بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ޑީ. އަޙްމަދުދީދީ

މިއީ، އަލްމަރްޙޫމް ޑީ. އަޙްމަދު ދީދީގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ރުބާޢިއްޔާތު

މިއީ، މުސްލިމު ޢާލިމެއް ކަމުގައިވާ ޢުމަރު ޚައްޔާމުގެ ރުބާޢިއްޔާތުގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 17

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

މަޢުލޫމާތު

މިއީ، ޢަރަބިބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ދެވޭ އޮންލައިން ޚިދުމަތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ރަމަޟާނިއްޔާތު: 1

މިއީ، ރަމަޟާންމަހާ ގުޅުންހުރި މަޢުޟޫޢުތައް ހިމެނޭ ފޮތްބަޔެއްގެ ފުރަތަމަ ފޮތެވެ.

އިތުރަށް ...

ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

މިއީ، މަރްޙޫމް އޒ. ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަވަހާރަވުމާ ވިދިގެން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

މުޙައްމަދު (ޞ)

މިއީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކުރު ސީރަތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ޒަމާނީ ނަން

މިއީ، ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަމުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ނަންފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ސުވަރުގޭގެ ހިޔަލުގައި

މިއީ، ސުވަރުގޭގައިވާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ސޫރަތްތަކުގެ ....

މިއީ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ ނަންތަކުގެ މާނަތައް ބުނެދޭ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ޢަރަބި ލިއުމުގެ ފަންނު

މިއީ، ޢަރަބި ލިއުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ވައްތަރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ހަކަތަ

މި ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ، ހަކަތައިގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ...

ވިއްސާރަދުނި

މި ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ، ވިއްސާރަދުނީގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ...

ޖައްވުގެ ވައި

މި ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ، ޖައްވުގެ ވައިގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ...

އިރުގެނިޒާމު

މި ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ، އިރުގެނިޒާމުގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 4

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 3

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 2

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 1

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 8

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 7

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 6

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 5

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 12

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 11

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 10

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 9

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 16

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 15

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 14

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ބަޙުރު: 13

ބަޙުރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޢިލްމީ، ސަގާފީ، ދީނީ، އަދަބީ، އިޖުތިމާޢީ މަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ސަރަކަ: 1

މިއީ، ސަރަކަ އީމަޖައްލާގެ 1 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ ވާހަކައަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ސަރަކަ: 2

މިއީ، ސަރަކަ އީމަޖައްލާގެ 2 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ ވާހަކައަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

އަރުޝީފުކުރުމަށް ...

މިއީ، އަރުޝީފުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، މަޞްދަރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރު ...

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

ފޯނު ފޮތްބައި

މިއީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަ ފޮތްބަޔެކެވެ.

އިތުރަށް ...

އަލްޤާމޫސުލް މުޙީޠު

މިއީ، ޢަރަބި ބަހުގެ ބަސްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުޢުތަބަރު އެއް ފޮތެވެ.

އިތުރަށް ...

މަހަރު: 2

މިއީ، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ 2 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ، ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...

މަހަރު: 1

މިއީ، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ 1 ވަނަ ޢަދަދެވެ. މިއީ، ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

އިތުރަށް ...