عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 
 
 

ޔޫސުފުގެފާނުގެ ހަށިކޮޅު، މޫސާގެފާނު ގެންދެވި ވާހަކަ

ދީން: އެހެނިހެން | 20 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 8 ޞަފަރް 1437 ހ. ހުކުރު | 1720

 

 

ސަލާމްލެއްވި ޔޫސުފުގެފާނު، ފުރަތަމަ ފަސްދާނުލެވުނީ، މިޞްރުގެ ބިމުގަ އެވެ. އެއަށްފަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅު، ސަލާމްލެއްވި މޫސާގެފާނު، މިޞްރުގެ ބިމުން ނަންގަވައިގެން ގެންދެވި އެވެ. އަލްމުސްތަދުރަކް ގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ޖިމާޢުވާއިރު އަންހެނުން އަޑުއަޑުލެއްވުން

ދީން: އެހެނިހެން | 19 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 7 ޞަފަރް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1719

 

 

ފިރިކަލުންނާއެކު ވަޑައިގެން، ޢާއިޝާ އެއްދާންކުރައްވައި ޖިމާޢުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެކަމުގެ ތެރޭގައި، އުނހުއުނހު ލައްވަވައި، ކުސްތަޅުއްވައި، އާހާތުގެ އަޑުއަޑުތައް އުފުއްލަވައި، އެޒާތްޒާތުގެ އެތައް ކަންކަމެއް ކުރެއްވި ...

އިތުރަށް ...

 

ގިނައިން ޖިމާޢުވުމުގައި ހުރި ގެއްލުން

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 18 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 6 ޞަފަރް 1437 ހ. ބުދަ | 1718

 

 

ގިނައިން ޖިމާޢުވުމަކީ، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. މިހެނީ، ޖިމާޢުވުމުގައި ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާ ދިޔަ އެކުލެވިގެންވަނީ، އުފެދުމުގެ ބާރުގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދަ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންބޮޑު ...

އިތުރަށް ...

 

މުތުޢާ ކާވެނީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 16 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 4 ޞަފަރު 1437 ހ. ހޯމަ | 1717

 

 

ގަޑިއިރުތަކެއްގެ މުއްދަތަށް ކުރެވޭ މިބާވަތުގެ ކާވެންޏަކީ، އެއް އަންހެނަކާއެކު އެތައް ފިރިހެނުން، އެކަކަށްފަހު އަނެކަކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކާވެންޏެކެވެ. އެ ހުރިހާ ފިރިހެނުން އެއްފަހަރާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައި ...

އިތުރަށް ...

 

އަނދިރިރޭގެ އާދަ

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 15 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 3 ޞަފަރު 1437 ހ. އާދީއްތަ | 1716

 

 

އެ ރޭ، ދެ ޖިންސްގެ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެތިބެ، ހުރިހައި އަލިކަމެއް ނިއްވަ އެވެ. ދެން ކޮންމެ ފިރިހެނަކު އެމީހެއްގެ އަތުޖެހުނު އަންހެނަކާއެކު ޖިންސީގުޅުން ހިންގަ އެވެ. އެ ރޭ ފާހަގަކުރަނީ، ޒިނޭކުރުމަށްޓަކަ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ކުއްލިއްޔާގެ ބެޖް ... ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯއަކަށް ...؟

ސަގާފަތު: ފަންނު | 14 ނޮވެމްބަރ 2015 މ. 2 ޞަފަރު 1437 ހ. ހޮނިހިރު | 1715

 

 

ހަނދުފަޅީގެ ތެރޭގައިވާ ބޯދާ ދެލިގުޅިއާއި، ދޫނިފަތް ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އިހުޒަމާނުގެ ބޯދާ ގޮތްތަކުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމެވެ. މުސްލިމުން ތިބެންވާނީ ތަރައްޤީވުމެއް، ކުރިއެރުމެއް ނެތި ގިއްގެޅިފައިކަން އެއިން އިލްހާމުވެ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

މައުމޫނުގެ ގަލަންކޮޅުން

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 29 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 16 މުޙައްރަމް 1437 ހ. ބުރާސްފަތި | 1714

 

 

ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ކަޅުވިލާގަނޑު މުޅި އުޑުމަތި ބައްދާލި އެވެ. އަދިވެސް ހަނގުރާމައިގެ ބިރު، މުޅިއަކުން ނުކެނޑެ އެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅެނީ ...

އިތުރަށް ...

 

މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 28 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 15 މުޙައްރަމް 1437 ހ. ބުދަ | 1713

 

 

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ކުރެއްވި މި މަސައްކަތްޕުޅަކީ، އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ބޮޑުކަމާއި ބުރަދަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް އިތުރަށް ...

އިތުރަށް ...

 

އަދުގެ ޝުޢޫރު

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 26 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 13 މުޙައްރަމް 1437 ހ. ހޯމަ | 1712

 

 

ސިތާރާ ކަޝްފުވީ ހިނދު ނާޒުކީ ނަލަ ކުލަތަކެއް ފެވިގެން،
      ހިތާއި ފިތަށް ކުރުވި އިޙްސާސް މުޅިން ވަސްވާހަކަށް ވިއްޔޭ.
އަރާމީ ޒިންދަގީއެއް ވޭތުކޮށްލަން އެދުނު އާމާލުން،
      ސަރާސަރު އަލި މަގެއް ހަމަ ނުފެނުނީތީ އާހް! ނިމެނިއްޔޭ.

އިތުރަށް ...

 

"އަޅުގަނޑެއް އަފިހުނެއް ނުކަމެވެ!"

ފިނިމައިޒާން: މުނިފޫހި | 26 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 13 މުޙައްރަމް 1437 ހ. ހޯމަ | 1711

 

 

އަޅުގަނޑާ ދިމާއަށް މީހުން ބުނާ އަޑު އަހަނީ، "ކަލޭގެ "ބައްޕަ" އަކީ، އަފިހުން ކައިގެން މަގުމަތީގައި ހުންނަ ފެންފެންކޮޅުގައި ރާޅާއަޅާ މީހެކެވެ. އަދި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ގޮސް، ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގެ ކައިރީން ނާޗަރަންގީ ...

އިތުރަށް ...

 

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ ތަނަވަސްކުރުން

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 20 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 7 މުޙައްރަމް 1436 ހ. އަންގާރަ  | 1710

 

 

ރައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ހިންގާ ވެރިއަކު ކަމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކީ، ވަރަށް މަތިވެރި އަމާނަތަކާ ޙަވާލުވެގެންހުރި މީހެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުޅައުމަށްޓަކައި ތެދުވެހުރި މީހެކެވެ. ވަރަށް އެދެވޭ ނަމޫނާއެއް ދައްކަންޖެހޭނޭ މީހެއްމެ އެވެ. ވީއިރު ...

އިތުރަށް ...

 

އެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރޭގައިވާ ސިއްރު

އެހެނިހެން: ކުޅިވަރު | 13 ޖެނުއަރީ 2011 މ. 9 ޞަފަރު 1432 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ވަށް އެއްޗެހި މަނާކުރަމުން ގޮސް، އަންހެނުންގެ މޭމަތީގައި އުރަމަތި ހުރުން ވެސް މަނާކުރި އެވެ. ހަމައެފަދައިން އެކަނަބަލުންގެ ފިނދުކިބައިގައި މަސް ހުރުން ވެސް މަނާކުރި އެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ، މީސްތަކުން ޢިންނީނުންނަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތް އަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 1 މުޙައްރަމް 1437

 

 

ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ. މި ހިޖުރީ އާ އަހަރަކީ، މުސްލިމުންނަށް ފާގަތި އަހަރެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާށި އެވެ! އާމީން!

އިތުރަށް ...

 

ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެ މައްޗަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ފޮތްފިހާރަ: | 12 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 29 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

  • މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތުގައި އެމަނިކުފާނު އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވަނީ، ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީ ދަރުބާރުގެ މައްޗަށާއި، އެއާ ވިދިގެން އައި ކާނިވަލާއި ކުޅިވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ފޮތަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

 

 

އިތުރަށް ...

 

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްފުޅުގައި ކަދުރު

ދީން: އެހެނިހެން | 9 އޮކްޓޯބަރ 2015 މ. 26 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހުކުރު  | 1709

 

 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ކަދުރުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިފައި ވެ އެވެ. އަދި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައހި ވަސައްލަމަ ގެ އެތައް ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވެސް ކަދުރުގެ ވާހަކަ ވާރިދުވެފައި ވެ އެވެ. އެ ...

އިތުރަށް ...

 

ދިވެހިރާއްޖެއާ ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ފިއްތުން

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 5 އޮކްޓޫބަރ 2015 މ. 22 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޯމަ | 1708

 

 

މީލާދުގެ ތިންހާސް އަހަރު ކުރިއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވި ފަހުން، ތާރީޚުން އެނގެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފިއްތުންތައް، ދިވެހިރާއްޖެއާ ކުރިމަތިވަމުންދަނީ މިހާރު އެވެ. އެ ފިއްތުންތަކުގެ އަމާޒަކީ ...

އިތުރަށް ...

 

ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންކުރެއްވުން

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 5 އޮކްޓޫބަރ 2015 މ. 22 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

ޕޯޗްގީޒުންގެ ދުއްތުރާތައް ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ބިތަށް ފެތުރިފަ އެވެ. އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނައިގައި ޢާއްމުވެފަ އެވެ. ރައްޓެހީންނާއި ބީރައްޓެހީންގެ ހިތްތަކަށް "ޖެހިފައިވަނީ، ބިރުން ވިރިދާ ފަދަ ޙާލެކެވެ." ދިވެހިރާއްޖެއަށް ...

އިތުރަށް ...

 

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވުން

ސަގާފަތު: ޙަޟާރަތު | 5 އޮކްޓޫބަރ 2015 މ. 22 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

މީލާދުގެ ތިންހާސް އަހަރުކުރިއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާކަން، މިޒަމާނުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތާރީޚު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހުދީގެފާނު ވަޑައިގަތުމާއި ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް

ދީން: ފަތުވާ | 3 އޮކްޓޫބަރ 2015 މ. 20 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހުދީގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ، ދައްޖާލު އެރުމުގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ޢީސާގެފާނު (ޢަލައިހިއްސަލާމް) ފައިބާވަޑައިގަތުމުގެ ވެސް ކުރިންނެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްފުޅަކުން އެކަން ...

އިތުރަށް ...

 

އެމީހުން އެންމެ އޮރިޔާންކާޑެއް ގަންނަނީ 500 ޑޮލަރަށެވެ.

އެހެނިހެން: ދުނިޔެ | 2 އޮކްޓޫބަރ 2015 މ. 19 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހުކުރު  | 1707

 

 

ސެކްސް ފިލްމެއް ކުޅުމަށް އިޖާބަ ދީފިނަމަ، އެ ކުއްޖަކަށް އެމެރިކާއަށް ދިއުމުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި، އެމެރިކާގެ އަގުބޮޑު ހޮޓަލެއްގައި 15 ދުވަސް ވަންދެން ހުރުމުގެ ހުރިހައި ޚަރަދެއް ދެ އެވެ. އަދި ދިހަ ހާސް ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

އޮފީހެއްގެ ވާހަކަ އޮފީހެއްގެ ދުލުން

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 1 އޮކްޓޫބަރ 2015 މ. 18 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި  | 1706

 

 

އެމީހުން، ޖިންސްލަޠީފުންނާއެކު މަޖާކުރެ އެވެ. މައްލަވަކުރެ އެވެ. ސަމާސާކުރެ އެވެ. ބީހުންތައް ބީހެ އެވެ. ބައެއް މީހުން، ޖިންސްލަޠީފުންގެ ބަނޑުގައި ކޮށްޓަ އެވެ! ދަށްބަނޑުގައި ވެސް ކޮށްޓަ އެވެ!!! އެކަން ކޮށްގެން ...

އިތުރަށް ...

 

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ޝައިޚު ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ފޮތްއަލަމާރި: ތަޢުޒިޔާ | 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 15 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޯމަ

 

 

 

އައްޝައިޚު ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މައްކާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ނުހަނު ފުން ހިތާމައާއެކުގަ އެވެ. މާތް ﷲ، އެ މަރްޙޫމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދަރިކަލުން، އޮނަރަބްލް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ...

އިތުރަށް ...

 

މުސްލިމްފޭސް: ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ފަހި މަގެއް

ދީން: އެހެނިހެން | 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 14 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. އާދީއްތަ  | 1705

 

 

މުސްލިމްފޭސްގެ ވެށީގައި ވަނީ، ހަމައެކަނި ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޫނެވެ. ކާވެނީގެ ޚަރަދުބަރަދާއި، "މާމުއިހަނދު" ގެ ހުރިހައި ހޭދައެއް ވެސް، މުސްލިމުފޭސް އިން ދެ އެވެ!!! އެއީ، މިއަހަރުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ނިޔާވި ޙައްޖާޖީންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ފޮތްއަލަމާރި: ތަޢުޒިޔާ | 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 10 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

 

މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ހާއިރު، މިނާގައި ފިތިގެން 717 އަށްވުރެ ގިނަ ޙައްޖާޖީން ނިޔާވެ، 863 އަށްވުރެ ގިނަ ޙައްޖާޖީން ޒަޚަމުވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ނުހަނު ފުން ހިތާމައާއެކުގަ އެވެ. މާތް ﷲ، އެ މަރްޙޫމުންގެ ...

އިތުރަށް ...

 

ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި

ފޮތްފިހާރަ: | 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 10 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ކުރު ތަޢާރަފެއް

  • މިއީ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ، އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ އާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތުގައި، އެމަނިކުފާނާބެހޭ ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެ އެވެ.

  • މި ފޮތުގައި، އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވެ އެވެ.

  • މި ފޮތުގައި، އެމަނިކުފާނާބެހޭ ގޮތުން އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ އެތައް ބަސްފުޅުތަކެއް ވެސް ވެ އެވެ.

  • އަދި ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ އިން ހުޅުވައިލެއްވި ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުން ނަގާފައިވާ އެތައް ބަސްފުޅުތަކެއް ވެސް ވެ އެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

  • މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

 

އިތުރަށް ...

 

އަޙްމަދު ޢާޠިފުގެ އަރިހަށް ...

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 10 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ބަޙުރު އެކުމާފާނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިޔާ، އަދި ބަޙުރުގެ ލިއުންތަކަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ލައިކް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިތުރު، އަލްއަޚް އަޙްމަދު ޢާޠިފުގެ އަރިހަށް، ބަރަކާތްތެރި އަޟުޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

ފޮތްއަލަމާރި: ތަހުނިޔާ | 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 10 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ބަރަކާތްތެރި އަޟުޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަމު އެވެ.
وكل عام وأنتم بخير

އިތުރަށް ...

 

މަބްރޫރު ޙައްޖެއްގެ ޖަޒާއަކީ، ސުވަރުގެ އެވެ.

ދީން: އެހެނިހެން | 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 9 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުދަ  | 1704

 

 

މުޖާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ. "ޙައްޖާޖީން ހާދަހާ ގިނަ އެވެ!" މުޖާހިދު މިހެން ވިދާޅުވުމުން، އިބްނު ޢުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ. "ޙައްޖާޖީން ހާދަހާ މަދެވެ! ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާންވީ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ފަތުރުވެރިން ހާދަހާ ގިނަ އެވެ!" ...

އިތުރަށް ...

 

"ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި" ނުކުންނަނީ

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 6 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ހޮނިހިރު  | 1703

 

 

އޮޅުދޫކަރައިގެ ކޮޅުނބުގައި މޮބައިލް ފޯނަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު އެ އިޞްދާރުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު އެއްކަމަކީ، ޢީދު ތެރޭގައި އެ އިޞްދާރު ހިލޭ ލިބެން ހުންނަ ކަމެވެ. ހިލޭ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ހައްދަވަންޖެހޭ ...

އިތުރަށް ...

 

ރަސްގެފާނުގެ ނިންމެވުން: ކޮންމެ މީހަކަށް އެއް މިލިއަން ރިޔާލަ

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 4 ޛުލްޙިއްޖާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި  | 1702

 

 

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް "ހޮޅިހަދައި"، މީހުންގެ ބޮލަށް ހޮޅި ދަގަނޑު ވައްޓައި، ކްރޭން ވައްޓައި، މީހުން މެރުމަކީ، ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދޫދެއްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން، އެ ސަރުކާރުން މިވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ހާމަކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ...

އިތުރަށް ...

 

ފޮތެއްގެ ތެރެއަށް ނަޒަރެއް: "ޙަމީދުގެ ހަނދާނުގައި"

ސަގާފަތު: އަދަބިއްޔާތު | 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 29 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އާދީއްތަ  | 1701

 

 

މި ފޮތަކީ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ، އަލްމަރްޙޫމް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ އާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތުގައި، މަރްޙޫމުގެ ...

އިތުރަށް ...

 

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

ނިޔާވި ޙައްޖާޖީންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ފޮތްއަލަމާރި: ތަޢުޒިޔާ | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 28 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ހޮނިހިރު 

 

 

މައްކާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، މޫސުމް ނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން، މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރެއަށް ކްރޭނެއް ވެއްޓި، 107 ޙައްޖާޖީން ނިޔާވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ނުހަނު ފުން ހިތާމައާއެކުގަ ...

އިތުރަށް ...

 

ސަރަކަ އީމަޖައްލާ

ފޮތްފިހާރަ: | 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 19 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ސަރަކަ އީމަޖައްލާ އަކީ، ވާހަކައަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ. މިއީ، ޢިބްރަތްތެރި، ޙިކުމަތްތެރި ވާހަކަތައް ހިމެނޭ އަދަބީ މަޖައްލާއެކެވެ. އަދި މިއީ، ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިއްޕެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ވާހަކައަކީ، އިންސާނުންގެ ނަފުސާއި ޒަމީރުގެ ފުންމިންތަކަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި އަސަރުފޯރުވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާތީ އެވެ. ވާހަކައިގެ އަސަރަކީ ދެމިހުންނަނިވި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވެސް ވާތީ އެވެ.

އިތުރަށް ...

 

ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ކުޑަކުދިން

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 17 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1700

 

 

ކްލާހަށް ނުދާންވެގެން އޭނާ ދައްކާ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން: އޭނާ ދައްކާ ސަބަބުތަކަކީ، ބޮޑެތި މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ވެދާނެ އެވެ. އެހެނަސް އެކަންތަކަކީ، އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ...

އިތުރަށް ...

 

ބްރިޖް އެޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެހެނިހެން: ބިނާވެށި | 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 17 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1699

 

 

ބްރިޖް އެޅުމަކީ، މިޒަމާނުގައި ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފެންގަނޑުތަކާއި، ކޯރުތަކާއި، މޫދުގައި ބްރިޖް އެޅުމަކީ، ޙާލަތާއި ތަނާ ގުޅޭ ގޮތުގެމަތިން އެކަން ކުރާނަމަ ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އުނދަގޫ ކަމަކީ، ...

އިތުރަށް ...

 

ބުއްދިގަދަކޮށްދޭ ބޭސް

ޢުލޫމު: ޞިއްޙަތު | 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 މ. 17 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. އަންގާރަ | 1698

 

 

ގަމާރުކަން ނުވަތަ ގަބުކަން ފިލުވައިލާ އަދި ބުއްދި ގަދަކޮށްދޭ ބޭހެއް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޢާލިމުން ވަނީ އުފައްދާފަ އެވެ. ސިކުނޑިއަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް އެ ބޭހުން ފަރުވާކުރެވެ އެވެ. އެ ބޭހުގެ އެންމެ މޮޅު ކަމަކީ، ގަމާރު އަންހެނުންގެ ...

އިތުރަށް ...

 

"އަރަބް އައިޑޮލް" އާ ދެކޮޅަށް އުފުލޭ އަޑުތައް

ދީން: އެހެނިހެން | 31 އޯގަސްޓް 2015 މ. 16 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ހޯމަ | 1697

 

 

އިނގިރޭސިބަހުގެ އުސްތާޛުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، "އައިޑޮލް" (Idol) ގެ މާނައަކީ، "އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތް" ނުވަތަ "ސޫރަކޮށްފައިވާ އަޅުކަންކުރެވޭ ބުދު" ނުވަތަ "ސޫރަކޮށްފައި ނުވާ އަޅުކަންކުރެވޭ ބުދު" ނުވަތަ "ޠާޣޫތު" ...

އިތުރަށް ...

 

ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަކުރަންއުޅޭ އެމެރިކާ މީހެއް

އެހެނިހެން: މުޖުތަމަޢު | 31 އޯގަސްޓް 2015 މ. 16 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 ހ. ހޯމަ | 1696

 

 

އެމެރިކާގައި އެއްޖިންސުންގެ މީހުން ކާވެނިކުރުން ހުއްދަކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، އެމެރިކާގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަކުރުމަށެވެ. އޭނާއަކީ، ހަތަރު އަންހެނަކާއެކު ދިރިއުޅެމުންދާ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވާ ގޮތް

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ޖޫން 2015 މ. 1 ރަމަޟާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

ދިވެހި ފޮންޓް އެޅުއްވުމުން، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ނެޓް އިޞްދާރު ފޯނުން ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި ބަޙުރު އެކުމާފާނާއި، އެނޫން ދިވެހި ވެބްސައިޓްތައް ވެސް، ދިވެހި އަކުރު ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނެހެން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން ހުޅުވޭނެ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

ދެ އުޚުތުން އޮރިޔާންކޮށް ރޭޕްކުރުމަށް ކުރި ޙުކުމް

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

އަލްއުޚުތު ޑރ. އަޒުފާ އަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ޖިސްމާބެހޭ ބައެއް ޙަޤީޤަތް

މަހާނަގަލުގައި ލިޔާ RIP ގެ މާނަ

ކަޢުބަތު ﷲ ގެފުޅު

ޙައްޖުގެ ދުޢާ އާއި ޒިކުރު

މާބަނޑުވުމާއި، ފުރަގަސްފަރާތު ބަލި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަހުލުބައިތުންގެ ސުލާލަތު

ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ދަމަހައްޓައިދޭ ސިއްރު

ކާއެއްޗެހި ނޫން އެއްޗެހި ކެއުމަށް ދެވިހިފާފައިވާ ކުއްޖެއް

ބިދޭސި އަންހެނަކާ ކާވެނިކުރުމުގެ ޙުކުމް

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށިއެވެ!

ޖުނުބު ހިނެއިން ހިނައިގަތުމަށް ހަނދާންނެތުން

މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ސާޅީސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ޕީޕީއެޗް ދަތިން ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ކުރާ ފަރުވާ

ލޭޒަރ އިން ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުން

އީމާންކަމާއި ނަމާދު: މައިބަދައާއި ހުޅުތަކުގެ ފަރުވާ

ކައުނުގައިވާ މުހިންމު ދިހަ ޙަޤީޤަތެއް (2)

ޢަރަބި ފިރިހެނުންގެ ބޮލުގައި އަޅާ ފޮތިގަނޑުގެ އަޞްލު

މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބަށް މަރްޙަބާ!

ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް