ސުވަރުގޭގެ ނަންފުޅުތައް


ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކުގެ ޢަދަދަކީ، އަށެއްކަމަށް ދަލީލު ލިބޭ ޙަދީޘްފުޅުތައް ވެއެވެ.

ޠާޢަތާއި ނަމާދާއި ރޯދައާއި ޖިހާދާއި އެނޫން ހެޔޮކަންކަމުގެ ނަމުން ނަންދެއްވާފައިވާ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހިމެނޭ ޙަދީޘްފުޅުތަކެއް ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤުރުޠުބީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. "މިއިން ދަލީލު ލިބޭ ގޮތުގައި، ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކުގެ ޢަދަދު، އަށަކަށްވުރެ ގިނައެވެ. އެހެނީ، އެ ދޮރުކޮޅުތަކުގެ ޢަދަދު ތޭރައަށް އެބަ އަރައެވެ."

މި ސަހަރުގެ ފައިސާ


ޙަކީމަކީ، ބޮޑު ޢާއިލާއެއް ބަލަހައްޓާ ފަޤީރެކެވެ. އޭނާގެ ސަހަރުގައި ހުރެ ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ނުޖެހެއެވެ. މިހެންވެ، އެހެން ސަހަރަކަށް ގޮސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭނާ ގަސްތުކުރިއެވެ.

ހަވީރު


ބިރުގަނެ ކަތަކު، ދުވެދާ ފަދައިން އެދަނީ ވިލާތައް އުދުހެމުން،
އިރު ފެންނަނީ، މޯޅިވެ މިލައި ރީނދޫވެދާތަން މާ ދުރުން،
އަދި ކަނޑު އޮތީ، ޚަލްވަތުގަވާ ޒާހިދަކުހެން މާމަޑުމަޑުން،
ނަމަވެސް ތިބާގެ ދެލޯވަނީ، މާދުރުގަވާ އުފުޤުގަ ކަމުން!
ސަލްމާ އެތާ ވިސްނަން އިނީ ފަހެ، ކޮންކަމަކު؟
ސަލްމާ ދެކޭ ހުވަފެން ވަނީ ފަހެ، ކޮންތަނަކު؟