بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

މަހަރު އީމަޖައްލާ

މަހަރު އީމަޖައްލާ: 1

މަހަރު އީމަޖައްލާއަކީ، ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ޚާއްޞަ އީމަޖައްލާއެކެވެ.

މި މަޖައްލާ ކްލެސިފައިކޮށްފައި ވަނީ، "އަށާރަ + އާރު" އަށެވެ.

މި މަޖައްލާ ބޭނުންކުރަންވާނީ، ކްލެސިފައިކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި މަޖައްލާގައި، ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި، ޢިލްމީ، އަދަބީ، ދީނީ، އިޖުތިމާޢީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

މި މަޖައްލާގެ މި ޢަދަދުގައި ...... އަށްވުރެ ގިނަ ލިޔުން ހިމެނެއެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި މަޖައްލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، ވިންޑޯސް އޯއެސް ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކަށެވެ.

މި މަޖައްލާ ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އިންނެވެ.

މި މަޖައްލާގެ ލިއުންތައް ލިޔެފައިވާ އަކުރުތައް، ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، މަޖައްލާގައިވާ ފޮންޓްތައް އެޅުއްވުމުންނެވެ.

އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނުން ވެސް މި މަޖައްލާ ހުޅުވޭނެއެވެ.

މޮބައިލް ފޯނުން މި މަޖައްލާ ހުޅުވޭނީ، މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އެޅުއްވުމަށްފަހު، އެއަށް ޚާއްޞަ ތާނަ ފޮންޓް އެޅުއްވުމުންނެވެ.

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނީ، މަހަރު އީމަޖައްލާގެ ހުރިހާ ޢަދަދުތައް އެއްކޮށްނެވެ.

\/

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ 7828532 ނަންބަރު ފޯނަށް، މަޖައްލާގެ އަގު ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

މަޖައްލާގެ ޒިޕް ފައިލު، ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން އެ ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

މަޖައްލާ ހުޅުވާލެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރައްވާނީ، އިންޑެކްސް ފައިލެވެ.

\/

މަޖައްލާގެ އަގު

މަޖައްލާގެ އަގު: -/30 ރ. (ތިރީސް ރުފިޔާ)

މި އަގަށް، މަޖައްލާގެ ހުރިހާ ޢަދަދެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

\/

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުން

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރާސްޓަސްއަކުން މަޖައްލާ ބައްލަވައިގެންނެވިދާނެ އެވެ.

9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް 30 ރުފިޔާގެ ރާސްޓަސްއެއް ފޮނުއްވުމަށްފަހު، ޕާސްވޯޑް ފޮނުވަންވީ ފޯނު ނަންބަރު، ހަމަ އެ ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލައްވާށެވެ!

ނުވަތަ، ތިޔަ ފަރާތުގެ ފޯނުން، 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް މަޖައްލާގެ އަގު ޓްރާސްފަރ ކުރެއްވިނަމަ، ތިޔަ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރު ނުފޮނުއްވިޔަސް އެންމެރަނގަޅުވާނެއެވެ.

\/

ދިރާގު ކަސްޓަމަރުން

ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރިލޯޑަކުން މަޖައްލާ ބައްލަވައިގެންނެވިދާނެ އެވެ.

މަޖައްލާގެ އަގު، 7828532 ނަންބަރު ފޯނަށް ރިލޯޑްކޮށްލެއްވުމަށްފަހު، ޕާސްވޯޑް ފޮނުވަންވީ ފޯނު ނަންބަރު، އެ ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލައްވާށެވެ!

ނުވަތަ، ތިޔަ ފަރާތުގެ ފޯނުން، 7828532 ނަންބަރު ފޯނަށް މަޖައްލާގެ އަގު ޓްރާސްފަރ ކުރެއްވިނަމަ، ތިޔަ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރު ނުފޮނުއްވިޔަސް އެންމެރަނގަޅުވާނެއެވެ.

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ގުޅުއްވާނީ 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

ތިރީގައިވާ ބަޓަނުން ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނީ، މަހަރުގެ ހުރިހާ ޢަދަދެއް، ގަނޑުކޮށް، ޒިޕްފައިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްބަޔެކެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެ އެވެ.

މި ފޮތްބައިގެ މި އިޞްދާރުގައި 7 (ހަތެއް) ފޮތް ހިމެނެ އެވެ.

މިއީ، ޓީޗަރުންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

މިވެސް މުހިންމު