بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

އެހެނިހެން

ޒަމާނީ ނަން

މިއީ، ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަމުގެ ނަން ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތުގައި ވަނީ ހޮވާލެވިފައިވާ ރީތި ނަންތަކެކެވެ.

މި ފޮތުގައި ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ކިއުން ހުއްދަ ޢަރަބި ނަންތަކެވެ.

މިއީ، ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށާ ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތުގެ އިޞްދާރެއްގެ ކޮޕީއެއް، ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި ވެއެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތް މިހާރު އާންމުކޮށް ލިބޭކަށެއް ނުހުރެއެވެ.

މި ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، ނަން ފާސްކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ.

މި ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، މުސްލިމުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔާނެ ރީތި ނަންތައް ހޯދައިދޭ ފަރާތެކެވެ.

\/

ފޮތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

މިހާރު މި ފޮތް އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތެވެ.

މި ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، މިފޮތުގައިވާ ނަންތަކާއި، އެހެން ނަންތައް ހޯދައި އެއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ.

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މިފަދަ އެހެން ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް، ބަޙުރު ފޮތްމާފާނުގެ ވެށްޓަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރެވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ނުކުރެއްވޭނެ ވާހަކަ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަމެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިފައިވާ ކުރު ސީރަތެކެވެ.

މިއީ، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެއްވިދާނެ ފޮތެކެވެ.

މުސްލިމު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ތާނަ ކިޔުން ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި ވެސް މި ފޮތް ބޭނުންކުރެއްވިދާނެއެވެ.

މި ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، އަލްމަރްޙޫމް ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ ދީދީ އެވެ.

މިވެސް މުހިންމު