بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ފޮތްބައި

ފޯނު ފޮތްބައި

މިއީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްބަޔެކެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެ އެވެ.

މި ފޮތްބައިގެ މި އިޞްދާރުގައި 7 (ހަތެއް) ފޮތް ހިމެނެ އެވެ.

މިއީ، ޓީޗަރުންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތްބައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.

މި ފޮތްބައި ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އިންނެވެ. (ފުރަތަމަ ފޯނަށް އަޅުއްވާނީ ފަޔަރފޮކްސް އެވެ.)

މި ފޮތްބައިގައިވާ ފޮތްތަކުގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، އެންޑްރޮއިޑްގެ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް އެޅުއްވުމުންނެވެ. (މި ފޮންޓް އަޅުއްވާނީ، ފަޔަރފޮކްސް އެޅުއްވުމަށްފަހުގައެވެ.)

ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ލެޕްޓޮޕާއި، އައިޕެޑުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރުން މިފޮތްބައިގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، ފަރުމާ ފޮންޓް އަޅުއްވާފައިވާނަމައެވެ.

\/

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ 7828532 ނަންބަރު ފޯނަށް، beynun ޖެއްސެވުމަށްފަހު، އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

ފޯނު ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން އެ ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

ފޮތްބައި ހުޅުވާލެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރައްވާނީ، މައި ފޯލްޑަރުގެ ތެރޭގައިވާ އިންޑެކްސް ފައިލެވެ.

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތްބައިގެ އަގު: މިއީ، ހިލޭ ދޫކުރާ އެއްޗެކެވެ. ވިއްކާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޯނު ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

ފޮތްބައި ހިލޭ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، beynun ޖެއްސެވުމަށްފަހު، 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މިވެސް މުހިންމު