عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 26 ޖުލައި 2015 މ. 10 ޝައްވާލް 1436 ހ. އާދީއްތަ 

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ދެކަނބަލުންނަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ...

އިތުރަށް ...

 

ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބަށް މަރްޙަބާ!

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 22 ޖުލައި 2015 މ. 6 ޝައްވާލް 1436 ހ. ބުދަ 

 

 

 

ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި މުނާސަބަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގެ އަރިހަށް، ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމު އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 1 ޝައްވާލް 1436

 

 

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމު އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ދަމު ނަމާދު

ދީން: ފިޤުހު | 14 ޖުލައި 2015 މ. 27 ރަމަޟާން 1436 ހ. އަންގާރަ | 1680

 

 

އިތުރުއެކަލޭގެފާނާ އެ ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް މާތް ﷲ އަންގަވާފައިވާ އަމުފުޅުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުންގެ ޢާންމުން ޝާމިލުވެ އެވެ. އެންމެހައި މުސްލިމުން އިތުރުއެކަލޭގެފާނާ އިޤުތިދާވުމަށް އެކަލާނގެ އަންގަވާފައި ވާތީ ...

އިތުރަށް ...

 

ޙައިޟުވެރިޔާ، ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުން

ދީން: ފަތުވާ | 14 ޖުލައި 2015 މ. 27 ރަމަޟާން 1436 ހ. އަންގާރަ | 1679

 

 

ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައަކީ، ނަމާދުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޠާހިރުވެގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ސަޖިދައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ދޭހަ ތަފާތުވެފަ އެވެ. އެއީ، ނަމާދުގެ މާނައިގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޕާސްވޯޑަކާ ނުލައި މަހަރު އޮންލައިންކޮށް ...

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ޖުލައި 2015 މ. 25 ރަމަޟާން 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ޚާއްޞަ ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތުގެ މަޞްދަރެއް ކަމަށްވާ މަހަރު އީމަޖައްލާ، ޕާސްވޯޑަކާ ނުލައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ، އެ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް އޮންލައިންކޮށް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއާއި، އެ ރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއަކީ ކިތައްވަނަ ރޭ ކަން ބުނެދޭ ރައުޔުތައް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ޙައިޟުވެރިޔާއަށް ކުރެވިދާނެ އަޅުކަން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ޝިފާ ލިއްބައިދެނިވި އާޔަތްތައް

ރަމަޟާންމަހު ފާއިތުވި ރޯދަ، ޝައްކު ދުވަހު ޤަޟާކުރުން

ކައުނުގައިވާ މުހިންމު ދިހަ ޙަޤީޤަތެއް (1)

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަޞްވީރު ތަރުޖަމާ

ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް

ޢަރަބި މިލިއަނަރެއްގެ އެއްޖިންސްގެ ކާވެނި

އެއިޑްސް ބަލީގެ ނުރައްކާތެރި އާ ވައްތަރެއް

"ރައްޔާނު" (رَيَّانُ) ގެ މާނަ

ހަތްއުޑާއި އޭގެ ނަންތައް

ގަނޑުކޮފީކޮޑި

امرأة تحصل على 15000 دولارا شهريا من عملها في منزلها!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި "ލަފުޡުލްޖަލާލާ ﷲ" ވާރިދުވެފައިވާ މިންވަރު

أكبر سفينة سياحية في العالم

ހާރުކެއުމުގައި ތަބާވެވޭ ރަނގަޅު ނޫން ބައެއް އާދަތައް

مونيكا بيلوتشي: أجمل ممثلة في العالم لعام 2015

ރަމަޟާންމަހު، އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ނަހަމަ ގުޅުން ހިންގާ އަނބިން

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް