ދުޢާކުރުމުގެ މާތްކަން


(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)
މާނައީ، "އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވި އެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާށެވެ! ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ."

ޖަޒީރާގެ ބުއްދިވެރިޔާ


ރަސްގެފާނަށް ރަސްކަން ކުރެއްވޭނީ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ޢަޒުލުކޮށް، ހަންމުށިން ތަޅައި އަނިޔާކުރުމަށްފަހު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކާ ދުރުގައިވާ ފަޅުރަށަކަށް އަރުވާލެވޭނެ އެވެ.

ޤުދޫމުގެ ތަޙިއްޔަތު


1.
ވިދާ އަބަދު ބަބުޅާ އެ ނޫރަށް ސަލާމް،
ހިދާޔަތުގެ މަތިވެރި މަނާރަށް ސަލާމް.

2.
ޙަބީބާށަ ރައްބީގެ ލޮބުވެތި ސަލާމް،
ނަބީކަމުގެ މިސްކުލްޚިތާމަށް ސަލާމް.