عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

މަސްރަޙުގެ ސީނު ޝީނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 31 މާރޗް 2015 މ. 11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1610

 

 

އެފަދަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލަފުޒަކީ "މަސްރަޙު" އެވެ. މި ލަފުޒުގެ ސީނު، ޝީނަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން "މަޝްރަޙު" އެވެ، ކިޔައި ވާހަކަ ދެއްކީމާ މާނަ މުޅިން ބަދަލުވެ އެވެ. މިކަން އެނގޭނަމަ، މަސްރަޙުގެ ސީނު ...

އިތުރަށް ...

 

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލް ވަޒަންކުރުން

ސަގާފަތު: އެހެނިހެން | 31 މާރޗް 2015 މ. 11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1609

 

 

ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭކަން ނުވަތަ ނުދޭކަން އަންގައިދޭނެ އެކައްޗަކީ، ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެކެވެ. މި ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކޮށްލެއްވުމުން ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ޚިދުމަތްދޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ...

އިތުރަށް ...

 

ހުޅަނގު ފަރާތުން އިރުއެރުން ގާތްވެއްޖެ އެވެ.

ޢުލޫމު: ޢުލޫމު | 30 މާރޗް 2015 މ. 10 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. ހޯމަ | 1608

 

 

މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ފަރާތް ބަދަލުވުމެވެ. އުތުރު ފަރާތް ދެކުނު ފަރާތަށް ބަދަލުވެ، ދެކުނު ފަރާތް އުތުރު ފަރާތަށް ބަދަލުވުމެވެ. އަދި އިރުމަތީ ފަރާތުން އިރުއެރުމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅަނގު ފަރާތުން އިރު ...

އިތުރަށް ...

 

ރަނގަޅަށް ނިދުމާބެހޭ ބައެއް އިރުޝާދު

ޢުލޫމު: އެހެނިހެން | 29 މާރޗް 2015 މ. 9 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. އާދީއްތަ | 1607

 

 

އަރާމުކޮށް ރަނގަޅަށް ނިދަން ބޭނުންނަމަ، ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، ނިދާ އެނދު ބަހައްޓަންޖެހޭ ރަނގަޅު ފަރާތަށް ބެހެއްޓުމެވެ. މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ނިދާ އެނދު ...

އިތުރަށް ...

 

ދެ ތާރީޚެއްގެ ދެމެދުގައިވާ މުއްދަތު ބަލާނެގޮތް

ޢުލޫމު: ސޮފްޓްވެއަރ | 25 މާރޗް 2015 މ. 5 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. ބުދަ | 1606

 

 

ވިންޑޯސް ގައިވާ ކަލްކިއުލޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބުކޮށްލެވިދާނެ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ވެ އެވެ. އޭން އެއްކަމަކީ، ދެ ތާރީޚެއްގެ ދެމެދުގައިވާ މުއްދަތު ބެލުމެވެ. ވިންޑޯސްގައިވާ މި ޚިދުމަތަކީ، ތާރީޚު ދިރާސާކުރައްވާ ...

އިތުރަށް ...

 

ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމުގެފާނު އަވަހާރަވި ދުވަސް

ދީން: އެހެނިހެން | 24 މާރޗް 2015 މ. 4 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1605

 

 

އެމީހުން ބުނީ، "އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި އިރު ނިވާވެއްޖެ" ކަމަށެވެ. އެމީހުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވުން މަނާކުރާ ފިޔަވަޅުތައް

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 24 މާރޗް 2015 މ. 4 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1604

 

 

ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަކީ، އަވަށްޓެރިންނަށާއި ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް އުނދަގޫވުން މަނާކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. މި ...

އިތުރަށް ...

 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ނެރުއްވި "މުޝްތަރަކު ބަޔާން"

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 20 މާރޗް 2015 މ. 29 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. ހުކުރު | 1603

 

 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވުޒާރަތުލް ޚާރިޖިއްޔާ އިން މި ބަޔާން ނެރުއްވާފައިވަނީ، ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމާއި، ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް 150 ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުން ...

އިތުރަށް ...

 

އައްރިޔާޟު ނޫހުގެ އެންމެ ފަލަ ސުރުޚީގައި ދިވެހިރާއްޖެ!

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 20 މާރޗް 2015 މ. 29 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. ހުކުރު | 1602

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ޚަބަރުތައް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ފަވައިލެވުނީ ފަލަ ސުރުޚީތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ...

އިތުރަށް ...

 

ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ޚާދިމު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 19 މާރޗް 2015 މ. 28 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1601

 

 

މާތްވެގެންވާ ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ޚާދިމު، ކިންގ ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އާލު ސަޢޫދު (ޙަފިޡަހު ﷲ)، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަޚާމަތުއްރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއެކު ރަސްމީ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ލިވާޠުކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ކަށްވަޅުގެ އަޒާބު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް

ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް

ސިނގިރޭޓް ނުބޮއި ހުރެފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ކައުންސިލެއް ރޫޅާލައި އަލުން އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟

ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ފައިވާނުގައިތިބެ ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލޯބިވެރިޔާގެ ގަޔަށް ވަޅިޖެހި ނަބީލާގެ ވާހަކަ

ރޭޕްކުރުން މަނާކުރާ ދަގަނޑުދަހަނާ

ކޮކާކޯލާ އަކީ ކެންސަރު ޖައްސާ އެއްޗެކެވެ.

ދެ ފިރިހެންހަށި ލިބިފައިވާ މުސްލިމު ޒުވާނެއް!

މުޖާހަރާކުރުމަކީ، ހުޅަނގުގެ ސަގާފަތުގައި މަގުބޫލު ކަމެކެވެ.

ޖިބުރީލުގެފާނު ދީން އުނގަންނަވައިދެއްވި ޙަދީޘް

ފިރިހެނުން ބަރަހަނާ ސައިޓްތަކަށް ވަންނަނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމްވި، ކާފަރު ބަރަހަނާ ބަޑި ނެށުންތެރިއެއް!

ދުނިޔެ ފަސާދަކުރުމުގެ ތެރެއިން ކިމްގެ ބަރަހަނާވުން

ތިން ޒުވާނުންގެ ޤާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ އެވެ!

މޮޔަމީހާ ޤައުމަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވަނީ އެވެ!!!

ރޭގަނޑު ދަންވަރު މަޖީދީމަގުން ފެނުނު ބިޔަ ކިނބޫ

ޔޫޓިއުބު އުފެއްދީ މުސްލިމު ޒުވާނެކެވެ.

އޭނާގެ ބަނޑުތެރޭގައި 60 އަހަރު ވަންދެން ދަރިފުޅު އޮތެވެ.

ޖެނިފަރގެ އޮރިޔާން ފޮޓޯއާއި ފިކުރީ ހަނގުރާމަ

ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލުން މަނާކުރާ ބަލިތަކުގެ ޤާނޫނު!

މުސައިލަމަތުލް ކައްޛާބުގެ މުޢުޖިޒާތާއި އޭނާގެ ޤުރުއާން

ޒުވާން ކުދިން ކަތިލައިގެން މިނިކާ މީހެއް

78 އަނބިން ގެންގުޅެ، ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރި ދީނީ މީހެއް!

90 އަނބިންގެ ފިރި، 200 ދަރިންގެ ބައްޕަ

ޢުމުރުން 16 އަހަރުގައި 7 ކުދިން ލިބުނު އަންހެންކުއްޖާ

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް