އާދަމުގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނުގެ ދުންޔަވީ ޙަޔާތްޕުޅު


ބިނާވެށްޓާބެހޭ މި ސިލްސިލާގައި ބިނާވެށީގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލާނީ، ސަލާމްލެއްވި އާދަމުގެފާނާ ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. މާތް ﷲ، އެކަލޭގެފާނު ޚަލްޤުކުރެއްވުން ވަނީ، ބިނާވެށްޓާ ގުޅި ލާމެހިފަ އެވެ. އެހެނީ، އެކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނު ޚަލްޤުކުރެއްވީ ދުނިޔޭގެ ބިމުގައިވާ މަށިންނެވެ.

ލޯބި ދާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ...


އެއްދުވަހަކު ހެނދުނު އަންހެނަކު އޭނާގެ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތްއިރު، ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ތިން މީހަކު ފެނުނެވެ. އެ ތިން މީހުން ތިބީ، އޭނާގެ ގޭ ދޮރާށްޓާ ދާދި ކައިރީގައި އިށީނދެގެންނެވެ. އެއީ ކޮން ބަޔެއްކަން އެކަނބުލޭގެއަކަށް ނޭނގެ އެވެ.

ޙައްޖު


1.
ޙައްޖަކަށް މަބްރޫރު އެދިގެން، ޖަންނަތަށް އުންމީދު ކުރަނީ،
ފައްޖުފައްޖުން ފައުޖުފައުޖަށް، ގޮސް އެތާ އަޅުކަންމެ ކުރަނީ.

2.
ހަމަ ގެއިން ނިޔަތާ އެކީގައި، ނިކުތުމާއެކު ޙައްޖުވެރިޔާ،
ކަމަށެ އެއޮތީ އަންގަވާފައި، ވާ މަނާސިކު ޙައްޖު ފަށަނީ.