عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަސަބުފުޅު

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 30 ޖޫން 2016 މ. 25 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1841

 

 

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ، ސުވަރުގެވަޑައިގަތީ، 8 ޖޫން 632 ގައި ކަމަށް ވާރިދުވެފައި ވެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ސަލާމްލެއްވި އާދަމުގެފާނާ ހަމައިން ފެށިގެން އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއާއި، އެ ރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 29 ޖޫން 2016 މ. 24 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

އެ ރޭ ކުރާ އަޅުކަން، އެއްހާސް މައްސަރުގައި ކުރާ އަޅުކަމަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ވެ އެވެ. އެއްހާސް މައްސަރަކީ، 83 އަހަރާއި 4 މަސްދުވަހެވެ. އެ ބަރަކާތްތެރި މާތް ރެއަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދެ ސޫރަތެއްގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު

ދީން: އެހެނިހެން | 29 ޖޫން 2016 މ. 24 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

އިސްވެދިޔަ ނަތީޖާއިން އެނގޭ ގޮތުގައި، ލައިލަތުލްޤަދުރިވިލޭރޭ ކުރާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއް 30000 (ތިރީސް ހާސް) ގުނައަށް އިތުރުވެގެންވެ އެވެ. އެރޭ ކީރިތި ޤުރުއާނުން ކިޔަވާ އެންމެ އަކުރެއް، 30000 (ތިރީސް ހާސް) ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފައިގެން ތިބެ ބުރަމަސައްކަތްކުރުން

ދީން: އެހެނިހެން | 29 ޖޫން 2016 މ. 24 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަހިފާތީ، މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައި ތިބޭކަށެއް ނުޖެހެ އެވެ. އަދި މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާކަށެއް ވެސް ނުޖެހެ އެވެ. ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވީއްސުރެ، މުސްލިމުން ވަނީ ރަމަޟާން މަހު ...

އިތުރަށް ...

 

ފިޠުރު ޒަކާތް ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހަކު ނެތްނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ދީން: ފަތުވާ | 29 ޖޫން 2016 މ. 24 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

މުސްލިމަކު ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރޭއިރު، އެ ޒަކާތް ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހަކު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން ނުފެނިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނަކުންތޯ އެވެ؟ އަދި، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު، ޢީދު ނަމާދަށްފަހު، ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

މަންމަ ނިޔާވިއިރު ނުހިފިހުރި ރޯދައާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ދީން: ފަތުވާ | 29 ޖޫން 2016 މ. 24 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ނިޔާވިއިރު، އޭނާއަށް ނުހިފިހުރި ރަމަޟާންމަހުގެ ފަރުޟު ރޯދަތަކެއް ވި އެވެ. އެއީ، އޭނާ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ފާއިތުވެގެންދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ އެވެ. އޭނާއަށް ރޯދަ ނުހިފުނީ، ޢުމުރުން ...

އިތުރަށް ...

 

ރަމަޟާންމަހު ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވުން

ދީން: ޙަދީޘް | 29 ޖޫން 2016 މ. 24 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުދަ

 

 

ރަމަޟާން މަސް އައުމުން، ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވޭނެ ކަމަށް ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ވެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެ ޙަދީޘްފުޅާއި، އޭގެ މާނައާއި، ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު ...

އިތުރަށް ...

 

މއ. ޝިމާގު، މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ނަސަބު

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 25 ޖޫން 2016 މ. 20 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1839

 

 

އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރަކީ، މާލެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންކްރީޓް ތަޢާރަފުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު، ކޮންކްރީޓް ބިނާތައް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ޑިޒައިނަރެކެވެ. އަދި ޢަމަލީގޮތުން އެކަމުގައި އުޅުއްވާފައިވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ރޯދައަށްހުރެ ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ދީން: އެހެނިހެން | 25 ޖޫން 2016 މ. 20 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ރަމަޟާން މަހު ރޯދައަށްހުރެ، ދުވާލު ނިދުމަކީ، ރޯދަ ޝަރުޢުކުރެއްވި ޙިކުމަތާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. އެހެނީ ރޯދަ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވަނީ، އެކިއެކި އެދުންތަކާއި، ދުންޔަވީ ބައެއް ބޭނުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ނަފުސުގެ ޖިހާދެއްގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ދީން: އެހެނިހެން | 25 ޖޫން 2016 މ. 20 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ދުޢާ އިޖާކުރައްވާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރެއެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ރޭ ދުޢާކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އީމާންކަމާއެކު، ފާފަފުއްސެވުމާއި ސަވާބަށް އެދިގެން، އެ ރޭ ...

އިތުރަށް ...

 

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ދިޔަ ހިނދު ....

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 18 ޖޫން 2016 މ. 13 ރަމަޟާން 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1838

 

 

1.
ބިނާވާ ފާލަމުގެ ފާލުން، ސަމާ އުންމީދުތައް ވީތީ،
          އިނާމު ކަމަށް ރައީސަށް، ފޯޅަވައްސާ، މަލިކު ވެސް ދީފިން!
2.
ފުރާނަތަކާއި ރޫޙުތަކަށް، އުޖާލާވާށެ އަދު ގޮވަމުން،
          އިރާ ހަނދު އޭގެ ދީލަތިކަން، މި ދޭހަށަ ދީފިޔޭ ބުނެފިން!

އިތުރަށް ...

 

ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ވަރަށް މުހިންމު ލެކްޗަރތަކެއް

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 16 ޖޫން 2016 މ. 11 ރަމަޟާން 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މި ލެކްޗަރތަކަކީ، ޢަރަބި ބަސް އުނގެނޭ ދަރިވަރުންނަށާއި، ޢަރަބި ބަހުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އަދި މި ލެކްޗަރތައް، ޔޫޓިއުބުން އުނިކުރެވުމުގެ ކުރިން މީގެ ބޭނުން ހިއްޕެވުމަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އެންޑްރޮއިޑްގެ ތާނަ ފޮންޓްސް ޕެކޭޖް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 އޭޕްރީލް 2016 މ. 22 ރަޖަބް 1437 ހ. ހުކުރު | 1790

 

 

އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް ޕެކޭޖެއް ވެ އެވެ. އެއިން ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅައިދޭ ތާނަ ފޮންޓަކީ، (Faruma.ttf) އެވެ. އެ އެޅުމުން ތާނައިން ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ ވެބްސައިޓެއްގެ ތާނަ އަކުރު ...

އިތުރަށް ...

 

އެއީ ކޮން ބޭކަލެއް؟

 

ފޮތްފިހާރަ: | 11 ފެބްރުއަރީ 2016 މ. 2 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 ހ. ބުރާސްފަތި

 

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު ފިލާގައިވާ އޮޅުންއަރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި ފޮތުގައި އޮޅުންފިލުވާދެވިފައި ވެ އެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

އިތުރަށް ...

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓް

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 ޑިސެމްބަރ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437 ހ. އަންގާރަ  | 1725

 

 

އިރުވެލި ދިވެހި ފޮންޓަކީ، އެންޑްރޮއިޑަށް ޚާއްޞަ ފަޔަރފޮކްސް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނުހަނު ސާދާ "އެޑް-އޮން" އެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ވަނީ އަރުތަވެރި ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ޝިފާޒާގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟

މއ. ޝިމާގު، މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ނަސަބު

ރޯދައަށްހުރެ ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ދިޔަ ހިނދު ....

ޒ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު

ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ވަރަށް މުހިންމު ލެކްޗަރތަކެއް

ޞައްދާމު ޙުސައިނުގެ ނަސަބުފުޅު

ޒ ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތައް

ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ ނަންތަކާއި އޭގެ މާނަ

ދ ގެ ޚިޔާލު

ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ

3 ގަޑިއިރު ރޯދަހިފާ ކަމަށް ބުނެވޭ މީހުންގެ އަވަށުގެ ޙަޤީޤަތް

އާމީން ކިޔާ!

ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ ޢަދަދު

ޢަރަބި އަކުރު އުފެދުނުގޮތް ބުނެދޭ ނަޒަރިއްޔާތައް

އިޢުލާން: އަގަށް ލިޔެދެމު އެވެ!

3 ގަޑި 30 މިނެޓްއިރު ރޯދަހިފާ މީހުން އުޅޭ ރަށެއް!

ނޫ ސިޙުރު

ދިވެއްސަކު ހިނިތުންވެލުމުގެ މާނަ އަކީ ....؟

ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ

ތުރަވާ މަސް ކެއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

އިޓަލީވިލާތުން އިސްލާމްވި ޒުވާން ޖިންސްލަޠީފެއް

ރަމަޟާނިއްޔަ އަލިފުބާ

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތުގައި މުސްލިމުން

އާކޯރިޖަހާލަން ތިބާގެ އަނބިމީހާ ދީބަލާށެވެ!

ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުއްވުން

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ދިރުން: 1

 

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް