ދިރުމަށް ނަޒަރެއް


ދިރުމުގެ މާނަ އެތައް ގޮތަކަށް ކުރެވެއެވެ. އެއާމެދު ހިންގޭ ނަޒަރު ތަފާތުވުމުން އޭގެ ދޭހަ ތަފާތުވެއެވެ. ދިރޭ އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ދިރުމުގެ އާންމު މާނައަކީ، "ދިރޭ އެއްޗެއް އުފަންވުމާއި މަރުވުމާ ދެމެދުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު" ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ދިރުމުގެ މި ނޫން މާނަތަކާއި ތައާރަފުތައް ވެސް ވެއެވެ.

މޮޔަމީހާ އާއި، ޚަލީފާ ހާރޫނުއްރަޝީދު


ބަހުލޫލަކީ، ޚަލީފާ ހާރޫނުއްރަޝީދުގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު މޮޔަމީހެކެވެ. އޭނާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، މޮޔަމީހުންގެ ތެރެއިން ބުއްދިވެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ މުޙާވަރާއެއް އޭނާއާއި ޚަލީފާ ހާރޫނުއްރަޝީދާ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވެއެވެ. އެ މުޙާވަރާގެ ވާހަކަ ކިޔައިއުޅެނީ މިދަންނަވާ ފަދައިންނެވެ.

މިނިވަންކަން


ގައިދުގައި ވީ އެ ހައްޔަރުވެފައި،
އައި ޖުލައި މަހުގެ ސައްބީހުގައި.
ވައިމަތީގައި ވިޔޭ ފެތުރިފައި،
ހައިނުކޮށް ރޯ އަޑެއް އެ މަހުގައި.