ބުރޫނާއީ ދާރުއްސަލާމް


ބުރޫނާއީ އޮންނަނީ، ބޯރނިއޯ ޖަޒީރާގެ އުތުރު އައްސޭރީގަ އެވެ. އެއީ އިރު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމެކެވެ. ބުރޫނާއީ އެކުލެވިގެންވަނީ ވަކިވަކިން އޮންނަ ދެ އޭރިއާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެދެ ބައި ވަކިކުރަނީ މެލޭޝިއާގެ ސުރާވިގު ޕްރޮވިންސެވެ.

ދެ އިޚުތިޔާރު


އެއްދުވަހަކު، ރެސްޓޯރެންޓްގައި ވަރަށް ގޯސްކޮށް އުޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ ޝަކުވާ، މެނޭޖަރާ ހަމައަށް ދިޔައެވެ. އެމުވައްޒަފާމެދު މެނޭޖަރު ނިންމެވީ، އޭނާއަށް އިންޒާރުދެއްވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާކަށެއް ނޫނެވެ.

ޙާފިޡުގެ 360 ވަނަ ޣަޒަލު


1.
ޝަރާބުގެ ކޫޒުތައް ދޭށޭ އަރަގު ފިނިފެން މަލުން ފެލުމަށް،
ތަޅައި އަފުލާކުތައް ކުދިކޮށް މިކައުނު އެކީ އަލުން އެޅުމަށް.

2.
މަށަށް އަނިޔާކުރަން ލަޝްކަރު އައިސް ލޭބޯން އުޅޭނަމައީ،
ގޮވާނަމެ ޤާތިލުން އިނދަޖެއްސުމަށް ކުޅަދާނަ ސާޤީއަށް.