ޖުޒުއު ފެށޭ ޞަފުޙާ ހޯދަން ފަސޭހަ ގޮތެއް


ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ޖުޒުއެއް (ފޮތެއް) ފެށޭ ޞަފުޙާ، ހިސާބުކޮށްގެން ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޯދިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ހަތްވަނަ ފޮތް ފެށޭ ޞަފުޙާ ހޯދަން ވެއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތަކީ:

އަގުހުރި ދޭހަތަކެއް


އެއްޒަމާނެއްގައި، ރަސްކަލަކު އުޅުއްވި އެވެ. އެއީ ވަރަށް ގިނައިން ރައްޔިތުންގެ ޙާލުއަޙުވާލު ބައްލަވައި އުޅުއްވި އޯގާވެރި ރަސްކަލެކެވެ. އެއްދުވަހަކު އެ ރަސްގެފާނާއި، އެ ރަސްގެފާނުގެ ވަޒީރު، ރަށުތެރޭގައި ހިންގަވަނިކޮށް، ޢުމުރުން ދުވަސްވެ، އަބަހައްދަވެފައިވާ މުސްކުޅިއަކު ފެނިވަޑައިގަތެވެ.

ގަނޑުވެފައިވާ ކޯރު


1.
ކޯރާ! ޚަރީރުގެ އަޑު ނެތީ ފެން ހިނދި ނުވާތީހޭ ހިނގުން؟
ނޫނީ ތިބާ އަބަހައްދަވީހެއްޔޭ އަރައި ޢަޒުމަށް ގުޑުން؟
2.
އިއްޔެގަ ތަރާނާ އިއްވަމުން ދިޔައީ ތިބާ ދަނޑުފަނގު ތެރޭ،
އެކިއެކި ޒަމާނުގެ ވާހަކައިން ލަވަތައް ކިޔައި ދުނިޔޭ ތެރޭ.