عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

އަކުރު އީމަޖައްލާ: 1

ފޮތްއަލަމާރި: ނޫސްމަޖައްލާ | 1 ނޮވެމްބަރ 2014

 

 

މިއީ، އަކުރު އީމަޖައްލާގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދެވެ. މިއީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ މަޖައްލާއެކެވެ. މި މަޖައްލާގައި ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ތަރައްޤީކޮށް ...

އިތުރަށް ...

 

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތް އަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2014 މ. 1 މުޙައްރަމް 1436

 

 

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ.
وكل عام وأنتم بخير

އިތުރަށް ...

 

އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 9 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

 

 

ބަރަކާތްތެރި އަޟުޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ.
وكل عام وأنتم بخير

އިތުރަށް ...

 

ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ޒިޔާރަތްފުޅު، މަސްޖިދުއްނަބަވީން އެއްފަރާތްކުރުން

ދީން: އެހެނިހެން | 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 މ. 24 ޛުލްޤަޢިދާ 1435 ހ. ހުކުރު | 1548

 

 

ޔަހޫދީންނަކީ، އަބަދުވެސް ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ އަސަރުތައް ފޮހެލައި، އިތުރުއެކަލޭގެފާނާ މި އުންމަތާ ދުރުކުރަން އުޅޭ ބަޔެކެވެ. ޝައިޚު ޑރ. ޢަލީގެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ހުވަފަތް އަނބިކަނބަލުން ސުހާ ގެ ބަސްދީގަތުމެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 30 އޯގަސްޓް 2014 މ. 4 ޛުލްޤަޢިދާ 1435 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ޔާސިރު ޢަރަފާތުގެ މޫނުފުޅަށް ވެރިވި ހިނިތުންވުމަކީ، ސުވަރުގެ ޙާޞިލުވެވަޑައިގަތުމުގެ އުފާފުޅު ކަމަށެވެ. އެއީ ސުވަރުގޭގެ މަލާއިކަތުން ފެނިވަޑައިގަތުމުން ....

އިތުރަށް ...

 

ޔާސިރު ޢަރަފާތު

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 29 އޯގަސްޓް 2014 މ. 3 ޛުލްޤަޢިދާ 1435 ހ. ހުކުރު | 1547

 

 

ޔާސިރު ޢަރަފާތުގެ ކާފައަކީ، އަށާރަވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައި، މަޣުރިބުކަރައިން ޤުދުސް (القدس) އަށް ދިޔަ ޔަހޫދީއެކެވެ. ތިންދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޤުދުސްގައި ހުރުމަށްޓަކައި، މީނާ އިސްލާމްވި ...

އިތުރަށް ...

 

ޔަހޫދީންނާއި ޢަރަބީންގެ ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން

ދީން: އެހެނިހެން | 29 އޯގަސްޓް 2014 މ. 3 ޛުލްޤަޢިދާ 1435 ހ. ހުކުރު | 1546

 

 

ޔަހޫދީންނާއި ޢަރަބީންނަކީ، ތިމާގެކަމުގެ ވަރުގަދަ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެ ދެބައިމީހުންގެ ދެމެދުގައިވަނީ، ދެބެއިންގެދެދަރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ބަދަހި ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުމެކެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ފަލަސްޠީނުގެ ނަމަށް ނަޒަރެއް

ސަގާފަތު: އެހެނިހެން | 29 އޯގަސްޓް 2014 މ. 3 ޛުލްޤަޢިދާ 1435 ހ. ހުކުރު | 1545

 

 

ޢަރަބި ބަހުގެ (فَلَس) "ފަލަސް" ގެ މާނައަކީ، އަތްމަތި ހުސްވެ ފަޤީރުވުމެވެ. (طين) "ޠީން" އަކީ، ކިސަޑެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ކުރިއަކީ، ފަޤީރުވުން ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހަތަކީ، ކިސަޑު ކަމަށް ފުރައްސާރަވެރިން ...

އިތުރަށް ...

 

ޣައްޒާގެ ބިންގަރާސް މަގުތަކުގެ ސިއްރުތައް

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 16 އޯގަސްޓް 2014 މ. 20 ޝައްވާލް 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1544

 

 

ޣައްޒާގެ ބިމުއަޑީގައި ވަނީ އެހެން ޣައްޒާއެއް ބިނާކުރެވިފަ އެވެ. އެއީ، ބިންގަރާސް މަގުތަކުގެ ވިއުގައެކެވެ. އޭގެ ހިލަމެއް ބިންމަތިން ފެންނާކަށް ނުހުރެ އެވެ. އެ ވިއުގައިގެ ތެރޭގައިވާ މަގުތައް ވަނީ، ކޮޅެއް މެދެއް ...

އިތުރަށް ...

 

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 3 އޯގަސްޓް 2014 މ. 7 ޝައްވާލް 1435 ހ. އާދީއްތަ | 1543

 

 

މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންގެ ތެރެއިން ވަކިމީހަކު އިސްތިސްނާކުރުމެއްނެތި، އެންމެންގެ މައްޗަށް މިނިކަތިލުމުގެ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ހަނގުރާމަކޮށް ...

އިތުރަށް ...

 

ފަލަސްޠީނު މައްސަލައިގެ ޙައްލު

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 2 އޯގަސްޓް 2014 މ. 6 ޝައްވާލް 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1542

 

 

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް (ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން) ލިބޭ ހުރިހައި އެހީއަކުން، ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނަގަނީ އިސްރާއީލުންނެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލަ ބިމުގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ، ޖަލެއްގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޣައްޒާއަށް ދޭ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގެ ބައިވެރިން

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 2 އޯގަސްޓް 2014 މ. 6 ޝައްވާލް 1435 ހ. ހޮނިހިރު | 1541

 

 

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޢަސްކަރީ ތަމްރީނު ލިބި، ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅުތައް ދަސްވެފައިވާ އެމީހުންނަކީ، އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީންނަށްވުރެ މާބޮޑަށް، އިސްރާއީލަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔެކެވެ. އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި، މުސްލިމުންނަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

މަންމަ ނިޔާވިއިރު ނުހިފިހުރި ރޯދައާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ދީން: ފަތުވާ | 1 އޯގަސްޓް 2014 މ. 5 ޝައްވާލް 1435 ހ. ހުކުރު | 1540

 

 

އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ނިޔާވިއިރު، އޭނާއަށް ނުހިފިހުރި ރަމަޟާންމަހުގެ ފަރުޟު ރޯދަތަކެއް ވި އެވެ. އެއީ، އޭނާ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ފާއިތުވެގެންދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ އެވެ. އޭނާއަށް ރޯދަ ނުހިފުނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ހަތަރު މަޛުހަބުގައި ކުށުސަޖިދަ ޖަހާ މަޙައްލު

ދީން: ފިޤުހު | 1 އޯގަސްޓް 2014 މ. 5 ޝައްވާލް 1435 ހ. ހުކުރު | 1539

 

 

ޙަނަފީ މަޛުހަބުގައި ކުށު ސަޖިދަ ޖަހާނީ، ސަލާމްދިނުމަށްފަހުގަ އެވެ. މާލިކީ މަޛުހަބުގައި، ކަމެއް އިތުރުކުރެވިގެން ކަމަށްވަނީނަމަ، ކުށުސަޖިދަ ޖަހާނީ، ސަލާމްދިނުމަށްފަހުގަ އެވެ. ކަމެއް އުނިކުރެވިގެން ...

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

މަންމަ ނިޔާވިއިރު ނުހިފިހުރި ރޯދައާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ހަތަރު މަޛުހަބުގައި ކުށުސަޖިދަ ޖަހާ މަޙައްލު

ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ރަމަޟާންމަހު ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވުން

ޤުރުއާން ޅެންބައި

ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ވަރަށް މުހިންމު ލެކްޗަރތަކެއް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ޙައިޟުވެރިޔާއަށް ކުރެވިދާނެ އަޅުކަން

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ކުރާ ދުޢާ

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ހެޔޮކަންތައް އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު

"މަށަކީ، ހަށިވިއްކާ، ސިޙުރުހަދާ، ފަތްބޯ، ޔަހޫދީ އަންހެނެކެވެ!"

ފަޅު ބިމަކުން ފެނުނު ޖިންނީންގެ ގެއެއް

ޖިންނި އަވަލާފައިވާ އަންހެން ކުއްޖެއް

ޖިންނި އަވަލި ގެއަކާ ކުރިމަތިވި ބިރުވެރި ކަންތައްގަނޑެއް

ތުނބުޅީގައި މާޖެހުމަކީ، މަޤުބޫލުވަމުންދާ ފެޝަނެކެވެ.

އަނބިމީހާ ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ނިދާ މައްސަލަ ކޯޓަށް!

ބޮލުގެ ރިހުން އެންމެ އަވަހަށް ކަނޑުވައިލާ ޙަކީމީ ބޭސް

މަރުދޫކުގެ ބިރުވެރި ހާރަކީ ނުރައްކާތެރި ސިޙުރެކެވެ.

މަޣުރިބުކަރައިގެ ސަގާފީ ސިޙުރުގައި ހަނދު

ވެރިކަމުގެ އާރާއިބާރު ދެމެހެއްޓުމުގައި ސިޙުރުގެ ބާރު

ފޫޅަށް މާމުއިތިއްކެއް ޖަހައިގެން ނިދުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް

އަންހެންކަނބަލަކަށް ގިނަ ފިރިން ހުއްދަނުވަނީ ކީއްވެ؟

މަލަކުލްމައުތަށް ދެންނެވި އާދޭސް

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރެއާއި، އެ ރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

އަލަތު ކާވެނިކުރާރޭ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރުން

ޝައިޠާނާއާއެކު ދެއްކި ވާހަކަކޮޅެއް

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ރަމަޟާން މަހަށް ނަންކިއުނު ސަބަބު

ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ޖިމާޢުވުމާއި އިންޒާލުކުރުން

މައްޔިތާގެ ބަދަލުގައި ރޯދަހިފުން

ޝައިޠާނާގެ ވައުޒުބުނުން

ޖިއްދާގެ ގެއަކުން ފެނުނު ރާފުޅިތަކެއް

މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ލިޔެވިފައިވާ އަނބު އަޅާ ގަހެއް

އިސްލާމްވެ ރޯދަހިފަންފެށި، ބަދުއަޚުލާޤީ ބަރަހަނާ މޮޑެލް

ޖަނގިޔާ ތެރޭގައި ފައިސާ ފޮރުވައިގެން އުޅުނު އަންހެންކަނބަލެއް

ތިރީސް ޖިންނި ވިއްސި ފޫޅުމައި

މާބަނޑު އަންހެނެއް އެބޯޓްކުރި ޖިންނިއެއްގެ ވާހަކަ

އުމުރުން 128 އަހަރު ވެފައިވާ އަންހެން ކަނބަލެއް

ދީނީ މީހުން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ބެހުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޙަލާލު ގޮތުގައި އެއްދާންކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކަސްބީން

ޢިއްޒަތްތެރި މެހުމާނަކާއެކު މުޙާވަރާއެއް

ރޯދަވެރިޔާ ލޯބީގެ ބަސްތައް ބުނުން

އާދަމުގެފާނުގެ އަރިކަށިފުޅުން ޙައްވާގެފާނު ހެއްދެވުނު ސަބަބު

ރަމަޟާންމަހު ރޯދައަށްތިބެ ދެމަފިރިން ޖިމާޢުވުމުގެ ޙުކުމް

އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދުގެ މަޤާމާއި ނަމާދު އަޅައިފި މީހާގެ ޙުކުމް

ރޯދައަށްހުރެ ނިދުމަކީ ރޯދަ ބާޠިލުވާނެ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

ރަމަޟާން މަހު ދުވާލު އިޙުތިލާމުވުން

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް