عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

ރޭޕްކުރުން މަނާކުރާ ދަގަނޑުދަހަނާ

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 1 މާރޗް 2015 މ. 10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1593

 

 

އޭނާ އެ ދަހަނާ އުފައްދަންޖެހުނީ، މަގުމަތީގައި ވެސް މާގިނައިން ޖިންސްލަޠީފުންގެ ވަނާތަކާއި ނާޒުކު ގުނަވަންތަކުގައި މީހުން އަތްލައި، ގަޔަށްއަރާތީ އެވެ. އެ ދަހަނާ އަޅައިގެންހުރި ޖިންސްލަޠީފެއްގެ އެއްވެސް  ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ކޮކާކޯލާ އަކީ ކެންސަރު ޖައްސާ އެއްޗެކެވެ.

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 28 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 9 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. ހޮނިހިރު | 1592

 

 

ކޮކާކޯލާ ބުއިމުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ބައްޔަކީ ކެންސަރެވެ. ކޮކާކޯލާގައިވާ ކެންސަރު ޖައްސާ މާއްދާއަކީ، "އެމްއީއައި-4" އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮކާކޯލާ ދަޅެއް ބޯ މީހަކަށް ކެންސަރު ...

އިތުރަށް ...

 

ދެ ފިރިހެންހަށި ލިބިފައިވާ މުސްލިމު ޒުވާނެއް!

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 21 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 2 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. ހޮނިހިރު | 1591

 

 

އަޙުމަދުގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެ ފިރިހެންހަށި އުފެދިފައިވަނީ، މީހަކާ އިނދެގެން އޭނާއަށް ޠަބީޢީ ގޮތެއްގައި ޒަވާޖީޙަޔާތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މިހެންވެ، އޭނާގެ މަންމަ އޭނާއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ...

އިތުރަށް ...

 

މުޖާހަރާކުރުމަކީ، ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތުގައި މަގުބޫލު ކަމެކެވެ.

ދީން: އެހެނިހެން | 20 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 1 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. ހުކުރު | 1590

 

 

ޒިނޭކުރުމުގެ ދުނިޔެއަށް އޭނާ ނިކުތީ ޝަހުވާނީ މަޖައްލާއެއް ބެލުމަށްފަހުގަ އެވެ. އޭނާ ޖުމުލަ ތިންހާސް ފިރިހެނުންނާ އެކު ޒިނޭކުރި ކަމަށާއި، އެއްރެއަކު އޭނާ ސާދަ ފިރިހެނުންނާ އެކު ޒިނޭކުރި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިބުރީލުގެފާނު ދީން އުނގަންނަވައިދެއްވި ޙަދީޘް

ދީން: ޙަދީޘް | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މި ޙަދީޘުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ، ދީނުގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ. އެ ކަންތައްތައް، މުސްލިމުންނަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި، އެއްދުވަހަކު ޖިބުރީލު ޢަލައިހިއްސަލާމް، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ...

އިތުރަށް ...

 

ފިރިހެނުން ބަރަހަނާ ސައިޓްތަކަށް ވަންނަނީ ކީއްވެ؟

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 17 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 27 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އަންގާރަ | 1589

 

 

ބަރަހަނާ ސައިޓްތަކުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަކީ، ޠަބީޢީ މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ، ފިރިހެނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި "ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި" އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ...

އިތުރަށް ...

 

އިސްލާމްވި، ކާފަރު ބަރަހަނާ ބަޑި ނެށުންތެރިއެއް!

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 17 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 27 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އަންގާރަ | 1588

 

 

ކުރިން އޭނާއަކީ ދުވާލަކު ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަ ސިނގިރޭޓާއި ހައެއްކަފުޅި ރާ ބޮއި، ދެތިން އޫރުގެ މަސްކައި އުޅުނު ބަޑި އަންހެނެކެވެ! ދެން ދުވަހަކުވެސް ބަރަހަނާ ނެށުން ނަށައި، ލަދުހަޔާތްކުޑަ ކާފަރު ވައްތަރުތައް ...

އިތުރަށް ...

 

ދުނިޔެ ފަސާދަކުރުމުގެ ތެރެއިން ކިމްގެ ބަރަހަނާވުން

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 24 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު | 1587

 

 

ބަނގުރާ އިޝްތިހާރުކުރާ ފޮޓޯއެއްގައި ރާ އަޅާ ތަށި ބަހައްޓާފައިވަނީ އޭނާގެ ފިނދުކިބައިގެ މަތީގަ އެވެ. އެއަށްފަހު އެއްވެސް ނިވާކަމެއްނެތި އޭނާގެ ފިނދުކިބަ ދައްކައިދޭ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. ދެން ...

އިތުރަށް ...

 

ތިން ޒުވާނުންގެ ޤާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ އެވެ!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 14 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 24 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު | 1586

 

 

ހުޅަނގުގެ ޣައިރު މުސްލިމު އަންހެނަކު، މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް އަރާނަމަ، ޢައުރަ ނިވާކުރުމާއި، ބުރުގާ އެޅުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ހަދަން އެބަޖެހެ އެވެ! ޣައިރު މުސްލިމުން ވެސް އިސްލާމްދީނަށާއި، މުސްލިމުންގެ ޝުޢޫރުތަކަށް ކަމޭނުހިތާ ކަމަށްވަނީނަމަ، މުސްލިމުންނާ ހަމައަށް އައިސްގެން ނުވާނެ އެވެ!!!

 

 

ނުހަނު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޝަހީދުކޮށްލެވުނު، މުސްލިމު ތިން ޒުވާނުންނަކީ، ޟިޔާ އާއި، ޔުސްރު އާއި، ރަޒާން އެވެ. މި ތިން ޒުވާނުން ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވީތީ އާއި ޔުސްރުއާއި ރަޒާން ބުރުގާ އަޅާތީ އެވެ! ...

އިތުރަށް ...

 

މޮޔަމީހާ ޤައުމަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވަނީ އެވެ!!!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު | 1585

 

 

ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޤައުމުގެ މީހުންގެ ލޯތަކަށް ނިވާވެގެން އުޅުމަށްފަހު މޮޔަމީހާ ޤައުމަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާ އެނބުރި ރުޖޫޢަވާނީ، 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ...

އިތުރަށް ...

 

ރޭގަނޑު ދަންވަރު މަޖީދީމަގުން ފެނުނު ބިޔަ ކިނބޫ

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު | 1584

 

 

މީހަކު ރޭގަނޑު ދަންވަރު އޭނާގެ އެކުވެރިއަކަށް ގުޅާފައި ބުންޏެވެ. "ތިމަންނާ މިހިރީ މަޖީދީމަގު ރާވެރިޔާ ކައިރީގަ އެވެ. މިތާނގައި އޮތް ކާރެއްގެ މަތީގައި ބިޔަ ކިނބުލެއް އެބައޮތެވެ!" އެކުވެރިޔާ ބުންޏެވެ. "ފުލުހުންނަށް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

ޔޫޓިއުބު އުފެއްދީ މުސްލިމު ޒުވާނެކެވެ.

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1583

 

 

ދުނިޔޭގެ ލޭހިނގާ މައިނާރަކީ މިހާރު ޔޫޓިއުބް ކަމުގައި ބުންޏަސް މުޅިން ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ! މި މުހިންމު ވެށި އުފެއްދި ބާނީ އަކީ، މުސްލިމު ޒުވާން ކުއްޖެއްކަން ގިނަ ބަޔަކު ނުދަނެ އެވެ. އޭނާގެ ނަމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

އޭނާގެ ބަނޑުތެރޭގައި 60 އަހަރު ވަންދެން ދަރިފުޅު އޮތެވެ.

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 11 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 21 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

ކަންދިމާވި ގޮތުން އޭނާގެ ބަނޑުތެރޭގައި އޮއްވާ ދަރިފުޅު މަރުވި އެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން، ޑަކުޓަރުން ބުނީ ދަރިފުޅު ނެގުމަށްޓަކައި 100 ސްޓާލިންގ ޕައުންޑް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފައިސާ ދެއްކޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޖެނިފަރގެ އޮރިޔާން ފޮޓޯއާއި ފިކުރީ ހަނގުރާމަ

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1582

 

 

ޖެނިފަރ ލޯރަންސް ގެ އޮރިޔާން ފޮޓޯ ލީކްވުމުން އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭޒާރުވި އެވެ!!! އެއަށްފަހު (Vanity Fair) މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ އޮރިޔާންފޮޓޯ ދިނުމުން، އޭނާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވި އެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލުން މަނާކުރާ ބަލިތަކުގެ ޤާނޫނު!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 6 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު | 1581

 

 

ކުދިންނޭވެ! މިފަދަ މޮޅެތި ޤާނޫނުތައް ހަދަން ދަސްކޮށްބަލާށެވެ! އޭރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބޭނެހެން، ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނުތައް ހަދައި، ވަކި މީހަކު އިންތިޚާބުގެ ހަފޮޅުން ބޭރުކޮށްލުމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

މުސައިލަމަތުލް ކައްޛާބުގެ މުޢުޖިޒާތާއި އޭނާގެ ޤުރުއާން

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 6 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

އެ ދޮގު ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެތައް މަކަރެއް ހެދި އެވެ. އެއް މަކަރަކީ، މުޢުޖިޒާތްތައް ގެނެސްދޭން އުޅުމެވެ. އަނެއް މަކަރަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާނާ އެއްފަދަ ފޮތެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މިފަދަ މަކަރުތައް ...

އިތުރަށް ...

 

ޒުވާން ކުދިން ކަތިލައިގެން މިނިކާ މީހެއް

އެހެނިހެން: އެހެނިހެން | 6 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިނިކެއުމުގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ، މިނިމަސް ވިއްކާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ތުހުމަތުކުރެވިފަ އެވެ. މަސް ގަންނަ މީހުންނަކަށް އެއީ މިނިމަސް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އޭނާއަކީ، ޔޮންގމިންގ ނަމަކަށްކިޔާ، 56 އަހަރުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

78 އަނބިން ގެންގުޅެ، ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރި ދީނީ މީހެއް!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 6 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

78 އަންހެނުންނާ ކާވެނިކުރި އެވެ. އެއިން، 29 އަންހެނުންނަކީ، އޭނާގެ ބައްޕައާ ކާވެނިކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ދޮންމަންމައިންނެވެ. 56 އަންހެނުންނަކީ، އުޚުތުންނެވެ. 24 އަންހެނުންގެ އުމުރު 17 އަހަރަށްވުރެ ހަގެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

90 އަނބިންގެ ފިރި، 200 ދަރިންގެ ބައްޕަ

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 6 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މީހުނާ އިނުމުގައި އޭނާވަނީ ނާދިރު ރެކޯޑެއް ހަދާފަ އެވެ. އޭނާގެ 90 އަނބިންގެ ބަނޑުން އޭނާއަށް 200 ދަރިން ލިބިފައިވެ އެވެ. އަނބީންނާއި ދަރީން ގިނަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ފެށީ، "ބަރަކާތްތެރި ހުވަފެނެއް" ...

އިތުރަށް ...

 

ޢުމުރުން 16 އަހަރުގައި 7 ކުދިން ލިބުނު އަންހެންކުއްޖާ

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 6 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 16 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

އޭނާގެ ނަމަކީ ޕެމީލާ ވިލެރޫ އެވެ. ގައުމަކީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން 16 އަހަރުގައި އޭނާއަށް 7 ކުދިންވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ޕެމީލާ 7 ކުދިން ވިހާފައިވަނީ، ތިންފަހަރުމަތިންނެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ވިހެއީ ...

އިތުރަށް ...

 

80 އަހަރުގެ މާމައާ ކާވެނިކުރި 25 އަހަރުގެ ޒުވާނާ

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 5 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 15 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ފޮޓޯގައި އެވަނީ، އިންޑިއާގައި ކުރެވުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ކައިވެންޏެއްގެ ދެމަފިރިންނެވެ. އަނބިމީހާއަކީ، 80 އަހަރުގެ މާމަ އެވެ. ފިރިމީހާއަކީ، 25 އަހަރުގެ މާމަދަރި އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ، މާމައާ އިންނަން ޖެހުނީ ...

އިތުރަށް ...

 

މުޅިން ބަރަހަނާވި، ފަލަސްޠީނުގެ ޖިންސްލަޠީފެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 5 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 15 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1580

 

 

ފަލަސްޠީނުގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު މުޙައްމަދު ޙަދީދުގެ އަންހެން ދަރިކަނބަލުން، ޖީޖީ މުޙައްމަދު ޙަދީދަކީ، ލަދުހަޔާތްކުޑަ ޖިންސްލަޠީފެއް ކަމަށް މެދުއިރުމަތީގެ މުސްލިމުން ދެކެ އެވެ. އެއީ  އޭނާ މުޅިން ބަރަހަނާވެގެން ...

އިތުރަށް ...

 

މުސްލިމުންގެ ފިރުޤާތަކަށް ނަޒަރެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 5 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 15 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1579

 

 

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހިންނަށް އެނގިފައިވަނީ، މުސްލިމުންގެ ފިޤުހީ މަޒުހަބުތަކެވެ. ފިޤުހީ މަޒުހަބުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޢަޤީދާގެ މަޒުހަބުތަކެއް ވެސް ވެ އެވެ. ފިޤުހީ ކަންކަމުގައި ފިޤުހީ މަޒުހަބުތަކުގެ މެދުގައި ދޭހަ ތަފާތުވާ ފަދައިން ...

އިތުރަށް ...

 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބުރުގާގެ ދުވަސް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 4 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 14 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ | 1578

 

 

އަހަރެމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ، މުސްލިމު ޖިންސްލަޠީފުން ބުރުގާ އަޅާ ގޮތާއި ސަބަބު، ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްޓަކަ އެވެ. އެމީހުންނަށް ހީވެފައިވަނީ، މުސްލިމު ޖިންސްލަޠީފުން ...

އިތުރަށް ...

 

މޮޔަމީހާ އާއި، ޚަލީފާ ހާރޫނުއްރަޝީދުގެ ވާހަކަ

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 4 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 14 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ | 1577

 

 

ބަހުލޫލުގެ މިވާހަކަތައް އަޑުއިވިވަޑައިގަތުމުން، ޚަލީފާ ހާރޫނުއްރަޝީދުގެ ހިތްޕުޅަށް ވަރަށް ފުންއަސަރު ކުރި އެވެ! ތުނބުޅުފުޅު ތެމިއްޖައުމަށްދާންދެން އެދުވަހު، އެމަނިކުފާނު ކީރިތިކުރެއްވި އެވެ. އަދި ބަހުލާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ...

އިތުރަށް ...

 

މޮޔައިންގެ ރަސްގެފާނު ދަންޖެހުނު ވާހަކަ

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 4 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 14 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ | 1576

 

 

އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ، ރޭގަނޑު ދަންވަރު ގެއަކުން ވައްކަންކުރުމަށްޓަކައި އެ ގޭ ފުރާޅުމައްޗަށް އަރައި، އެ ގެއަށް ވަންނަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓިގެންނެވެ. މި މައްސަލަ ބައްލަވައި، އޭނާގެ މަރަށް މަރު ހިއްޕަވައިދެއްވާށެވެ! ...

އިތުރަށް ...

 

"އެއްލައްކަ ޕައުންޑްގެ އަގުހުރި" ފަލަ އަންހެން ކުއްޖެއް!!!

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 3 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 13 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އަންގާރަ

 

 

އޭނާގެ ބަރުދަނަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް 400 ކިލޯގްރާމެވެ. އޭނާ ގެއިން ނެރުމަށްޓަކައި، ބަރާބަރު 8 ގަޑިއިރުވަންދެން 40 މީހުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނެވެ. އެކަމުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ގެއިން ދެ ފާރުވެސް ތަޅާލަންޖެހުނެވެ. އޭނާ ...

އިތުރަށް ...

 

ބިރުވެރި ހުވަފެނުން ސަލާމަތްކޮށްދިން ފަންޑިތަ

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 3 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 13 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އަންގާރަ

 

 

ކޮންމެ ރެއަކު ނިދާފައި އޮންނައިރު، އޭނާއަށް ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނެ އެވެ. އޭނާއަށް ފެންނަނީ ބޮޑު ލޮރީއެކެވެ. އެ އެ ލޮރީ އައިސް އޭނާގެ ގައިމައްޗަށް އަރައި، އޭނާ ޗިސްޗިސް ކޮށްލަ އެވެ. އެ ހުވަފެން ފެނުން ...

އިތުރަށް ...

 

އަލަތު ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިރިމީހާ ކުރި ކަންތައް!

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 3 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 13 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އަންގާރަ

 

 

އަލަތު ކާވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ދެމަރިފިން ރޭކުރުމަށްފަހު، އަރާމުކޮށް ނިދާލި އެވެ. ފަތިސްވުމުން، އަނބިމީހާއަށްވުރެ ކުރިން، ފިރިމީހާ ހޭލި އެވެ. އަދި އަނބިމީހާ ހޭލައްވާނުލައި، ވަރަށް މަޑުމަޑުން ތެދުވެގެން ގޮސް ބަދިގެއަށް ...

އިތުރަށް ...

 

މި ރޮނީ އަނބިމީހާ ދެކެ ލޯބިވާތީއެއް ނޫނެވެ!

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 2 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 12 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

އަނބިމީހާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ނިމުމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު މަހާނަ ކައިރިއަށް ގޮސް، ފިރިމީހާ ރޯން އިނދެ އެވެ. "މި މީހާ ވާނީ، އަނބިމީހާ ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ." މިހެން ހިތައި ...

އިތުރަށް ...

 

ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މޮޔަމީހާ

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 2 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 12 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

އެހެން މޮޔައިން އުޅޭ މޮޔަ ގޮތްގޮތަކަށް އޭނާ ނޫޅެ އެވެ. ޑަކުޓަރު އޭނާގެ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހާލުއަހުވާލު އަހައި، ވާހަކަ ދައްކައިހެދި އެވެ. އެއަށްފަހު ޑަކުޓަރަށް ވިސްނުނީ އޭނާއަކީ ބުއްދިސަލާމަތުންހުރި ...

އިތުރަށް ...

 

މަރަށް މަރުހިފުމުގައި ދިރުމެއް ވެ އެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 1 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 11 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1575

 

 

ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ. ލަޤީޠު ކުއްޖެއްގެ ޚަބަރެވެ. އޭނާއަކީ ފާފައެއްގެ ނަތީޖާ އެވެ. އެހެނަސް، އެފާފައިގައި އޭނާގެ ޙިއްޞާއެއް ނެތެވެ! އޭނާ މަރާލެވުނު ޚަބަރުން މުޅި ކާއިނާތު ގުގުމައިލި އެވެ! އެހިނދު، އެ ޚަބަރުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

އެގާރަ ބަނޑުން ތިރީސް ހަރާންދަރިން ހޯދި ފިރިހެނެއް!

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 31 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 10 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

އޭނާގެ އާއިލާގައި 30 ދަރިންނާއި 11 މައިން ވެ އެވެ. އެ 11 މައިންނަކީ، ކާވެނީގެ އިމުން ބޭރުގައި އޭނާއަށް 30 ހަރާންދަރިން ވިހޭ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ. ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތުގައި އެކުދިންނަށް ކިޔަނީ، "ލަވް ޗައިލްޑް" ...

އިތުރަށް ...

 

ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ހަރާންދަރި

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 31 ޖެނުއަރީ 2015 މ. 10 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ހަރާންދަރިންގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ވެ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި "ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި" އާއި، "ޝަރުޢީ ދަރި" އާއި، "ލަވް ޗައިލްޑް" (Love child) ހިމެނެ އެވެ. "ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި" އަކީ، ހަރާންދަރިއެއްގެ ހަރާންދަރިއެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް

ވަކިކުރުމާއި ގުޅުވުމާއި ދެމެދުގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތާއި ގޯތި

ދެމަފިރިން އެއްދާންނުކުރުމަކީ، ކާވެނި ރޫޅޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ބިރުވެރި ޤައުމީސަލާމް

ފިރިހެނުންނަށް ރީތިވަނީ ކޮންކަހަލަ ޖިންސްލަޠީފުން؟

ފަލަ އަންހެން ކުދިން މާ ބުއްދިވެރި އެވެ.

"ގަންނާނެބާ އަޅު އަންހެނެއް! ގަންނާނެބާ ޖާރިޔާއެއް!!!"

ޖިންސްލަޠީފުންގެ ހާމަނުވާ ބައެއް ސިއްރުތައް

ދިހަ ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު އެއްދާންކުރި އަނތްބެއް

ދެ ދަރިން ލިބިފައިވާ ފިރިހެން މަންމައަކާއި އަންހެން ބައްޕައެއް

"ލޯބިވަންޏާ ގޮރު ވެސް ބޯނެ އެވެ!"

ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މަހަރު އީމަޖައްލާ ފަހިވެއްޖެ

ގޮރުތެރަޕީ އަކީ ޒުވާންކަން ދަމަހައްޓައިދޭ ފަރުވާއެކެވެ!

13 އަހަރުގެ ބައްޕައަކާއި 15 އަހަރުގެ މަންމައެއް

ދަރިފުޅުގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ވިއްކާލަން އުޅުނު މަންމައެއް

އެންމެ ފަލަ މަންމަ

ބައްޕައާ އިންނަންއުޅޭ ޅަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއް

ފިރިހެން ނަންފޮތަކާއި، އަންހެން ނަންފޮތެއް

ކަކުލުހުޅުން އަޑުގޮވާ ސަބަބާއި އެކަމުގެ ޙައްލު

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދު

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް