ބާވައިލެއްވި ސަބަބު


ލުބާބުއް ނުޤޫލި ފީ އަސްބާބިއްނުޒޫލި ގައި އިމާމު ސުޔޫޠީ ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ. ސޫރަތުއްޝަރްޙު ބާވައިލެއްވީ، މުސްލިމުންގެ ފަޤީރުކަމުގެ މައްޗަށް މުޝްރިކުން ދެރަބަސް ބުނެ އާޑަކިއުމުންނެވެ.... އަލްޙަސަނުގެ އަރިހުން އިބްނު ޖަރީރު ރިވާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ޢަރަބީންގެ ޙާލަތު


އޭ! އެންމެހައި ޢަރަބީންނޭވެ!
ތިޔަބައިމީހުން ވީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟
އަހަރެމެންގެ ގެތައް ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށްފިއެވެ.
އަހަރެމެންގެ ދަރީންގެ ކުޅޭ އެއްޗެހިތައް ވެސް މުގުރާލައިފިއެވެ.
އެ ކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު ވެސް ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ.

ޙާފިޡުގެ 167 ވަނަ ޣަޒަލު


1.
ލައްވާށިއޭ ތިޔަ ރީތިކަން، އިރަކަށް ދެކޭހައި ލޯތަކަށް،
ދެއްވާށިއޭ! އިތުރަށް އިރަށް ފުރިހަމަކަމެއް ވާ ދާއިމަށް.
2.
ތިޔަ ވިހުރުވާލާ ދޯދި ވޭ، ހިތް ފަތަޙަކޮށްލާ ބާޒަކަށް،
ފިޔަ، ބާޒުގައި ލައްވާށިއޭ! މަލިކުން ހިތަށް ހިޔަލެއް ކަމަށް!