މަރްޔަމު (مَرْيَم) ގެ މާނަ


"މަރްޔަމު" އަކީ، އިހުޒަމާނުއްސުރެ ފަނޑުވުމެއްނެތި ވާޞިލުވަމުންދާ ލޯބިވެތި ރިވެތި ނަމެކެވެ. މިނަމުގެ އަޞްލާ މެދު، ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ދޭހަތަފާތުވެފައި ވެ އެވެ. މި ނަމުގެ އަޞްލު ބުނެދޭ އެތައް ނަޒަރިއްޔާތަކެއް ވެއެވެ.

ވަފާތެރި ޙިމާރު


މަށަކީ، ވަފާތެރި ޙިމާރެކެވެ. މަގޭ ސާހިބުމީހާގެ ބަސްއަހައި، އޭނާއަށް ކިޔަމަންވަމެވެ. އޭނާއަށް މާތްކޮށް ހިތައި ކުރުނީސްކުރަމެވެ. އޭނާ ދެއްކި ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެބަސްވުމެއްނެތި ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އޭނާ މަގޭ ބުރިކަށިމައްޗަށް ސަވާރުވެ ތަންތަނަށް ދެއެވެ. އޭނާ މަގޭ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ހިނިތުންވުން ނޫންކަމެއް މަށެއް ނުކުރަމެވެ.

ދުނިޔެއަކީ، ހެއްލުންތެރިންގެ މަޤާމެކޭ


1.
ދުނިޔެ މީ ހެއްލުންތެރިންގެ މަޤާމެކޭ ބަލަ ދަސްކުރޭ!
ދުނިޔެ އެދިގެން އާޚިރަތު ނުލިބޭނެކަން ވިސްނައި ހުރޭ!
2.
މަޢުނަ މި ބަހުގެ ޔާރުނަށް އޮޅުވާނުލައްވައްޗޭ އިނގޭ،
ހައުދަ ގިނަ ވޭނެއް ބައެއް މީހުން ތަޙައްމަލު ވެސް ކުރޭ!