عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުއްވުން

ބަޙުރު: ސުވާލާއި ޚިޔާލު | 31 މެއި 2016 މ. 24 ޝަޢުބާން 1437 ހ. އަންގާރަ

 

 

މީދޫ އޮންލައިންގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސައިޓްގައި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަކާއި މައުލޫމާތު، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަގެ މަތިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދެމެވެ. ބަހަރުގައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތާއި ވާހަކަ ...

އިތުރަށް ...

 

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ދިރުން: 1

ދީން: ކީރިތި ޤުރުއާން | 28 މެއި 2016 މ. 21 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1821

 

 

އޭގެ ސައިޒުތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ބައްޓަންތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ކުލަތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ވެށިތައް ތަފާތެވެ. އޭގެ ބާވަތްތައް ތަފާތެވެ. އާދޭހެވެ. ދުނިޔޭގައި އެތައް މިލިޔަން ބާވަތެއްގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ވެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ...

އިތުރަށް ...

 

ނުތަޅާ މީހަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ!

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 27 މެއި 2016 މ. 20 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1820

 

 

އަހަރެންގެ ނަމަކީ، މަރްޔަމް (مريم) އެވެ. ޤައުމަކީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އެވެ. ދިރިއުޅެނީ ވެރިރަށް ރިޔާޟު (الرياض) ގަ އެވެ. ޢުމުރަކީ، 28 އަހަރެވެ. ގައިގެ ކުލަ ދޮނެވެ. މޫނު ބުރުގާ އަޅަމެވެ. މިތަންވަޅު ...

އިތުރަށް ...

 

މުޖާހިދު: 2 (އޮޅިފޮޅި ކުނާފާ)

ފިނިމައިޒާން: ވާހަކަ | 27 މެއި 2016 މ. 20 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ހުކުރު | 1819

 

 

"ދެތިންފަހަރު ދަމާލުމުން ހޭބަލިވީތަ؟" ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ބުންޏެވެ. "ސީރިޔާގައި އެހިނގާ ކަންތައްތައް ނޭނގެނީތަ؟ އާނ! އެމީހުންގެ ޓީވީން އެވާހަކަ ދައްކާނަމަތާ އެނގޭނީ! މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ދައްކަނީ އޮޅިފޮޅި ...

އިތުރަށް ...

 

މާދަމައަކީ، ޤިބުލަ ބެލޭނެ ދުވަހެކެވެ.

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 26 މެއި 2016 މ. 19 ޝަޢުބާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1818

 

 

ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅުގެ މައްޗަށް އިރު ވަޑިފަތިވާ ހިނދުކޮޅަކީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުސްލިމުންނަށް ނުހަނު މުހިންމު ހިނދުކޮޅެކެވެ. އެހެނީ، އެ ހިނދުކޮޅަކީ، ކުށަކާ ނުލައި، ޤިބުލަ ފަރާތް ކަނޑައެޅޭ ނާދިރު ...

އިތުރަށް ...

 

އެންޑްރޮއިޑްގެ ތާނަ ފޮންޓްސް ޕެކޭޖް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 އޭޕްރީލް 2016 މ. 22 ރަޖަބް 1437 ހ. ހުކުރު | 1790

 

 

އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް ޕެކޭޖެއް ވެ އެވެ. އެއިން ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅައިދޭ ތާނަ ފޮންޓަކީ، (Faruma.ttf) އެވެ. އެ އެޅުމުން ތާނައިން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގެ ތާނަ އަކުރު ...

އިތުރަށް ...

 

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

 

ފޮތްފިހާރަ: | 11 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 2 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ފިލާގައިވާ އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ފޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އަންގާރަ  | 1725

 

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓަކީ، އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނުހަނު ސާދާ "އެޑް-އޮން" އެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ވަނީ އަރުތަވެރި ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ނުތަޅާ މީހަކާ އިންނަން ބޭނުމެވެ!

މުޖާހިދު: 2 (އޮޅިފޮޅި ކުނާފާ)

މާދަމައަކީ، ޤިބުލަ ބެލޭނެ ދުވަހެކެވެ.

އިބްލީހާއެކު ދެއްކި ވާހަކަކޮޅެއް

އެތެރެ ހުސް، ގަބު މީހުން ބޮޑަށް އަޑުގަދަވާނެ އެވެ.

ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވާނެ މީހަކު ބޭނުމެވެ.

އަނބިންނާ ތަފާތު އަނތްބެއް: 1

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 25

އިންނާނެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ!

ގެއިން އުދުއްސާލެވޭ މަތިންދާބޯޓު އަތްފޯރާފަށަށް!

ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ހަރާންދަރި

މުޖާހިދު: 1 (މިއަދުގެ މަތިވަރު)

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 24

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރުއްވި "މުޝްތަރަކު ބަޔާން"

އޮފީހެއްގެ ވާހަކަ އޮފީހެއްގެ ދުލުން

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 23

އެންމެ ފުރަތަމަ ކާނާ އެވެ!

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 22

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ (2)

ޗައިނާގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގައި މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ (1)

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 21

ޝީޢީން އައީ ކޮންތާކުން؟

ޒިނޭގެ ހަރުފަ

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 20

އަނބިމީހާ = މައްސަލަ

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 19

"ތިބާގެ އަނބިމީހާ އަވަހަށް ވަރިކުރާށެވެ!"

ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ގެއްލުނު ވާހަކަ: 18

ހިލޭ އަންހެނުންނަށް ބެލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން

ފައިސާއިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވެ އެވެ.

 

 

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް