بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ބަޙުރު 2017

ބަޙުރު އީމަޖައްލާގެ ބަންޑެލި

މިއީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަޙުރު އީމަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް ހިމެނޭ ބަންޑެއްޔެވެ.

މި ބަންޑެލީގައި ވާނީ، ބަޙުރު އީމަޖައްލާގެ 1 ވަނަ ޢަދަދުން ފެށިގެން 17 ވަނަ ޢަދަދުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބަޙުރު އީމަޖައްލާގެ އިތުރުން އެހެން ފޮތްތަކެއް ވެސް މި ބަންޑެލީގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

ކިޔަވާ ކުދިންނަށާއި، ޓީޗަރުންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތު މީގައި ވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުގެ މަޞްދަރެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް މި ބަންޑެލި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މިއީ، ހިލޭ ދޫކުރާ ފޮތް ބަންޑެއްޔެކެވެ.

\/

ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

މި ފޮތްބައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، އެންޑްރޮއިޑް ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް ފޯނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ.

މި ފޮތްބައި ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސް އިންނެވެ. (ފުރަތަމަ ފޯނަށް އަޅުއްވާނީ ފަޔަރފޮކްސްއެވެ.)

މި ފޮތްބައިގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، އެންޑްރޮއިޑްގެ ފަޔަރފޮކްސް އަށް އަޅާ ތާނަ ފޮންޓް އެޅުއްވުމުންނެވެ. (މި ފޮންޓް އަޅުއްވާނީ، ފަޔަރފޮކްސް އެޅުއްވުމަށްފަހުގައެވެ.)

ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ލެޕްޓޮޕާއި، އައިޕެޑުން ވެސް މި ފޮތްބައި ހުޅުވޭނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރުން މިފޮތްބައިގެ އަކުރުތައް ރަނގަޅަށް ފާޅުވާނީ، ފަރުމާ ފޮންޓް އަޅުއްވާފައިވާނަމައެވެ.

\/

ފޮތްބައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް

ފޮތްބައި ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލު ޑައުންލޯޑްކޮށްލައްވާށެވެ!

ޕާސްވޯޑް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި 9763216 ނަންބަރު ފޯނަށް bahuru ޖައްސަވާފައި އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިލައްވާށެވެ!

ތިޔަފަރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޕާސްވޯޑް ޖައްސަވައިގެން އެ ޒިޕް ފައިލް އަންޒިޕްކޮށްލައްވާށެވެ!

\/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޮތްބައިގެ އަގު: މިއީ، ހިލޭ ދޫކުރާ ފޮތްބަޔެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑް ބަޓަނުން ފޮތްބައިގެ ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ.

\/

ޑައުންލޯޑު

\/

މުހިންމު ފޮތެއް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފޮތެވެ.

މި ފޮތުގައި، އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރު ގުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި ބޭކަލަކާބެހޭ ގޮތުން އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް، މިފޮތުގައި ފިލުވާދެވިފައި ވެއެވެ.

މި ފޮތަކީ، ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

މި ފޮތަކީ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ފޮތެކެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން ވަނީ، މި ފޮތް ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

މިވެސް މުހިންމު