ހިތާ ސަލާމްކުރާށެވެ!


ހިތުން ހަސަދަވެރިކަން ފިލުވައިލާށެވެ!
ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތަކުގައި ޓަކިދޭށެވެ!
އަވަށްޓެރިންނަށް އޯގާވެރިވާށެވެ!
ހިތުގައިވާ ސާފު އޭރިޔާތަކުގައި ގޮވާންކުރާށެވެ!
ނުސާފު އޭރިޔާތައް ދުރަށްލާށެވެ!

ލޯފަން މީހާގެ އިޢުލާން


އެއްދުވަހަކު ލޯފަން މީހަކު ސަލާންޖަހަން އިނެވެ. ބިލްޑިންގެއްގެ ދޮރާށި ކައިރީގައި އޭނާ އިނީ، އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ވަށިގަނޑެއް ބަހައްޓައިގެންނެވެ. އެއަށް މީހުން ފައިސާ އަޅާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ.

ޒަޚަމް


ޙައިރާންވަން! ... ޙައިރާންވަން! ...
ޢަރަބީން ތިބި ޙާލާމެދު ޙައިރާންވަން،
ޞިންފުން ޞިންފުން ދިރެނީ ނިކަމެތިކަން،
ބިމުގައި މިވަނީ ރަންވަންތަވި މުއްސަނދިކަން!
ޙައިރާންވަން! ...