عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

ދުނިޔޭގައިވާ އަންހެނުންގެ އާބާދީ

ފިނިމައިޒާން: ސަމާސާއަދަބު | 10 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 1 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 ހ. ބުދަ | 1734

 

 

ވިޔައަކުރުން ބަޔާންކުރާއިރު، ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ، 53 އިންސައްތަ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރެސީއެއް ވާނެނަމަ، ދުނިޔޭގައި ވެރިކަންކުރާނީ އަންހެނުންނެވެ. އެހެނަސް އަންހެނުން ގިއްގަޅުވާ ބަޔަކު ...

އިތުރަށް ...

 

ޝަމްސުއްދީނުއް ތަބްރީޒީ

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 9 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 30 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1437 ހ. އަންގާރަ | 1733

 

 

ޝަމްސުއްދީނުއް ތަބްރީޒީ (شمس الدين التبريزي) އަކީ، ފާރިސްކަރައިގެ މަޝްހޫރު، ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ޒާހިދު އަޅުވެރިއެކެވެ. ޞޫފީ މަޒުހަބުގެ ޝާޢިރެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްކުރެވެނީ، ތަބުރީޒަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ސިޙުރު ހެދުމުގެ ޙުކުމް

ދީން: ފަތުވާ | 9 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 30 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1437 ހ. އަންގާރަ | 1732

 

 

ސިޙުރު ހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ސިޙުރުވެރިޔާ ހަދައިދޭ ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ކަމެއް ޙާޞިލުވެދާނެތޯ އެވެ؟ ނުވަތަ އޭނާ ހަދައިދޭ ސިޙުރަކީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ދޮގާއި މަކަރުތޯ އެވެ؟ ސިޙުރު ހަދާ މީހެއްގެ ގާތަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ފާލު ބަލާ މީހެއްގެ ގާތަށް ދިއުމުގެ ޙުކުމް

ދީން: ފަތުވާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 29 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1437 ހ. ހޯމަ | 1731

 

 

އަހުރެންނަކީ، ޢުމުރުން 45 އަހަރު ވެފައިވާ އަންހެނަކީމެވެ. އަހުރެން ފާލުބަލާ މީހެއްގެ ގާތަށް ދިޔައީމެވެ. އޭނާ ބުނީ އަހުރެންނާ މީހަކު ކާވެނިކުރަން ބޭނުންނުވަނީ އަހުރެންނަށް ޖެހިފައިވާ ސިޙުރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މިކަމާމެދު ...

އިތުރަށް ...

 

ބަރުބަރީންނަކީ ކޮން ބަޔެއް؟

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 5 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 26 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1437 ހ. ހުކުރު | 1730

 

 

އެ ނަމުގެ މުރާދައަކީ، ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ މަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި ހިތްހެޔޮކަން ފަދަ އިންސާނީ ސިފަތަކެއް ނެތް ވަޙުޝީ މީހުންނެވެ. ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ވެސް އިދިކޮޅު މީހުންނަކީ، ބަރްބަރީން ...

އިތުރަށް ...

 

ހަށިވިއްކުމަށް މަޝްހޫރުވި ދިހަ ކަސްބީން

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 5 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 26 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1437 ހ. ހުކުރު | 1729

 

 

އެއިން އެއް އާދައަކީ، ހަށިވިއްކުމާއި ޒިނޭކުރުމުގެ އާދައެކެވެ. ލަދެއްނެތި އެމީހުން އެކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ފާޅުގަ އެވެ. އެކަންކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެނުންގެ ގޭގައި އެމީހުން އެކަން ކުރާކަން އަންގައިދޭ ދިދަ ޖަހައިގެން ...

އިތުރަށް ...

 

ތަޢުލީމުގެ ތާރީޚީ ބައެއް ފަތްފުށްތަކަށް ނަޒަރެއް

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 6 ޖެނުއަރީ 2016 މ. 26 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. ބުދަ  | 1728

 

 

ދިވެހި ދަރީންނަށް، ބޯފެނާއި ކާބޯތަކެތި ލިބޭ ފަދައިން، ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައި، އެކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހެއްދެވީ އެމަނިކުފާނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި، މަތީ ތަޢުލީމު ...

އިތުރަށް ...

 

ދެބަދޭތެރޭ އޮންނައިރު ފެންނަ ބިރުވެރި ޖިންނި

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 1 ޖެނުއަރީ 2016 މ. 21 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. ހުކުރު  | 1727

 

 

އެއީ، ޝައިޠާނުންގެ ތެރެއިން ވާ، ހިތްކާފަރު، ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ގަދަ ޖިންނިއެކެވެ. އަންހެނުން ނިދާފައި ތިބޭއިރު، ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައި، ރޭޕްކުރުމަކީ އެ ޖިންނި ކުރާ ކަމެކެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ރައްޔިތުންގެ ގެއިގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

ސަގާފަތު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. ބުދަ  | 1726

 

 

ރައްޔިތުންގެ ގެއިގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އޮތީ، 1372 ހ. ވަނަ އަހަރުގެ، ރަބީޢުލްއާޚިރް މަހުގެ ހެނދުނު 7:30 ވީ އިރު، ނާދީއްތަމައްދުން ގަ އެވެ. އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ރަށުގައި ނެތް ކަމުގެ ސަބަބުން ...

އިތުރަށް ...

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އަންގާރަ  | 1725

 

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓަކީ، އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނުހަނު ސާދާ "އެޑް-އޮން" އެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ވަނީ އަރުތަވެރި ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ފޯނުފޮތްބައި 1 ނުކުމެއްޖެ

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 25 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. ހުކުރު  | 1724

 

 

ފޯނު ފޮތްބަޔަކީ، މޮބައިލްފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮތްބަޔެކެވެ. މި ފޮތްބައި އާންމުކުރެވިފައިވަނީ، ޤައުމީ މައުރަޒުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މި ފޮތްބައިގެ ފުރަތަމަ އިޞްދާރުގައި 7 ފޮތް ވެ އެވެ. މި ފޮތްބައި، ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕާއި ...

އިތުރަށް ...

 

ކީރިތި ނަބިއްޔާ ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަސް

ދީން: އެހެނިހެން | 20 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 9 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1723

 

 

އެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ، ހަނދު ދެފަޅިކުރެއްވުމެވެ. އެވަރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު، ދުނިޔެއާއި ހަނދުގެ ދައުރާނަވުމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމީ، ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަލަކީ ހިސާބުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

މުޢީދުގެ އުފެއްދުންތައް، ޤައުމީ މައުރަޒުގައި

ސަގާފަތު: އެހެނިހެން | 19 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 8 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1722

 

 

މިއަހަރު މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރެވުނު، ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަންގެ އުފެއްދުންތައް ވިކިއްޖެނަމަ، އޭގެ އަގު ހަދިޔާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އޭނާ ވަނީ، މިކަން ހާމަކުރައްވައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޚާރިޖީ މިނިވަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ބާނީގެ ހަނދާނުގައި

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 5 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 23 ޞަފަރް 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1721

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ އަކީ، ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ. މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަ އެވެ. މިނިވަންކަން ބީވެގެންދިޔަނުދީ އޭގެ ދިފާޢުގައި އަބަދުމެ ފާރަވެރިވެ ތިބުމަށްޓަކަ ...

އިތުރަށް ...

 

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ އަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ފޮތްއަލަމާރި: ތަޢުޒިޔާ | 27 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 15 ޞަފަރް 1437 ހ. ހުކުރު 

 

 

އައްނަބީލު ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ނުހަނު ފުން ހިތާމައާއެކުގަ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ޔޫސުފުގެފާނުގެ ހަށިކޮޅު، މޫސާގެފާނު ގެންދެވި ވާހަކަ

ދީން: އެހެނިހެން | 20 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 8 ޞަފަރް 1437 ހ. ހުކުރު | 1720

 

 

ސަލާމްލެއްވި ޔޫސުފުގެފާނު، ފުރަތަމަ ފަސްދާނުލެވުނީ، މިޞްރުގެ ބިމުގަ އެވެ. އެއަށްފަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅު، ސަލާމްލެއްވި މޫސާގެފާނު، މިޞްރުގެ ބިމުން ނަންގަވައިގެން ގެންދެވި އެވެ. އަލްމުސްތަދުރަކް ގައި ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ޔޫސުފުގެފާނުގެ ހަށިކޮޅު، މޫސާގެފާނު ގެންދެވި ވާހަކަ

ޖިމާޢުވާއިރު އަންހެނުން އަޑުއަޑުލެއްވުން

ގިނައިން ޖިމާޢުވުމުގައި ހުރި ގެއްލުން

މުތުޢާ ކާވެނީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް

އަނދިރިރޭގެ އާދަ

ކުއްލިއްޔާގެ ބެޖް ... ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯއަކަށް ...؟

މައުމޫނުގެ ގަލަންކޮޅުން

މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އަދުގެ ޝުޢޫރު

"އަޅުގަނޑެއް އަފިހުނެއް ނުކަމެވެ!"

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ ތަނަވަސްކުރުން

އެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރޭގައިވާ ސިއްރު

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެ މައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްފުޅުގައި ކަދުރު

ދިވެހިރާއްޖެއާ ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ފިއްތުން

ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންކުރެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވުން

މަހުދީގެފާނު ވަޑައިގަތުމާއި ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް

އެމީހުން އެންމެ އޮރިޔާންކާޑެއް ގަންނަނީ 500 ޑޮލަރަށެވެ.

އޮފީހެއްގެ ވާހަކަ އޮފީހެއްގެ ދުލުން

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ޝައިޚު ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

މުސްލިމްފޭސް: ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ފަހި މަގެއް

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ނިޔާވި ޙައްޖާޖީންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

އަޙްމަދު ޢާޠިފުގެ އަރިހަށް ...

އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

މަބްރޫރު ޙައްޖެއްގެ ޖަޒާއަކީ، ސުވަރުގެ އެވެ.

"ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި" ނުކުންނަނީ

ރަސްގެފާނުގެ ނިންމެވުން: ކޮންމެ މީހަކަށް އެއް މިލިއަން ރިޔާލަ

ފޮތެއްގެ ތެރެއަށް ނަޒަރެއް: "ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި"

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ނިޔާވި ޙައްޖާޖީންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ސަރަކަ އީމަޖައްލާ

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް