بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ތާރީޚީ ފޮތް

ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެ މައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތުގައި އެމަނިކުފާނު އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވަނީ، ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެ މައްޗަށާއި، އެއާ ވިދިގެން އައި ކާނިވަލާއި ކުޅިވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް، މިއީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، ޕީޑީއެފް ފޯމެޓަށެވެ.

ޕީޑީއެފް ފައިލް ހުޅުވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކުން މި ފޮތް ހުޅުވޭނެއެވެ.

\/

ފޮތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ނުވަތަ ހުޅުވައިލައްވާށެވެ!

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތުގެ އަގު: މިއީ، ހިލޭ ދޫކުރާ ފޮތެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތުގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން ވަނީ، މި ފޮތް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

މިވެސް މުހިންމު