بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ސަރަކަ އީމަޖައްލާ

ސަރަކަ އީމަޖައްލާ: 1

މިއީ، ވާހަކައަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

މި މަޖައްލާ އަކީ، ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިއްޕެވިދާނެ މަޞްދަރެކެވެ.

މި މަޖައްލާ އިން، ދަރިވަރުންގެ ސިކުނޑީގެ ކަސްރަތަށް ބޭނުންވާނެ ޙިކުމަތުގެ މުތީތައް ވެސް ޙާޞިލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މަޖައްލާގެ މި ޢަދަދުގައި ޢިބްރަތްތެރި 21 ވާހަކަ ވެއެވެ.

މި މަޖައްލާ ވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި މަޖައްލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.

މި މަޖައްލާ ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އިންނެވެ. (ފުރަތަމަ ފޯނަށް އަޅުއްވާނީ ފަޔަރފޮކްސްއެވެ.)

މި މަޖައްލާގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، އެންޑްރޮއިޑްގެ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް އެޅުއްވުމުންނެވެ. (މި ފޮންޓް އަޅުއްވާނީ، ފަޔަރފޮކްސް އެޅުއްވުމަށްފަހުގައެވެ.)

ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ލެޕްޓޮޕާއި، އައިޕެޑުން ވެސް މި މަޖައްލާ ހުޅުވޭނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރުން މި މަޖައްލާގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، ފަރުމާ ފޮންޓް އަޅުއްވާފައިވާނަމައެވެ.

\/

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

މިއީ ފޯނު ފޮތްބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޖައްލާއެކެވެ.

މަޖައްލާ ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޯނު ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލު ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ޕާސްވޯޑް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް beynun ޖައްސަވާފައި އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން އެ ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މަޖައްލާގެ އަގު: މިއީ، ފޯނު ފޮތްބަޔާއެކު ހިލޭ ދޫކުރާ މަޖައްލާއެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޯނު ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްބަޔެކެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެ އެވެ.

މިއީ، ޓީޗަރުންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

މިވެސް މުހިންމު