، އެއިން ނުބައި މާނަތައް ދޭހަވާ ދަރަޖައަށް ދަނީ، މުޖުތަމަޢުގައި ފަސާދަ އަށަގަތުމުންނެވެ. ފަސާދަ އާންމުނުވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ

ބާ: ބަޝާރަތުދިނުން

ފޮތް އަލަމާރި: ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ | 8 ޖޫން 2016 މ. 3 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ | 1827

 

 

މާނައީ، "ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަރޭ، ޝައިޠާނުންނާއި ނުބައި ނުލަފާ ޖިންނި ކަސްތޮޅުއެޅުއްވެ އެވެ. އަދި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެއްވެ އެވެ. (ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން) އެއިން އެއްވެސް ދޮރެއް ހުޅުވައިނުލެއްވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ތުރަވާ މަސް ކެއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ދީން: އެހެނިހެން | 7 ޖޫން 2016 މ. 2 ރަމަޟާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1826

 

 

ވިހެއުމަށްފަހު، ތުރަވާ މަސް ކެއުމަކީ، ހުޅަނގުގެ މުޖުތަމަޢުގެ އަންހެނުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެމީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ، މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ނުހަނު ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. އެހެނަސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދެކެނީ، ތުރަވާ މަހަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

އިޓަލީވިލާތުން އިސްލާމްވި ޒުވާން ޖިންސްލަޠީފެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 7 ޖޫން 2016 މ. 2 ރަމަޟާން 1437 ހ. އަންގާރަ | 1825

 

 

"މިހާރު އަހަރެންގެ މަގަކީ، ޙިޖާބުގެ މަގެވެ. (އެބަހީ، އިސްލާމްދީނެވެ.) އެ މަގަކީ، މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެންނަށް ދެއްކެވި މަގެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ، މާތް ﷲ ބާވައިލައްވާފައިވާ އިލާހީ ޤާނޫނެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ

އަލިފު: އިޙުތިސާބުކުރުން

ފޮތް އަލަމާރި: ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ | 6 ޖޫން 2016 މ. 1 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޯމަ | 1824

 

 

ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރައްވާއިރު، އެއީ މާތް ﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ކުރައްވާ ކަމަކަށް ހައްދަވައިފި ނަމަ، އެކަމަކަށް އެކަލާނގެ ދަރުމަ ދެއްވާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ޢާއިލާގެ އަފުރާދުންނަށާއި، މެހުމާނުންނަށް ރޯދަވީއްލުން ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 1 ރަމަޟާން 1437

 

 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފަޚާމަތުއްރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް، ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 1 ރަމަޟާން 1437

 

 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ. މި ރަމަޟާން މަހު ވެސް މުސްލިމުން ހިފާ ރޯދައާއި، ކުރާ އަޅުކަމަކީ، މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި މަޤުބޫލު ...

އިތުރަށް ...

 

ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތުގައި މުސްލިމުން

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 3 ޖޫން 2016 މ. 27 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1823

 

 

ކެމިސްޓްރީ އާއި، ތިނެސްކަނުގެ ހަންދަސާ އާއި، އަލްޖަބްރާ ފަދަ ޢުލޫމުތައް އުފެއްދީ މުސްލިމުންނެވެ. ވިޔަ އަކުރާއި، ވައިކުޑަ އާއި، މަތިންދާބޯޓްގެ ފިޔަގަނޑާއި، ދަގައްފާނު ސަމުގާ އާއި، ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ފަދަ ކިތަންމެ ...

އިތުރަށް ...

 

އާކޯރިޖަހާލަން ތިބާގެ އަނބިމީހާ ދީބަލާށެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 2 ޖޫން 2016 މ. 26 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1822

 

 

އަލަތު ކާވެންޏެއްގެ ވަލީމާއަށް ދިޔަ އެވެ. ކާވެނީގެ ފޭރާން ލައިގެން ހުރި އަނބިމީހާ އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. އެހިނދު އޭނާގެ ހިތަށް އެރި އެވެ. މިކަހަލަ ރީތި ޖިންސްލަޠީފަކާ އެކު އާކޯރިޖަހާލަން ބޭނުމެވެ. ދެން ބުންޏެވެ. ތިބާގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުއްވުން

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 31 މެއި 2016 މ. 24 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ

 

 

މީދޫ އޮންލައިންގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސައިޓްގައި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަކާއި މައުލޫމާތު، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަގެ މަތިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދެމެވެ. ބަހަރުގައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތާއި ވާހަކަ ...

އިތުރަށް ...

 

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ދިރުން: 1

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 28 މެއި 2016 މ. 21 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1821

 

 

އޭގެ ސައިޒުތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ބައްޓަންތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ކުލަތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ވެށިތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ބާވަތްތައް ތަފާތެވެ. އާދޭހެވެ. ދުނިޔޭގައި އެތައް މިލިޔަން ބާވަތެއްގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ވެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ...

އިތުރަށް ...

 

ނުތަޅާ މީހަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 27 މެއި 2016 މ. 20 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1820

 

 

އަހަރެންގެ ނަމަކީ، މަރްޔަމް (مريم) އެވެ. ޤައުމަކީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އެވެ. ދިރިއުޅެނީ ވެރިރަށް ރިޔާޟު (الرياض) ގަ އެވެ. ޢުމުރަކީ، 28 އަހަރެވެ. ގައިގެ ކުލަ ދޮނެވެ. މޫނު ބުރުގާ އަޅަމެވެ. މިތަންވަޅު ...

އިތުރަށް ...

 

މުޖާހިދު: 2 (އޮޅިފޮޅި ކުނާފާ)

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 27 މެއި 2016 މ. 20 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1819

 

 

"ދެތިންފަހަރު ދަމާލުމުން ހޭބަލިވީތަ؟" ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ. "ސީރިޔާގައި އެހިނގާ ކަންތައްތައް ނޭނގެނީތަ؟ އާނ! އެމީހުންގެ ޓީވީން އެވާހަކަ ދައްކާނަމަތާ އެނގޭނީ! މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ދައްކަނީ އޮޅިފޮޅި ...

އިތުރަށް ...

 

މާދަމައަކީ، ޤިބުލަ ބެލޭނެ ދުވަހެކެވެ.

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1818

 

 

ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅުގެ މައްޗަށް އިރު ވަޑިފަތިވާ ހިނދުކޮޅަކީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުސްލިމުންނަށް ނުހަނު މުހިންމު ހިނދުކޮޅެކެވެ. އެހެނީ، އެ ހިނދުކޮޅަކީ، ކުށަކާ ނުލައި، ޤިބުލަ ފަރާތް ކަނޑައެޅޭ ނާދިރު ...

އިތުރަށް ...

 

އެންޑްރޮއިޑްގެ ތާނަ ފޮންޓްސް ޕެކޭޖް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 އޭޕްރީލް 2016 މ. 22 ރަޖަބް 1437 ހ. ހުކުރު | 1790

 

 

އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް ޕެކޭޖެއް ވެ އެވެ. އެއިން ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅައިދޭ ތާނަ ފޮންޓަކީ، (Faruma.ttf) އެވެ. އެ އެޅުމުން ތާނައިން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގެ ތާނަ އަކުރު ...

އިތުރަށް ...

 

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

 

ފޮތްފިހާރަ: | 11 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 2 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ފިލާގައިވާ އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ފޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އަންގާރަ  | 1725

 

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓަކީ، އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނުހަނު ސާދާ "އެޑް-އޮން" އެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ވަނީ އަރުތަވެރި ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ނުތަޅާ މީހަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ!

މުޖާހިދު: 2 (އޮޅިފޮޅި ކުނާފާ)

މާދަމައަކީ، ޤިބުލަ ބެލޭނެ ދުވަހެކެވެ.

އިބްލީހާއެކު ދެއްކި ވާހަކަކޮޅެއް

އެތެރެ ހުސް، ގަބު މީހުން ބޮޑަށް އަޑުގަދަވާނެ އެވެ.

ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވާނެ މީހަކު ބޭނުމެވެ.

އަނބިންނާ ތަފާތު އަނތްބެއް: 1

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 25

އިންނާނެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ!

ގެއިން އުދުއްސާލެވޭ މަތިންދާބޯޓު އަތްފޯރާފަށަށް!

ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ހަރާންދަރި

މުޖާހިދު: 1 (މިއަދުގެ މަތިވަރު)

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 24

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރުއްވި "މުޝްތަރަކު ބަޔާން"

އޮފީހެއްގެ ވާހަކަ އޮފީހެއްގެ ދުލުން

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 23

އެންމެ ފުރަތަމަ ކާނާ އެވެ!

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 22

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ (2)

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ (1)

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 21

ޝީޢީން އައީ ކޮންތާކުން؟

ޒިނޭގެ ހަރުފަ

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 20

އަނބިމީހާ = މައްސަލަ

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 19

"ތިބާގެ އަނބިމީހާ އަވަހަށް ވަރިކުރާށެވެ!"

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 18

ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ބެލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން

ފައިސާއިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވެ އެވެ.

 

 

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް