بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ދީނީ ފޮތް

ރަމަޟާނިއްޔާތު: 1

މިއީ، ރަމަޟާންމަހާ ގުޅޭ އެކިއެކި މައުޟޫޢުތައް ހިމެނޭ ސިލްސިލާ ފޮތް ބަޔެއްގެ ފުރަތަމަ ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، ރަމަޟާންމަހާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ކުރުމަށްޓަކައި މުޠާލަޢާކުރެއްވުމަށް މިއީ ވަރަށްވެސް ރަނގަޅު ފޮތެކެވެ.

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތު މި ފޮތުގައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންކުރެއްވިދާނެ ފޮތެކެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ވަނީ، މި ފޮތް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުގައި، މި ފޮތް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.

މި ފޮތް ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އިންނެވެ. (ފުރަތަމަ ފޯނަށް އަޅުއްވާނީ ފަޔަރފޮކްސް އެވެ.)

މި ފޮތުގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، އެންޑްރޮއިޑްގެ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް އެޅުއްވުމުންނެވެ. (މި ފޮންޓް އަޅުއްވާނީ، ފަޔަރފޮކްސް އެޅުއްވުމަށްފަހުގަ އެވެ.)

ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ލެޕްޓޮޕާއި، އައިޕެޑުން ވެސް މި ފޮތް ހުޅުވޭނެ އެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރުން މިފޮތުގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، ފަރުމާ ފޮންޓް އަޅުއްވާފައިވާނަމަ އެވެ.

\/

ފޮތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

މިއީ ފޯނު ފޮތްބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފޮތެކެވެ.

ފޮތް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޯނު ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލު ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ޕާސްވޯޑް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް beynun ޖައްސަވާފައި އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން އެ ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތުގެ އަގު: މިއީ، ފޯނު ފޮތްބަޔާއެކު ހިލޭ ދޫކުރާ ފޮތެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޯނު ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން ވަނީ، މި ފޮތް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

މިވެސް މުހިންމު