بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

އެހެނިހެން

ޢުމަރު ޚައްޔާމުގެ ރުބާޢިއްޔާތު

މިއީ، ޢުމަރު ޚައްޔާމުގެ ރުބާޢިއްޔާތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.

މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަގާފަތާ މުނާސިބުވާނެހެންނެވެ.

މި ފޮތް ކްލެސިފައިކޮށްފައިވަނީ 12 އަހަރުން މައްޗަށެވެ.

މި ފޮތް ނެރުނީ، 15 އޮގަސްޓް 2017 ގައެވެ.

މި ފޮތް ނެރުނު ދުވަހު، މި ފޮތް ވަނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ރުބާޢިއްޔާތުގައިވާ މުހިންމު ލަފުޒުތަކުގެ މާނައާއި ބައެއް ތަޢުރީފުތައް މި ފޮތުގައި ވެއެވެ.

ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މި ފޮތް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މިއީ، އުފެދެމުންއަންނަ ޅެންވެރިންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށާއި، ޅެންވެރިކަން ކިޔަވައިދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތުގައި ވަނީ 52 ޞަފުޙާއެވެ.

މި ފޮތް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ޞަފުޙާއިން ޑައުންލޯޑުކުރެއްވޭ ޒިޕްފައިލުގައި ވާނީ މި ފޮތުގެ ޕީޑީއެފް ނަކަލެކެވެ.

އެ ނަކަލު، ކޮމްޕިއުޓަރާއި، މޮބައިލް ފޯން ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ހުޅުވޭނެއެވެ.

މި ފޮތް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ފޮންޓެއް މުހުތާދެއް ނުވާނެއެވެ.

މި ފޮތް ހުޅުވޭނީ، ޕީޑީއެފް ފައިލް ހުޅުވައިދޭ ސޮފްޓްވެއަރއަކުން ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަނަކުންނެވެ.

މި ޞަފުޙާއިން ޑައުންލޯޑުކުރެވޭ ޒިޕްފައިލް ވާނީ ޕާސްވޯޑަކުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައެވެ.

ޕާސްވޯޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

\/

ފޮތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

މި ޞަފުޙާގެ ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތުގެ ޒިޕް ފައިލު ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ޒިޕްފައިލް އަންޒިޕް ކުރެއްވޭނީ ޕާސްވޯޑެއް ޖައްސަވައިގެންނެވެ.

ޕާސްވޯޑް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް umaru ޖައްސަވާފައި އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތުގެ އަގު: މިއީ، ހިލޭ ދޫކުރާ ފޮތެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތުގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިފައިވާ ކުރު ސީރަތެކެވެ.

މިއީ، އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެއްވިދާނެ ފޮތެކެވެ.

މުސްލިމު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ތާނަ ކިޔުން ފަރިތަކުރުމަށްޓަކައި ވެސް މި ފޮތް ބޭނުންކުރެއްވިދާނެއެވެ.

މި ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، އަލްމަރްޙޫމް ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ ދީދީ އެވެ.

މިވެސް މުހިންމު