عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

"ނަރަކަ އަށް ސަވާރުވެގެން އެބަ ދަމެވެ!"

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 28 ފެބްރުއަރީ 2014 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1435 ހ. ހުކުރު

 

 

ނަރަކައަށް ސަވާރުވެގެން އަންނަ ކޮންމެ ނަކަރިކައަކަށް ބުނެ އަންގަމެވެ! އޭނާ، އެއިޑްސް ވައިރަހުގެ މަސަންދަކަށް ހަދައި، ހަލާކާއި ބަލާގެ ޖަހަންނަމައަކަށް ވެސް ހަދައިލާނަމެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

މިސްކިތް ފަރުމާކުރުމާބެހޭ ބައެއް އަސާސީ މަޢުލޫމާތު

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 28 ފެބްރުއަރީ 2014 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1435 ހ. ހުކުރު | 1496

 

 

ނަންގަނެވިދިޔައީ، މިސްކިތް ފަރުމާކުރުމާބެހޭ ބައެއް އަސާސީ މަޢުލޫމާތެވެ. މީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ އުންސުރުތަކުގެ މައްޗަށް ވަކިވަކިން ނަޒަރު ހިންގާލައިފިނަމަ، މިއަށްވުރެ މާ ދިގުކޮށް ލިޔެލެވިދާނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ﷲ ޔާމީނަށް މަރްޙަބާ!

 

 

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ގެ އަރިހަށް، ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމު އެވެ. މާތް ﷲ، މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި މި ޤައުމަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ މިންވަރުކުރައްވާށި އެވެ! އާމީން!

އިތުރަށް ...

 

ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ދުށުމުގެ އުންމީދުގައި ...

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 16 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 12 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1495

 

 

ބަޙުރު އެކުމާފާނުގެ އިލްތިމާސަކީ، ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ރައީސަކަށް މަރްޙަބާ ކިޔައި، އެ ރައީސަކާ އެކު، ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ މަގަކީ އެއީ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުން ޙުސައިނުގެފާނުގެ ޒިކުރާ ފާހަގަކުރާ ގޮތް

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 16 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 12 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ފޯރިއަރަމުންގޮސް ވަޖިދުވެ، ތޫނު އާލަތްތަކުން ގައިގައި ތަޅަން ފަށާނެ އެވެ. މިކަންތައްގަނޑު ނިމޭއިރު އެތައް ބަޔަކު ވާނީ ޒަޚަމްވެ، ލެއިން ތަތްތެޅިފަ އެވެ. އެމީހުން ގެންގުޅޭ އާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑިއާއި، ޚަންޖަރު ...

އިތުރަށް ...

 

ކަތިލަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖެއް!

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 15 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 11 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހުކުރު | 1494

 

 

ފޮޓޯގައި އެވަނީ، ކަތިލައި ޝަހީދުކޮށްލަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެކެވެ. މިފަދަ ތުއްތު ކުދިން ކަތިލުމަކީ، ޝަހީދުންގެ ސާހިބާގެ ޒިކުރާ އާކުރެވޭއިރު، ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އެ ޒިކުރާ އާކުރެވެނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކަންޒުކަހަބާއި މުސަޅުގެ ޢިބްރަތް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 15 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 11 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހުކުރު | 1493

 

 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، އެމްޑީޕީ ބާރަށް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ، މުސަޅުގެ ހަލުއި ދުވެއްޔަށްވުރެ ވެސް މާ ބާރަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަހަތުން، ޕީޕީއެމާއި، ޖުމްހޫރީ ފިރުކެމުންދިޔައީ، ކަންޒުކަހަބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުފޫ ހަމަވުމުގެ ޝަރުޠުތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 11 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 7 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހޯމަ | 1492

 

 

ޒިނޭކުރުމާއި، ލިވާޠުކުރުމާއި، ދޮގުހެދުން ފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތައް ކުރާ މީހުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުފޫ ހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ. ޒިނޭކުރާ މީހަކު، ނުވަތަ ޒިނޭކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޢައުރަ ނިވާނުކޮށްހުރެ ހިނައިގަތުމުގެ ޙުކުމް

ދީން: ފިޤުހު | 11 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 7 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހޯމަ

 

 

މޫސާގެފާނު އޮރިޔާން ޙާލުކޮޅުގައި ހުންނަވައިގެން ނާނެއިފިއްލެވި ކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުގައި ވަނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ބާއްވަވާފައި އޮތް ހިލަ ފުރޮޅެމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހިލައިގެ ފަހަތުން ...

އިތުރަށް ...

 

ޒިނޭގެ ހަރުފަ

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 10 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 6 މުޙައްރަމް 1435 ހ. އާދީއްތަ

 

 

(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)
ސޫރަތުލްއިސްރާ: 32
މާނައީ، "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޒިނޭއާ ކައިރިނުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކަމުގައިވި އެވެ. އަދި މަގެއްގެ ގޮތުން އެކަންތައް ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވެ އެވެ."

 

 

ޒިނޭގެ ހަރުފަ، ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު، ޖާސޫސަކަށްވުރެ ހަމަހިމޭންވާނެ އެވެ! ހިޔަޅަކަށްވުރެ މަކަރުވެރިވާނެ އެވެ! ހަރުފައަކަށްވުރެ ޙީލަތްތެރިވާނެ އެވެ! އެސޮރު ހޯދައި ބަލާނީ، ހަށިގަނޑުގައިވާ ބަލިކަށި ...

އިތުރަށް ...

 

އިބްރާހީމުގެފާނާއި ނަމްރޫދުގެ ޑިބޭޓް

ދީން: އެހެނިހެން | 8 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 4 މުޙައްރަމް 1435 ހ. ހުކުރު

 

 

ނަމްރޫދު ދުނިޔެ ފަސާދަކޮށް، ބިންމަތީގައި ބަޣާވާތްކޮށް، މާތް ﷲ ގެ އަޅުތަކުން ނިކަމެތިކުރި އެވެ. އޭނާގެ ނުބައިކަމާއި، ނުލަފާކަން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމުގެފާނު ...

އިތުރަށް ...

 

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުގެ ފިކުރީ ސަބަބުތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 5 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 1 މުޙައްރަމް 1435 ހ. އަންގާރަ 

 

އިބްނު ޢުމަރުގެ އަރިހުގައި މީހަކު ދެންނެވި އެވެ. "މަދިރިއެއް މެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟" އިބްނު ޢުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ. "ތިބާއަކީ، ކޮންތާކުން އައި މީހެއް ހެއްޔެވެ؟" އެމީހާ ދެންނެވި އެވެ. "ތިމަންނާއަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

عمالقة قبيلة الـ (بودي) يشربون الدم والحليب!

القسم العربي: مقالات | 5 نوفمبر 2013، 1 محرم 1435، الثلاثاء | 4 | 1488

 

 

إنهم يشربون خليط من الدم والحليب للحصول على أجساد كبيرة وكروش ضخمة. ويمضون في شرب ذلك الخليط في عزلة لمدة ستة أشهر، يستهلكون كميات كبيرة من الخليط في محاولة لتسمين ...

المزيد ...

 

ވަކި މީހެއްގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

ދީން: އެހެނިހެން | 2 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 28 ޛުލްޙިއްޖާ 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1486

 

 

އޭނާ ގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތުގެ ބަސް ނުބުނާހުށި ކަމެވެ. އޭނާއާ މެދު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާކަން ކަށަވަރީ، ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ﷲ އާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދެކެ ލޯބިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ، ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގެ މަތީގައި!

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 1 ނޮވެމްބަރ 2013 މ. 27 ޛުލްޙިއްޖާ 1434 ހ. ހުކުރު | 1484

 

 

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އިސް ބަޔަކު އިސްވެތިބެ، އެމީހުންގެ ވެރިޔާގެ ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި އެއްވީ، އޭނާއަށް ބިރުދައްކައިގެން، އެމީހުންގެ ޖަމާޢަތުން އެއްފަރާތްކުރެވިފައިވާ ހަރުކަށި ދެމީހަކު ...

އިތުރަށް ...

 

އެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރޭގައިވާ ސިއްރު

އެހެނިހެން: ކުޅިވަރު | 19 އޮކްޓޯބަރ 2013 މ. 14 ޛުލްޙިއްޖާ 1434 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ކޯޓުން އަމުރަކަށްފަހު އަމުރެއް ނެރޭތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ވީއިރު، ވަށްކޮށް ހުންނަ ހުރިހައި އެއްޗެއްހެން މަނާވެއްޖެ އެވެ. އަންހެނުންގެ މޭމަތީގައި އުރަމަތި ހުރުން ވެސް މަނާކުރި އެވެ. އެކަނަބަލުންގެ ފިނދުކިބައިގައި ...

އިތުރަށް ...

 

އަނދައި އަޅިޔަށްވި ޙައްޖާޖީންގެ ވާހަކަ

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 17 އޮކްޓޯބަރ 2013 މ. 12 ޛުލްޙިއްޖާ 1434 ހ. ބުރާސްފަތި | 1482

 

 

އެންމެން ގަދަ ނިދީގައި ވަނިކޮށް، ޙަސީނާ އަށް ހޭލެވުނީ މާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެގެންނެވެ. ދެން ތެދުވެގެންގޮސް އުނދުން މައްޗަށް ތެއްޔެއް އުނދާފައި އޭނާ އޮށޯތެވެ. އިރުކޮޅަކުން ތެދުވެގެން ގޮސް ...

އިތުރަށް ...

 

އެޑަޕްޓްކޮށްފައިވާ އަންހެން ދަރިންނާ ކާވެނިކުރުން

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2013 މ. 12 ޛުލްޙިއްޖާ 1434 ހ. ބުރާސްފަތި | 1481

 

 

އެފަދަ އަންހެން ކުދިންނާ ކާވެނިކުރުން ފިރިހެނުންނަށް ހުއްދަކަމަށް ވަނީނަމަ، އެފަދަ ފިރިހެން ކުދިންނާ ކާވެނިކުރުން އަންހެނުންނަށް ވެސް ހުއްދަވެގެންދާނެ އެވެ. އަދި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން ޅަފިރިހެން ...

އިތުރަށް ...

 

އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2013 މ. | 9 ޛުލްޙިއްޖާ 1434 ހ. ހޯމަ

 

 

ބަރަކާތްތެރި އަޟުޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ.
وكل عام وأنتم بخير
9 ޛުލްޙިއްޖާ: ޙައްޖު ދުވަސް

10 ޛުލްޙިއްޖާ: އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަސް (ބޮޑު ޢީދު ދުވަސް)

އިތުރަށް ...

 

ފަނޑިޔާރަކު، ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ގަޔަށް އަރާ މަންޒަރު

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 4 އޮކްޓޯބަރ 2013 މ. 28 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. ހުކުރު | 1480

 

 

މި ވީޑިއޯ ގައި ވާނީ، މަޝްހޫރު ފަނޑިޔާރަކު، ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ގަޔަށްއަރާ މަންޒަރެވެ. ވީޑިއޯ ލީކުރި ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ ފަނޑިޔާރަކީ، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ އިތުރުން، ޢިލްމުވެރިއެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ދިވެހިން ކިޔައިއުޅޭ ބައެއް ފުލޯކު ވާހަކަތަކަށް ނަޒަރެއް

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 1 އޮކްޓޯބަރ 2013 މ. 25 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. އަންގާރަ | 1479

 

 

މި ވާހަކައިގައި ކިޔައިއުޅެނީ، ސަފަރު ކަތްދަ އަކީ، ޞަފަރު މަހު ދިހަވަނަރޭ އަރާ މުޑުދާރު ޖިންނިއެއް ކަމަށެވެ. އެ ޖިންނި އައިސް ގޯތިގެދޮރު ހަޑިކުރާ ކަމަށެވެ. ގިފިލި ވަޅުން ފެންވަރައި، މުޅި ގިފިލި އެކީ ހަޑިކޮށް ...

އިތުރަށް ...

 

ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި މުތުޢާ ކާވެނި

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މ. 22 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1478

 

 

މި ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 12 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާން ޖިންސްލަޠީފުންނަށެވެ. އެންމެހައި މުއުމިން ޖިންސްލަޠީފުންނަށް މި މުއައްސަސާއިން ގޮވާލަނީ، މި ވަޒީފާއަށް އަވަހަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އެއްލައްކަ ފިރިހެނުންނާ ޒިނޭކުރަން އުޅޭ ޖިންސްލަޠީފެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މ. 21 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. ހުކުރު | 1477

 

 

ކުރިއަށް އޮތް ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް، ފަތުރުވެރިއެއްގެ ސިގައިގައި އައިސް، އެތައް ބަޔަކާ ޒިނޭކުރުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭނާ ޒިނޭކުރާ އެހެން ފިރިހެނުންގެ ގައިން ...

އިތުރަށް ...

 
"ލާދީނީ" ގެ މާނަ

ދީން: އެހެނިހެން | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މ. 7 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1473

 

 

ރައީސް މައުމޫން އެވިދާޅުވަނީ، އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އިޚުތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ، ޒިނޭކުރާ މީހާގެ ގައިގައި ހައްދު ޖެހުން ވެސް އޮންނަންވާނީ އިޚުތިޔާރީ ...

އިތުރަށް ...

 

ސަލަފީ ޝައިޚުންގެ ހައިރާންކުރުވަނިވި ފަތުވާތަކަށް ނަޒަރެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މ. 7 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1472

 

 

އެއިން ފަތުވާއެއް ބުނާ ގޮތުގައި، ދޮންކޭލާއި، ކެރެޓާއި، ކިއުކަމްބާ ފަދަ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް އޭގެ ޠަބީޢީ ސިފައިގައި ހުއްޓައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދެއްކުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ ތަކެތި ...

އިތުރަށް ...

 

މުސްލިމަކާ ދިމާއަށް "ލާދީނީ މީހެކެވެ،" ބުނާ މީހާގެ ޙުކުމް

ދީން: އެހެނިހެން | 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މ. 7 ޛުލްޤަޢިދާ 1434 ހ. ހުކުރު | 1471

 

 

މުސްލިމަކާ ދިމާ އަށް "ލާދީނީ މީހެކެވެ،" ބުނާ މީހާ، ލާދީނީ މީހަކަށްވެ، މުރުތައްދުވެ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން އޭނާގެ އަނބިމީހާ ދުރުކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި އޭނާ ޤަތުލުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ވަޒީފާ

ދީން: އެހެނިހެން | 4 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 މ. 28 ޝައްވާލް 1434 ހ. ބުދަ | 1469

 

 

ޤައުމެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަމުން ފެށިގެން އެއަށްވުރެ ދަށް އެންމެހައި ވަޒީފާތަކަކީ ވެސް އެ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އަމާނާތްތަކެކެވެ. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު، އޭނާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ކާވެނީގެ އަނގޮޓި، ކަށިއިނގިލީގައި އަޅަނީ ކީއްވެ؟

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 28 އޯގަސްޓް 2013 މ. 21 ޝައްވާލް 1434 ހ. ބުދަ | 1466

 

 

ދެން ދެ ކަށިއިނގިލި ދުރަށް ޖައްސައިލެވޭތޯ ބަލާށެވެ! ހަމަހިލައި ތިބާއަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ތިބާއާއި ތިބާގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ދިރިއުޅެން ޖެހޭނީ މުޅި ޙަޔާތުގައި ވަކިވުމެއްނެތި އެކުގައި ކަމަށް ވީތީ ...

އިތުރަށް ...

 

1000 އަށްވުރެ ގިނަ މުޖާހިދުންނާ ޒިނޭކުރި އަންހެން ކުއްޖެއް!

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 28 އޯގަސްޓް 2013 މ. 21 ޝައްވާލް 1434 ހ. ބުދަ | 1465

 

 

ސުވަރުގެ އަށް ދިއުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހިތުތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެދުނެވެ. ދެން، ޖިހާދު ކާވެނި ކޮށް، 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މުޖާހިދުންނާ އެތައް ފަހަރަކު އެއްދާންކުރީމެވެ. ތިމަންނާ މިހާރު މިވަނީ، މާބަނޑުވެފަ ...

އިތުރަށް ...

 

އިސްލާމީ ސަގާފަތުގައި ހަތަރެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 24 އޯގަސްޓް 2013 މ. 17 ޝައްވާލް 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1463

 

 

އިސްލާމީ ސަގާފަތުގައި، ހަތަރަކީ، ބާރުގަދަ، ސާބިތުކަން ބޮޑު، ހަރުދަނާ، ހައިބަތުބޮޑު ޢަދަދެކެވެ. މި ޢަދަދުގެ އާރާއި، ބާރާއި، ސާބިތުކަން ފެށިފައި ވަނީ، އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތް ﷲ ގެ ...

އިތުރަށް ...

 

އެއުރެން ޒިނޭކުރުން ޙަލާލުކުރަނީ މިހެންނެވެ!

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 10 އޯގަސްޓް 2013 މ. 3 ޝައްވާލް 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1462

 

 

އެ ދެމީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ހާސްވީ، އެއްދާންކޮށް ނުނިމެނީސް އެއްގަޑިއިރު ފާއިތުވެގެން ހިނގައިދާނެތީ އެވެ! އޭރުން އެދެމީހުންގެ އެއްދާންކުރުން، ޒިނޭކުރުމަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެތީ އެވެ! ޒިނޭކުރުން ފަދަ ...

އިތުރަށް ...

 

ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 1 ޝައްވާލް 1434

 

 

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމު އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ބުރުގާ އާއި ތުނބުޅީގެ ކަންދެއްކުމަށް ނަޒަރެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 5 އޯގަސްޓް 2013 މ. 28 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޯމަ | 1461

 

 

އެކަނބަލުން ފަޅަފަޅައިގެންދާ ވަރަށް، ބާރަށް ހެނމުންހެނމުން ދާނެ އެވެ. އެ ހުނުމުގެ އަޑު އިވޭ ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ ނަޒަރު، އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ހުއްޓޭނެ ކަން ކަށަވަރެވެ. ބުރުގާ ނުވަތަ މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ...

އިތުރަށް ...

 

މުށްޖަހާފައި ވެލި ކާ އަންހެން ކަނބަލެއް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 4 އޯގަސްޓް 2013 މ. 27 ރަމަޟާން 1434 ހ. އާދީއްތަ | 1460

 

 

އެއްދުވަހަކު ވެލި ކަނިކޮށް އޭގެ ތެރޭގައި ވެލި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ވާކަން އެނގުނެވެ. ތިމަންނާ ހީކުރީ ގަހެއްގެ މޫކޮޅެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތިމަންނާ ބެލިއިރު އެއީ ކިލާފަންޏެއް ކަން ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއާއި، އެ ރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 2 އޯގަސްޓް 2013 މ. 25 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު

 

 

އެ ރޭ ކުރާ އަޅުކަން، އެއްހާސް މައްސަރުގައި ކުރާ އަޅުކަމަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ވެ އެވެ. އެއްހާސް މައްސަރަކީ، 83 އަހަރާއި 4 މަސްދުވަހެވެ. އެ މާތް ރެއަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދެ ސޫރަތެއްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ދީން: އެހެނިހެން | 2 އޯގަސްޓް 2013 މ. 25 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު

 

 

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى
اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِينِى وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِى

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު

ދީން: އެހެނިހެން | 2 އޯގަސްޓް 2013 މ. 25 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު

 

 

އިސްވެދިޔަ ނަތީޖާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި، ލައިލަތުލްޤަދުރިވިލޭރޭ ކުރާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް 30000 (ތިރީސް ހާސް) ގުނައަށް އިތުރުވެގެންވެ އެވެ. އެރޭ ކީރިތި ޤުރުއާނުން ކިޔަވާ އެންމެ އަކުރެއް، 30000 (ތިރީސް ހާސް) ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ކިތައްވަނަ ރޭ ކަން ބުނެދޭ ރައުޔުތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 2 އޯގަސްޓް 2013 މ. 25 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު

 

 

ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކިތައް ވަނަ ރޭ ކަން ދެނެގަތުމަކީ، މުސްލިމުން ނުހަނު ޝައުޤުވެރިވާ ކަމެކެވެ. އެ ރެއަކީ އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ރެއެއް ކަމުގައިވާތީ ...

އިތުރަށް ...

 

ދެބޭންނަށް ލިބުނު ހަރާންދަރިއެއްގެ ވާހަކަ

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 2 އޯގަސްޓް 2013 މ. 25 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު | 1459

 

 

މަންމަ އެކަމަށް އިޖާބަނުދެނީ، އެކަމަށްޓަކައި ނަސަބު ސާބިތުކުރަންޖެހޭނެތީ އެވެ. ނަސަބު ސާބިތުކުރާއިރު، މަންމަގެ ގައިގައި ޒިނޭގެ ޙައްދު ޖަހާނެތީ އެވެ. އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެގެ ގައިގައި ވެސް ޒިނޭގެ ޙައްދު ...

އިތުރަށް ...

 
ޢިމާރާތް ޗެކްކުރާ ޗެކްލިސްޓްތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 2 އޯގަސްޓް 2013 މ. 25 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު | 1458

 

 

ފިހާރައެއް، ގުދަނެއް، ކެފޭއެއް، ރެސްޓޯރެންޓެއް، ހޮޓަލެއް، ބޭކަރީއެއް، ގެސްޓްހައުސެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްވެ އެވެ. އެކަންތައްތައް ...

އިތުރަށް ...

 

ބައްޕަ ގެ މޭމަތީ ގައި ނޫނީ ނުނިދާ އަންހެން ކުއްޖެއް

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 30 ޖުލައި 2013 މ. 22 ރަމަޟާން 1434 ހ. އަންގާރަ | 1457

 

 

ފިރިހެން ކުދިން މަންމަ ދެކެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި، އަންހެން ކުދިން ބައްޕަ ދެކެ ބޮޑަށް ލޯބިވާ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޝަރަޙަ ކުރެވިފައިވެ އެވެ. އެ ޝަރަޙަތަކުގެ ތަފާތުވުން ...

އިތުރަށް ...

 

ދެފައި ހިފައިގެން ހިނގާފައިދާ ދެބުރިކޮށްފައިވާ މީހެއް!

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 28 ޖުލައި 2013 މ. 20 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1456

 

 

އުނަގަނޑާ ހިސާބުން ދެބުރިއަށް ބުރިކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ދެފައިން ހިނގާފައިދާއިރު، ބުރިކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ތިރީބައިގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އެވެ. މި މަންޒަރު ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކު ބިރުން ...

އިތުރަށް ...

 

ގުޅަމަތިހިފަން ވާގިވެރިވާނެ ފިރިއެއް ބޭނުމެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 27 ޖުލައި 2013 މ. 19 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު | 1455

 

 

އަހުރެންނަކީ، ފަސްމީރު ކުރިރުކެކެވެ! ލޯތްބަށް އެދޭ ޢާޝިޤަކަށް، މާމެލާމެލީގެ ހާރެކެވެ! ދަރީން ގިނަވުމަށް ލޯބިކުރާ ފިރިއަކަށް، ބާހުގެ އާރެކެވެ! ޙިމާޔަތް ހޯދާ ސާހިބަކަށް، އެކަތައިގެ ފާރެކެވެ! ...

އިތުރަށް ...

 

ހުރިހައި ކަމެއް އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހިއްޖެ އެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 27 ޖުލައި 2013 މ. 19 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު | 1454

 

 

ކާވެނިކުރުމަކީ، ލޯބީގެ ނިމުން ކަމަށް ވެއްޖެ އެވެ! ވަރިކުރުމަކީ، ލޯބީގެ ގުޅުން ބަދަހިވުން ކަމަށް ވެއްޖެ އެވެ! ނަމާދު ކުރުމަކީ، ސަގާފީ ކަމަށް ވެއްޖެ އެވެ! ޒަކާތް ދިނުމަކީ، ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން ކަމަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ރޯދަމަހަކީ، އިސްރާފުކުރުމުގެ މައްސަރެކެވެ. 

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 26 ޖުލައި 2013 މ. 18 ރަމަޟާން 1434 ހ. ބުރާސްފަތި | 1453

 

 

މުޅި ދުވާލު އެއްކޮށް ނިދައިލެވެ އެވެ. ހޭލެވެނީ އިރު އޮއްސޭއިރަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ހޭލެވިއްޖެނަމަ، ވަޖިދުވަނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށެވެ. ނުވަތަ، ޓީވީ ބެލުމަށެވެ. އެކަންކަމަށް ކިޔައިއުޅެނީ ރޯދަކުރުކުރުމެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ފިނިހަކަކީ، ޖިންސްލަޠީފުންގެ ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ އެއްޗެކެވެ.

ސަގާފަތު: ފަންނު | 20 ޖުލައި 2013 މ. 12 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1452

 

 

ފިނިހަކެއް މޫނަށް އެރުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކީ ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ޙާޞިލުވާނެ ކަމެއްކަން، ޖަޕާނު އަންހެންކުދިން ވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ދީންވެރި ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ބަނިޔާދަން ނެށުން!

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 20 ޖުލައި 2013 މ. 12 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1451

 

 

ފިރިމީހާގެ ހިތްއުފާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަނބިމީހާ ނެށުމަކީ، ޢަރަބި އިސްލާމީ ސަގާފަތުގައި ވެސް އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަމަކީ، ބުރުގާ ނާޅާ ޖިންސްލަޠީފުންނާއި، ބުރުގާ އަޅާ ޖިންސްލަޠީފުން ވެސް ބައިވެރިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

އަހުރެން ޖަލުން ސަލާމަތްކޮށްދީބަލާށެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 20 ޖުލައި 2013 މ. 12 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1450

 

 

މައްސަލަ ނިމުމުން، ސަލާންޖަހާ ކާޅެއް ހެން، ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ނިކުތީމެވެ. ސަލާންޖަހައި، ހަށިވިއްކަން މަޖުބޫރުވުމުން، އެހެން ގޮތެއް ފެނޭތޯ ވިސްނައި ފިކުރުކުރީމެވެ. ދެން ނަރަކަވަންތަ ބުއްދިއެއް ވިސްނުނެވެ...

އިތުރަށް ...

 

އޮރިޔާންވެގެން ތިބި އަންހެން ސިފައިންތަކެއް!

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 17 ޖުލައި 2013 މ. 9 ރަމަޟާން 1434 ހ. ބުދަ | 1449

 

 

ޒުވާން އަންހެން ސިފައިން ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އޮރިޔާން ޙާލުގައި ތިބެ ނެގި ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކުގައި ވެސް ޝާއިޢުކުރި އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެއީ، އެ ޖިންސްލަޠީފުން އަމިއްލައަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. ފަހަރެއްގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ދީންވެރި ފިރިހެނަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ.

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 15 ޖުލައި 2013 މ. 7 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޯމަ | 1448

 

 

ލޯޔަރަކު އަހުރެންގެ ގައިގައި ގަލުންތަޅައި ރަޖަމުކުރަން ދަޢުވާކުރި އެވެ. އޭނާ ވަކާލާތުކުރީ، ފިލްމުތަކުގައި އަހުރެން ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށެވެ. އޭރު އަހުރެން ބުނެފައިވާނީ، ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައެއްނުލާނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފައިގެން ތިބެ ބުރަމަސައްކަތްކުރުން

ދީން: އެހެނިހެން | 14 ޖުލައި 2013 މ. 6 ރަމަޟާން 1434 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަހިފާތީ، މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައި ތިބޭކަށެއް ނުޖެހެ އެވެ. އަދި މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާކަށެއް ވެސް ނުޖެހެ އެވެ. ރޯފަ ފަރުޟުކުރެއްވީއްސުރެ، މުސްލިމުން ވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ރިޔާޟުގެ ހަށިވިއްކާ މަސާޖުޕާލާ

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 13 ޖުލައި 2013 މ. 5 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1447

 

 

މަސާޖުޕާލާ ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ތަންތަނުގައި ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ، އާކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި، ސައްތައިން ސައްތައަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތު ހިންގާ ޤައުމެއްގައި ...

އިތުރަށް ...

 
ރަނަށްވުރެ ބޮޑުއަގުދީފައި ވަރިވެ، ވަރި ޕާޓީއެއް ބޭއްވި ޖިންސްލަޠީފެއް!

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 13 ޖުލައި 2013 މ. 5 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1446

 

 

އޭނާ ތިމަންނާއާ ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދިޔައީ ބައްދަލުކުރުމެއް ނެތި ފޯނުންނެވެ. އަބަދުވެސް އޭނާ ސުވާލުކުރަނީ، ތިމަންނާގެ މުސާރައާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ތިމަންނާ އަށް ލިބެނީ ކިހައި ފައިސާއެއްތޯ އާއި، އެ ފައިސާ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިންނީންގެ ލަޝްކަރެއް ގެންގުޅޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ޖިންސްލަޠީފެއް!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 13 ޖުލައި 2013 މ. 5 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހޮނިހިރު | 1445

 

 

ޝޭޚު ބުނި ގޮތުގައި ސަލްވާ ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި، ޖިންނީންގެ ބިޔަ ކޮމާންޑަރަކާއި، އެ ކޮމާންޑަރުގެ އަމުރުގެ ދަށުގައިވާ ޖިންނީންގެ ބޮޑު ލަޝްކަރެއް ވެ އެވެ. ޝޭޚު މިވާހަކަ ބުނުމުން، ސަލްވާ އަށް ވެސް މި ވާހަކަ ...

އިތުރަށް ...

 

އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މަޤާމާއި ނަމާދު އަޅައިފި މީހާގެ ޙުކުމް

ދީން: ފަތުވާ | 12 ޖުލައި 2013 މ. 4 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު

 

 

އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަދި ނަމާދު އަޅައިފި މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އޭނާއަކީ، އޭނާއާ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވާ ކާފިރެއްތޯއެވެ؟

އިތުރަށް ...

 

މައްސަރުކަންތައް މަނާކުރާ ބޭސް ކެއުން

ދީން: ފަތުވާ | 12 ޖުލައި 2013 މ. 4 ރަމަޟާން 1434 ހ. ހުކުރު

 

 

ރަމަޟާން މަހުގައި މައްސަރުކަންތައް ޖެހުން މަނާކުރާ ބޭސް، ބައެއް އަންހެން ކަނބަލުން ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެއީ، ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ޤަޟާކުރަން ޖެހޭ ރޯދައެއް ނުބޭއްވުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ފަހެ، އެކަމަށްޓަކައި ...

އިތުރަށް ...

 

އަހުރެންނާ އިންނަ ފިރިހެނަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނަމެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 11 ޖުލައި 2013 މ. 3 ރަމަޟާން 1434 ހ. ބުރާސްފަތި | 1444

 

އަހުރެންނަކީ، ނުހަނު މުއްސަނދި ޖިންސްލަޠީފަކީމެވެ. ޢުމުރަކީ، އެންމެ 33 ބަހާރުމޫސުމެވެ. އަހުރެންނާ އިންނަ ފިރިހެނަކަށް، ބައިވަރު ފައިސާ ދޭނަމެވެ. އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ، ޑޮލަރުން ގުނާފައި އެއްފަހަރާ ...

އިތުރަށް ...

 

ބާލިޣުވި އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ނުހިފުން

ދީން: ފަތުވާ | 10 ޖުލައި 2013 މ. 2 ރަމަޟާން 1434 ހ. ބުދަ

 

 

އަޅުގަނޑު ބާލިޣުވީ، މިސުވާލު ކުރުމުގެ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ އަހަރު ރަމަޟާން މަސް އައީ، އަޅުގަނޑު ބާލިޣުވި ފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ރަމަޟާން މަހު އަޅުގަނޑު ރޯދައެއް ނުހިފަމެވެ. އެ މަހުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާބިޢާ ޢަދަވިއްޔާ މިސްކިތުން ޖިބުރީލުގެފާނު ފެނުނު ވާހަކަ

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 10 ޖުލައި 2013 މ. 2 ރަމަޟާން 1434 ހ. ބުދަ | 1443

 

 

ޝޭޚު ބުނީ، "މަދީނާ ގެ ޞާލިޙު ވަލީވެރި ބޭކަލުންނަށް ވެސް ވަނީ، ޖިބުރީލުގެފާނު، ރާބިޢާ ޢަދަވިއްޔާ މިސްކިތު ގައި އިމާމުވެވަޑައިގެން ނަމާދު ކުރައްވަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެންފަ އެވެ." މިކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ފެހި އަސްވާރުގެ ރޫޙު ފާޅުވުން

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 10 ޖުލައި 2013 މ. 2 ރަމަޟާން 1434 ހ. ބުދަ

 

 

ފެހި އަސްވާރުގެ ރޫޙު ފާޅުވުމަކީ ބައެއް ދީންތަކުގައި ދުނިޔެ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ.

 

 

ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންނާއެކު މަލާއިކަތުން ހަނގުރާމަކުރެއްވި އެވެ. އެއީ މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ.... ޙުސްނީ މުބާރަކުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިޞްރުގައި މުޒާހަރާކުރި މީހުންނާއެކު ...

އިތުރަށް ...

 

ރޯދައަށްހުރެ ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ދީން: ފަތުވާ | 9 ޖުލައި 2013 މ. 1 ރަމަޟާން 1434 ހ. އަންގާރަ

 

 

ރޯދަމަހު ދުވާލު ގިނައިން ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟ އަޅުގަނޑަކީ، ރޯދަމަހު ދުވާލު ގިނައިން ނިދާ މީހަކީމެވެ. ނަމަވެސް ފަސްނަމާދުން ކުރެ ކޮންމެ ނަމާދެއް، އެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 9 ޖުލައި 2013 މ. 1 ރަމަޟާން 1434 ހ. އަންގާރަ

 

 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ލަމީސް ކާލަންވީތަ؟

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 9 ޖުލައި 2013 މ. 1 ރަމަޟާން 1434 ހ. އަންގާރަ | 1442

 

 

ލަމީސް އަކީ، ގަހު ގަތް ބުރަށް، ވަލު ވަކަރަށް ހެދިބޮޑުވަމުންދިޔަ ރަނޑާލި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއް އޭނާގެ މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، ދައްތަ ކޮށްދެ އެވެ. ގްރޭޑް ހަތަކާ ހިސާބުން ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާން މަހު ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވުން

ދީން: ޙަދީޘް | 9 ޖުލައި 2013 މ. 1 ރަމަޟާން 1434 ހ. އަންގާރަ

 

 

ރޯދަ ހިފުމަކީ، ކުށްފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއްކަން މިޒަމާނުގެ ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތަކުން ވެސް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ހިފަން ފެށުމުން، ހަށިގަނޑުގައި، ޝަހުވާނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ނަޙުވު ޢިލްމުގެ ބައިތައް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 7 ޖުލައި 2013 މ. 28 ޝަޢުބާން 1434 ހ. އާދީއްތަ | 1441

 

 

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ މައިގަނޑު ދެބައިގެ ތެރެއިން އެއް ބަޔަކީ، ނަޙުވު ޢިލްމެވެ. މި ޢިލްމު ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޢިޢުރާބުކުރެވޭ ބަޔާއި، ބިނާވާ ބަޔެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ޢަރަބި ބަހުގައި ބަހުގެ ބައިތައް

ބައެއް ކުލަތަކާއި އެއިން ދޭހަވާ މާނަތައް

ހަނދު ބޮޑުވެ ދުނިޔެއަށް ނުރައްކާވަނީ!!!

ސާދަ އަހަރުން މަތީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލެޕްޓޮޕެއް!

އުދުހޭ މޮޓޯ ސައިކަލް

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނިކުތުން މަނާކުރާ ސިޙުރު

ލާދީނީ މީހުންނާއި ލާދީނިއްޔަތު

ހުވަފެނުގައި މޮޔައިން ފެނުމުގެ ތަޢުބީރު

މަހުދީގެފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ ވާހަކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުނގުވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް!

ފޮނިކަނޑާ މީހާ އަފުޣާނިސްތާނު އާރާސްތުކުރި ގޮތް

މައްކާ ގައި ފަޅާއެރި އެއްޖިންސްގެ ފުރަތަމަ ކާވެނި

"ޤައުލުހުލް ޙައްޤު، ވަ ލަހުލް މުލްކު" ގެ ބޮޑު އިސްތިރި

ކާޅު ބާގައިގެ ސޫފިތައް ފޭރިކައިއުޅޭ ގޮތް

ދެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ

އަންހެން ޖާދޫގަރެއްގެ ގާތަށް ދިޔަ ދެމަފިރިން

އިޢުލާން: ހަރާންދަރިއަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ!

ހިތްހަމަޖެހުމާއި، ބާއްޖަވެރިކަން ވިއްކާ ފިހާރަ

ފަތެއްގެ ވާހަކަ

އިންސާނާގެ ރިވެތިކަން

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް