عربي

 

ދިވެހި

 

English

 

 

 

 

 

ކުދިންނަށް ކިއުން ހުއްދަނޫން ނަންތަކެއް

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 28 މެއި 2015 މ. 10 ޝަޢުބާން 1436 ހ. ބުރާސްފަތި | 1642

 

 

ބައެއް ނަންތަކަކީ، ދީނީ ގޮތުން ކިއުން ހުއްދަނޫން ނަންތަކެވެ. ބައެއް ނަންތަކަކީ، ސަގާފަތުގެ ގޮތުން ކިއުން ހުއްދަނޫން ނަންތަކެވެ. ބައެއް ނަންތަކަކީ، މާނައިގެ ގޮތުން ކިއުން ހުއްދަނޫން ނަންތަކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ މިފަދަ ...

އިތުރަށް ...

 

ރިވެތި ނަމާއި، ނަމުގެ މާނަ ހޯދުމަށް މަގެއް

ސަގާފަތު: އާދަކާދަ | 27 މެއި 2015 މ. 9 ޝަޢުބާން 1436 ހ. ބުދަ | 1641

 

 

ދަރިފުޅަށް ކިޔާނެ ރިވެތި ނަމަކާއި، އެ ނަމުގެ މާނަ ހޯދުމަކީ ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކު ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، މުޢުތަބަރު އިސްލާމީ މަޞްދަރަކުން ނަމެއް ހޯދުން ވަނީ ...

އިތުރަށް ...

 

ރާސްޓަސްއަކުން ނުވަތަ ރިލޯޑަކުން މަހަރު ލިބިދާނެތޯ އެވެ؟

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 18 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 28 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުދަ

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ، ކިއުންތެރިން ދެއްވާ ތަރުޙީބެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އުރީދުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ޚިދުމަތް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ޒިޕް ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 13 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 23 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހުކުރު

 

 

މިހާރު ޒިޕް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ޒިޕް ފައިލް ރޫޅައިލެއްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރައްވާނީ، މި ޞަފުޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރަޙައާ އެއްގޮތަށެވެ. ވިންޒިޕް (WinZip) އިން ވެސް ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރުގެ ރަރ ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތުގެ ޝަރަޙަ

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 12 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 22 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ބުރާސްފަތި

 

 

މިހާރު ރަރ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި މަހަރު އީމަޖައްލާ ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެ އެވެ. ރަރ ފައިލް ރޫޅައިލެއްވޭނީ ވިންރަރ (WinRAR) އިންނެވެ. ވިންރަރ އަކީ ހިލޭ ލިބެންހުންނަ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 8 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 18 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. އާދީއްތަ

 

 

ތިރީގައި މިވަނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާއާބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ. މިނޫން ސުވާލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މަހަރުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލެއްވުމުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ...

އިތުރަށް ...

 

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް އިޞްދާރު

ފޮތް އަލަމާރި: އީމަޖައްލާ | 7 ފެބްރުއަރީ 2015 މ. 17 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1436 ހ. ހޮނިހިރު

 

 

މަހަރު އީމަޖައްލާ، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ކިއުންތެރިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަހަނަޅައި، މޮބައިލް ފޯނާއި އައިޕެޑަށް ވާޞިލުވެއްޖެ އެވެ. ކިއުންތެރިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ...

 

ލިއުންތަކުގެ ޢަދަދު: 70

ޞަފުޙާގެ ޢަދަދު: 344

ފޯމެޓް: ޕީޑީއެފް

 

ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ގިނަގުނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޮބައިލް ފޯނުން ވިދާޅުވެލެއްވުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ!!!

އިތުރަށް ...

 

އިތުރު މައުޟޫޢުތައް

އަތްތިލައިގައިވާ ޙަޔާތުގެ ރޮނގުގެ ބައެއް މާނަތައް

ހުވަފެނުގައި އިބްލީސް ފެނުމުގެ ތަޢުބީރު

މާނަ ފުރިހަމަ، ކިޔަން ފަސޭހަ، ރިވެތި ނަންތަކެއް

މަހަރު 2 ގެ މޮބައިލް ފޯނު އިޞްދާރަށް ނަޒަރެއް

މަހަރު އީމަޖައްލާގެ މޮބައިލް ނަކަލު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

އަންހެން ކުދިން ރޭޕްކުރާ ޖިންނި އުޅޭ ސްކޫލެއް!

ޖަވާބުތައް (ތިބާގެ ބުއްދީގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްލައްވާށެވެ!)

ތިބާގެ ބުއްދީގެ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްލައްވާށެވެ!

ވައްކަންކުރާ މީހާގެ އަތް ކެނޑުން

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް

އަނިޔާވެރިންގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރުން

ވަޙުޝީކަން ގަދަ މީހުންގެ ވާހަކަ

އިލާހީ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ!

ސަމައްތަރުހެޔޮ ޖިންސްލަޠީފުންގެ ރީތި މުބާރާތް

މިޞްރުގެ ޕިރަމިޑްގައި، ބަރަހަނާވި ޖިންސީ ފިލްމީތަރިއެއް

މުރުތައްދުވާ މީހާގެ ކާވެނި ރޫޅުން

އޮޑި ފެތެނީ އެވެ!!!

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ

މަހަރު 2 ގެ އާންމު ހަރަށް ނަޒަރެއް

ފުށަތުބަލި ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން

އިންޑިޔާގެ ޤައުމީ ސަލާމް

ހުދު ރޭރާއި ކަޅު ރޭރު ގެ ވާހަކަ

ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ސާދަ މީހަކު މެރުމަށް ޙުކުމްކުރެއްވި އެވެ.

ދެމަފިރިންނަށް ޖިމާޢުވާން ދަސްކޮށްދޭ ތަޞްވީރުތައް

 

 

މައި ޞަފުޙާ

ތަޢާރުފު

ބަޙުރުގެ ހަމަތައް

ގުޅުއްވުމަށް

އަކުރު (ފޮންޓް)

 

ފޮތް އަލަމާރި

ނަންފޮތް

ތާރީޚު ފިލާ

މެމްބަރުންގެ ވެށި

 

ކަލަންޑަރު

 

 

 

 

 
 
     
     

އިތުރު ޞަފުޙާތަކަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ފާލަންތައް

   
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82    
     

 

އެންމެ ފަސް

އެންމެ އިސް