އެހެނިހެން: ތާރީޚު ފިލާ  
 
 

ކަލަންޑަރުގައިވާ ހިޖުރީ ތާރީޚާ،

މިފިލާއިން ދޭ ހިޖުރީ ތާރީޚާ ދެމެދުގައި އެއް ދުވަހުގެ ތަފާތެއް ހުރެދާނެއެވެ.

 

ހިޖުރީ މަސްތައް

މީލާދީ މަސްތައް

1

 މުޙައްރަމް

1

 ޖެނުއަރީ

2

 ޞަފަރު

2

 ފެބުރުއަރީ

3

 ރަބީޢުލް އައްވަލް

3

 މާރޗް

4

 ރަބީޢުލް އާޚިރް

4

 އޭޕްރީލް

5

 ޖުމާދަލް އޫލާ

5

 މެއި

6

 ޖުމާދަލް އާޚިރާ

6

 ޖޫން

7

 ރަޖަބް

7

 ޖުލައި

8

 ޝަޢުބާން

8

 އޯގަސްޓް

9

 ރަމަޟާން

9

 ސެޕްޓެމްބަރ

10

 ޝައްވާލް

10

 އޮކްޓޯބަރ

11

 ޛުލްޤަޢިދާ

11

 ނޮވެމްބަރ

12

 ޛުލްޙިއްޖާ

12

 ޑިސެމްބަރ

 
 

 

މައި ޞަފުޙާ
ތަޢާރުފު
ބަޙުރުގެ ހަމަތައް
ގުޅުއްވުމަށް
އަކުރު (ފޮންޓް)
 
ފޮތް އަލަމާރި
ނަންފޮތް
ތާރީޚު ފިލާ
މެމްބަރުންގެ ވެށި
 
ކަލަންޑަރު